Çevre ve İklim Değişikliği Müdürlüğü

2023-12-28 13:27:26

Müdürlük; çevre, iklim değişikliği, sürdürülebilirlik, döngüsel ekonomi ve yenilenebilir enerji gibi tematik alanlarda üyeler ve paydaşlar için değer yaratmak amacıyla çalışmalarını yürütür. Müdürlük anılan konularda, Odanın politika ve stratejilerini oluşturmak, uygulamak ve izlemekle sorumludur. Bu çerçevede müdürlük, etki alanı içerisinde iklim değişikliğinin yarattığı sorunları anlamak ve bu sorunlara akılcı ve yenilikçi çözümler bulmak için faaliyetler yürütür. Aynı zamanda araştırma, strateji oluşturma ve izleme görevlerini üstlenerek, uygulamaya ilişkin çalışmalar yapar.

 Müdürlük altında İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik ile Çevre, Enerji ve Döngüsel Ekonomi alanlarında iki koordinatörlük bulunur.

İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Koordinatörlüğü

• İklim değişikliğinin imalat sanayi üzerindeki etkileri ve gelecek senaryoları hakkında araştırma ve analizler yapmak

• İklim değişikliği politikalarını izlemek; iklim değişikliği ile mücadele için Odanın politika ve stratejilerini oluşturmak, ulusal ve uluslararası düzeyde müzakerelere katılım sağlamak ve politika önerileri sunmak

• Karbon ve su ayak izi konusunda bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri yürütmek

• İklim değişikliğine dirençli imalat sanayi stratejisi oluşturmak geliştirmek; iklim değişikliğinin sektörel, bölgesel veya kurumsal düzeydeki risklerini analiz etmek ve uyum stratejileri geliştirmek

• İklim değişikliği konusunda üyeleri ve ilgili toplumsal kesimleri bilgilendirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla rapor hazırlamak, eğitim programları ve seminerler düzenlemek

• Odanın sürdürülebilirlik stratejisi hazırlık sürecini koordine etmek ve eylem planı uyarınca gerekli çalışmaları yürütmek

• Üye işletmelerin sürdürülebilirlik alanında yürüttükleri çalışmaları destekleyen projeler tasarlamak ve uygulamaya koymak.

• Üyeler tarafından yürütülen AB Yeşil Mutabakatı ve Sınırda Karbon Düzenlemesi gibi sürdürülebilirlik alanındaki uyum çalışmalarının finansmanına ilişkin ulusal ve uluslararası kuruluşlarla birlikte çalışmalar yapmak

• Müktesebat uyumu çalışmalarına yönelik kampanyalar ve etkinlikler düzenlemek. Üye kuruluşlar tarafından yürütülen iyi uygulama örneklerinin diğer üyelerle paylaşılmasını sağlayacak mekanizmaları geliştirmek

• İmalat sanayinde istihdam edilmek üzere sürdürülebilirlik uzmanlarının yetiştirilmesi için eğitim programları tasarlamak

• Görev alanıyla ilgili bölgesel, ulusal ve uluslararası projeler geliştirmek

• Görev alanıyla ilgili üye duyurularını yapmak

• Genel Sekreterin vereceği diğer görevleri yapmak

Çevre, Enerji ve Döngüsel Ekonomi Koordinatörlüğü

• Çevre, enerji ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı için faaliyetler yürütmek

• Enerji tüketimi analizleri, atık yönetimi verileri gibi çevresel göstergeleri takip etmek ve raporlamak • Üyelerimizin çevre bilincinin artırılmasını sağlamak, Türk Çevre Mevzuatının sanayinin rekabet gücü ile çevrenin aynı çizgide korunmasına olanak sağlayacak şekilde geliştirilmesi için çalışmalar yapmak

• Çevre, enerji ve atık yönetimi gibi alanlarda faaliyet gösteren startup, teknoloji, tasarım ve mühendislik firmaları ile üyelerin etkileşimlerini artıracak proje ve programlar geliştirmek

• Çevre, Enerji mevzuatı ve döngüsel ekonomi ile ilgili konularda üyeleri bilgilendirmek amacıyla raporlar hazırlamak, eğitim ve seminerler düzenlemek

• Özel sektör, kamu, üniversite ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğinde çevre, döngüsel ekonomi ve enerji ile ilgili konularda projeler geliştirmek

• Sanayinin sürekli, kaliteli ve uygun maliyetli enerji ihtiyacının karşılanmasına yönelik çalışmalar yapmak. Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarımızın payını artırmak ve enerji üreten ekipmanların yerli işgücü ve kaynaklarla üretilmesini desteklemek amacıyla kamu ve özel kuruluşlarla birlikte projeler geliştirmek ve mevzuat çalışmalarına katkı sağlamak

• Atıkların etkin kullanımı, atık azaltımı, endüstriyel simbiyoz ve Atık Borsası ile ilgili çalışmalar yapmak,

• Endüstriyel simbiyoz platformunu oluşturmak, yenilenebilir enerji ve yeşil teknolojiler alanlarında firmaların uygulama kapasitelerini artıracak projeler tasarlamak

• Gerektiğinde çevre ve enerji alanlarında İhtisas OSB oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapmak (Geri Dönüşüm İhtisas OSB, Enerji İhtisas OSB v.b.)

• Geri kazanım ve yeniden kullanım konularında bilinçlendirme çalışmaları yapmak

• Yeni mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili olarak kamu kurumlarıyla iletişim halinde bilgilendirici ve yönlendirici programlar geliştirmek

• Görev alanıyla ilgili bölgesel, ulusal ve uluslararası projeler geliştirmek

• Görev alanıyla ilgili üye duyurularını yapmak

• Genel Sekreterin vereceği diğer görevleri yapmak