İştirakler Müdürlüğü

2023-12-28 13:41:24

Odanın işletme ve iştiraklerinin etkin ve verimli yönetilmesini sağlamak, yeni yatırım alanlarını araştırarak gelir getirici faaliyetlerde bulunmak ve iştirakler yoluyla üyelere yenilikçi hizmetler sunmak amaçları çerçevesinde aşağıdaki faaliyetlerini yürütür.

• İşletme ve iştiraklere yönelik veri yönetim sistemini oluşturmak ve işletmek; esas sözleşme, genel kurul ve yönetim kurulu kararı, ortaklık yapısı, yönetim kurulu üyeleri, yerleşke, personel, yıllara sâri veriler, önemli kararlar/projeler gibi bilgileri içeren veri tabanını oluşturmak, güncellemek, düzenli aralıklarla analizler yapmak ve yönetime raporlamak,

• İştiraklerin genel kurul süreçlerini yürütmek

• İktisadi işletme ve iştiraklerin kurulması ve geliştirilmesine ilişkin çalışmalar yürütmek, yeni işletme ve iştiraklerin kurulması için fizibilite çalışmaları yapmak; pay alım satımı, sermaye artırımı gibi ortaklık süreçlerini yürütmek; mevcut iktisadi işletme ve iştiraklerin stratejik karar süreçlerine ilişkin faaliyetleri yürütmek, kurumsal gelişimlerini takip etmek ve öneriler geliştirmek

 • Bütçe kapsamında iktisadi işletme ve iştiraklerin finansman ve yatırım ihtiyaçlarını analiz etmek, elde edilebilecek kâr payı gelirlerine ilişkin analizler yapmak ve yönetime sunmak; işletme/iştiraklere yönelik alınan kararların uygulanma durumunu takip etmek ve raporlamak 10

• İşletme/iştirakler arasında özellikle yenilikçilik, dijitalleşme, girişimcilik, iklim değişikliği ile mücadele ve sürdürülebilirlik alanlarında iş birliği imkânlarını ve mekanizmalarını geliştirmek, yürütülecek faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak

• Odanın pay sahibi olduğu veya kuruluşunda bulunduğu şirket, Organize Sanayi Bölgesi, Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Endüstri Bölgesi, Serbest Bölge gibi kuruluşların faaliyetlerini izlemek, yönlendirmek ve raporlamak

• Organize Sanayi Bölgeleri, Serbest Bölge ve Teknoparklar gibi olası yeni yatırım alanları ve iştiraklerle ilgili çalışmalar yapmak

• Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin iştiraklerin yönetimindeki üyeliklerinin takibini ve koordinasyonunu yapmak

• Odanın kurduğu ve kuracağı vakıf, dernek gibi sivil toplum kuruluşlarındaki çalışmaları izlemek, yönlendirmek ve raporlamak

• Kurum ve kuruluş üyeliklerinin ve toplantıların (KÜSİ, SANTEK, DEİK vb.) takibini yapmak • Görev alanıyla ilgili üye duyurularını yapmak

• Genel Sekreterin vereceği diğer görevleri yapmak