ULUSAL MESLEK STANDARDI VE ULUSAL YETERLİLİK GÜNCELLEME

    13 Aralık 2018

İşareti : 08/5000-3192
İrtibat : ik@aso.org.tr
Sayın Üyemiz;

Mesleki Yeterlilik Kurumundan alınan bir yazıda, Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun (MYK) 15.07.2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 4 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çerçevesinde, ulusal yeterlilik sistemini kurmak ve işletmek için ulusal meslek standartları ile ulusal yeterlilikleri belirlemekte, ulusal yeterliliklere ilişkin ölçme, değerlendirme ve belgelendirme faaliyetlerini yürütmekte olduğu ifade edilmektedir.

Meslek standartları ve yeterlilikler, MYK tarafından görevlendirilen kurum ve kuruluşlar veya oluşturulan çalışma gruplarınca hazırlanmaktadır. Hazırlanan meslek standartları Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmektedir. Yürürlükte olan ulusal meslek standartları en geç (5) yılda bir yeniden değerlendirilmekte ve gerekli görülen hallerde hazırlama usulüne göre güncellenmektedir. Ulusal meslek standardının yürürlüğünden itibaren beş yıllık süre geçmemekle birlikte alınan ve uygun görülen güncelleme talepleri de değerlendirilmekte ve taleplerin değerlendirilmesi sonucunda güncelleme yapılmasına karar verilen ulusal meslek standardı ile ilgili güncelleme çalışmaları yürütülmektedir.

Ayrıca, Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik’te de “İlgili Ulusal yeterliliğe kaynak teşkil eden ulusal meslek standardı veya uluslararası standartta değişiklik olması veya bu standartların yürürlükten kaldırılması durumunda ulusal yeterliliğin veya ilgili bölümün güncellenmesine ya da yürürlükten kaldırılmasına ilişkin işlemler Yönetim Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslara göre en geç bir yıl içerisinde yapılır” hükmü yer almaktadır. Yapılan çalışmalar sonucunda ulusal meslek standardı ve ulusal yeterlilikteki güncellemeler mesleğin seviyesi, kapsam ve sınırlarını önemli düzeyde etkileyen değişiklikleri içeriyorsa, güncellenen standart ve yeterlilikler ilgili tarafların görüşüne sunulmaktadır.

Yazıda devamla, gelen ve uygun bulunan güncelleme talebi doğrultusunda ve beş yıllık sürenin dolması nedeniyle; Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) ve Isı, Su, Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği (İZODER) tarafından hazırlanan ” Su Yalıtımcısı (Seviye 3)” ulusal meslek standardı ve ulusal yeterliliğinin güncelleme çalışmalarının MYK tarafından alan uzmanlarından oluşturulan çalışma grubu tarafından gerçekleştirildiği belirtilmektedir.

Bu çerçevede, MYK Çalışma Grubu tarafından güncellenmiş ulusal meslek standardı ve güncellenmiş ulusal yeterlilik

https://www.myk.gov.tr/index.php/tr/haberler/34-meslek-standartlar-dairesi-bakanl/3432-su-yaltmcs-ulusal-meslek-standard-ve-ulusal-yeterlilii-guencellendi adresinde yer almakta olup, görüş ve önerileri olan üyelerimizin, 24 Aralık 2018 tarihine kadar, ekte bulunan görüş ve değerlendirme formlarını doldurularak Mesleki Yeterlilik Kurumu’na (İlgili Kişi: Esma DOĞAN, Tel: 428 72 08 / 2411, E-posta: edogan@myk.gov.tr ) iletmeleri hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası

Ek :
1- MEMBRANLAR FİNAL SENARYOSU (1 sayfa)
2- Meslek Standardı Görüş ve Değerlendirme Formu- Güncellenmiş Su Yalıtımcısı (Seviye)
3- POLİÜRETAN ZEMİN UYGULAMA FİNAL SENARYOSU (1 sayfa)
4- SÜRME ESASLILAR FİNAL SENARYOSU (1 sayfa)
5- UMS-Su Yalıtımcısı-Rev.01-Görüş-Kasım 2018 (25 sayfa)
6- UY-Su Yalıtımcısı -Rev. 01-Görüş-Kasım 2018 (26 sayfa)
7- Yeterlilik Görüş ve Değerlendirme Formu- Güncellenmiş Su Yalıtımcısı (Seviye 3) UY (2 sayfa)