Girişimcilik ve Yenilikçilik Müdürlüğü

2023-12-28 13:38:32
Ege Özdemir
Girişimcilik ve Yenilikçilik Müdürü
E-Posta: ege.ozdemir@aso.org.tr
Tel: 0312 417 12 00 - 1250

 

Müdürlük Odanın ve üye kuruluşların girişimcilik ve yenilik yönetim kapasitelerini geliştirmek ve dijitalleşme süreçlerine destek olmak amacıyla çalışmalar yürütür. Müdürlük girişimcilik ve yenilikçilik konularında Odanın strateji ve politikalarını oluşturmak, uygulamak ve izlemekle sorumludur. Dijitalleşme ve yenilikçilik sürecinin üyelere yansımalarını analiz etmek, üyelerinin en fazla faydayı sağlayacak şekilde yararlanmasını sağlamak amacıyla çalışmalar yürütür.

Müdürlük altında girişimcilik ve yenilikçilik alanlarında faaliyet gösteren iki koordinatörlük bulunur.

Girişimcilik ve Eğitim Koordinatörlüğü

• Kurumsal girişimcilik stratejisi tasarım sürecinin koordinasyonunu yürütmek

• Girişimcilik projelerinin teşvik edilmesi için programlar oluşturmak

• Üye işletmelerin girişimcilik kapasitesini karşılaştırmalı olarak ölçecek araçları geliştirmek ve mevcut değerlendirme araçlarını uygulamaya almak

• Girişimcilik ve iş birliği ağlarını desteklemek, işletmelerin ve paydaşların bir araya gelerek yeni projeler geliştirmeleri için platformlar oluşturmak

• Girişimcilik ekosistemini güçlendirmek için kümelenme ve ağ oluşturma faaliyetlerini yürütmek 

• Girişimcilikle ilgili konularda farkındalığı artırmak amacıyla seminer, konferans, atölye çalışması ve webinar gibi etkinliklerle eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri yürütmek

• Yeni veya mevcut girişimlerin yatırım faaliyetlerine destek sağlamak

• İştiraklerdeki girişimcilik faaliyetlerini destekleyerek yaygınlaştırmak

• İyi uygulama örneklerinin tüm üyelere tanıtımını yapmak

• TOBB Ankara Kadın Girişimciler Kurulu çalışmalarının koordinasyonunu sağlamak

• Üyelere yönelik eğitimleri planlamak ve gerçekleştirmek

• KOBİ’lerin istihdam politikalarına yönelik çalışmalara katılım sağlamak

• Mesleki eğitimin gelişmesini sağlamak amacıyla çalışmalar yapmak, diğer kurumlar nezdinde yürütülen çalışmalara katılım sağlamak ve katkı vermek

• Görev alanıyla ilgili bölgesel, ulusal ve uluslararası projeler geliştirmek

• Görev alanıyla ilgili üye duyurularını yapmak

• Genel Sekreterin vereceği diğer görevleri yapmak

Yenilikçilik ve Araştırma Koordinatörlüğü

• Kurumsal yenilikçilik stratejisi tasarım sürecinin koordinasyonunu sağlamak

• Araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek, yenilikçilik projelerinin teşvik edilmesi için programlar oluşturmak

• Üye işletmelerin yenilikçilik kapasitesini karşılaştırmalı olarak ölçecek araçları geliştirmek ve mevcut değerlendirme araçlarını uygulamaya almak

• Yenilikçilik ağlarını desteklemek, işletmelerin ve paydaşların bir araya gelerek yenilikçi projeler geliştirmeleri için platformlar oluşturmak

• Ar-Ge kuruluşları, üniversiteler, araştırma merkezleri ve diğer kuruluşlarla iş birliği olanaklarını artırmaya yönelik faaliyetler yürütmek

• Üniversiteler, teknoloji merkezleri, yatırımcılar ve diğer iş birliği potansiyeli olan paydaşlarla ilişkileri yönetmek

• Yenilikçilik ekosistemini güçlendirmek için kümelenme ve ağ oluşturma faaliyetleri yürütmek

• Patent, marka, tasarım ve faydalı model ile ilgili çalışmalar yapmak

• Türk Patent ve Marka Kurumu Bilgi ve Doküman Birimi işlemlerini yürütmek

• Ulusal ve uluslararası sertifikasyon, belgelendirme, akredite laboratuvar hususlarında bulunması gibi konularda sanayicilere destek vermek, Türk Standartları Enstitüsüne mevcut veya yeni standartlar ile ilgili görüş sunmak, bu alanda sanayicilerin yaşadığı sorunlara yönelik çalışmalar yapmak

• Türk Standartları Enstitüsü süreç ve belgelendirmelerine ilişkin çalışmalar yapmak

• Odanın dijitalleşme stratejisinin hazırlık sürecini koordine etmek, üyelerin dijital dönüşüm süreçlerine rehberlik edecek strateji şablonları hazırlamak

• Firmaların dijital olgunluk seviyesini ölçmek amacıyla yöntemler geliştirmek ve uygulamak, üyelerin dijital olgunluk seviyeleri konusunda güncel verileri tutmak

• Firmaların dijitalleşme projelerini desteklemek, dijitalleşme alanında hizmet veren kuruluşları bir araya getirmek ve üye firmaların söz konusu hizmetlere daha hızlı ve maliyet etkin bir şekilde ulaşmasını sağlamak

• Yenilikçilik ve dijitalleşme ile ilgili konularda farkındalığı artırmak amacıyla seminer, konferans, atölye çalışmaları ve webinarlar gibi etkinliklerle eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri yürütmek

• İyi uygulama örneklerinin tüm üyelere tanıtımını yapmak

• Sanayi sektörleri ve kuruluşlarına yönelik araştırma, anket, proje uygulama ve ödül çalışmaları yapmak

• Üst düzey ziyaretler için bilgi notları ve görüşleri diğer birimlerle eşgüdüm halinde hazırlamak

• Görev alanıyla ilgili bölgesel, ulusal ve uluslararası projeler geliştirmek

• Görev alanıyla ilgili üye duyurularını yapmak,

• Genel Sekreterin vereceği diğer görevleri yapmak