VARLIK BARIŞI REHBERİ

2021-06-10

İşareti : 05/5000-2559

İrtibat : dim@aso.org.tr

Sayın Üyemiz,

7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 21 inci maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa eklenen geçici 93 üncü madde hükümlerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla, Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1), 28 Kasım 2020 tarihli ve 31318 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bahse konu Tebliğ 30/06/2021 tarihine kadar gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının yurda getirilerek milli ekonomiye kazandırılmasına, yurt içinde bulunan ancak gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazların vergi dairesine bildirilerek kanuni defter kayıtlarına alınabilmesine ilişkin açıklamaları içermektedir.

Söz konusu Tebliğe dayanılarak Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan Varlık Barışı Rehberi ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası


Ek Listesi:
Varlık Barışı Rehberi.pdf