TEKNİK KOMİTELERİNE ÜLKE GENELİNDE KATILIM SAĞLANMASI HK.

    26 Aralık 2019

İşareti : 04/5000-3785
İrtibat : ticaret@aso.org.tr
Sayın Üyemiz,

Türk Standardları Enstitüsü Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı’ndan alınan bir yazıda; ülkemizin her alanda verimliliği artırarak, milli teknoloji hamlesiyle uluslararası düzeyde rekabet gücü kazanmasına yönelik, daha fazla değer üreten bir ekonomik ve sosyal kalkınma süreci öngören 11. Kalkınma Planı ile dijitalleşen dünyada, pazar değil, yüksek teknoloji ve katma değer üreten öncü Türkiye için, ülkemizi sanayi ve teknoloji alanlarında “Milli Teknoloji Güçlü Sanayi” vizyonu ile 2023 hedeflerine taşımada yol haritası olan 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisinde ön görülen politika ve eylemleri desteklemek amacıyla kurumumuz tarafından özellikle teknolojik ve yüksek katma değerli ürün standartları dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere ülkemiz için kritik öneme sahip sektörlerde ve ihracat potansiyeli yüksek ürünlerin uluslararası standardizasyon süreçlerine aktif katılım sağlanması ve ülkemizi uluslararası standardizasyonda önemli ve aktif bir oyuncu haline getirme misyonu çerçevesinde kurumun sorumluluğunda ve ilgili tüm paydaşların aktif ve etkin katılımları ile birlikte yürütüleceği bildirilmektedir.

Bu kapsamda, 2020 yılı için hem 11. Kalkınma Planına hem de Sanayi ve Teknoloji Stratejisinde tanımlanan eylemlere somut çıktılar üretebilmek ve hızlı bir biçimde bu eylemleri hayata geçirebilmek adına kurumca bazı çalışmalar planlanmıştır. Özellikle tam üyesi bulunduğumuz ve yayımlanan standartlarını milli standart olarak kabul etme yükümlülüğümüz bulunan Avrupa Standardizasyon kuruluşları CEN ve CENELEC standardizasyon çalışmaları öncelikli olarak ele alınmıştır. Böylelikle, Avrupa standardizasyon çalışmalarına daha fazla katılım ve teknik katkı sunarak sahip olduğumuz yüksek oy potansiyelimiz ile birlikte ülkemiz sanayicilerinin sahip oldukları bilgi birikimlerini ve teknolojilerini bu platformlarda ülkemiz menfaatleri açısından değerlendirebilme imkânına kavuşmuş olunacaktır. Tam üyesi bulunduğumuz, diğer uluslararası standardizasyon kuruluşları ISO ve IEC’e yönelik benzer bir çalışma daha sonra hayata geçirileceği belirtilmektedir.

Sanayi ve Teknoloji Strateji Belgesinde tanımlı bulunan öncelikli 10 sektör ve 15 odak teknoloji; Avrupa Standart kuruluşları CEN ve CENELEC’te karşılık bulduğu sektörler ile eşleştirilmiştir. Sektörel eşleştirmelere dayalı olarak bu kuruluşların, 2020 yılı için öncelikli çalışma konuları ve bu konuları çalışacak teknik komiteleri ve çalışma grupları belirlenmiş ve ekte tarafınıza sunulmuştur (Ek-1). Görüleceği üzere, oldukça fazla sayıda çalışa grubu ve çalışma konusunun bulunduğu bu listede; milli hedeflerimiz doğrultusunda hangi sektörde, hangi ürün, hizmet veya teknoloji standartlarının öncelikli olarak çalışılması gerektiği ve buna göre 2020 yılı planlamasının oluşturulması ancak siz değerli paydaşlardan gelecek geri besleme ve öneriler ile birlikte daha anlamlı ve amaca yönelik bir eylem ortaya koyulacağı bildirilmektedir.

Ortaya çıkarılacak çalışma ile adı geçen uluslararası teknik komitelere yönelik Milli Teknik komite -ayna komite- kurulması (mevcutta yok ise), komite ve toplantılarına katılım ve kaynak ihtiyacı (maliyet ve uzman ihtiyacı) belirleneceği belirtilmektedir.

Bu çerçevede, Sanayi ve Teknoloji strateji belgesinde tanımlı sektörler dikkate alınarak ülkemiz için 2020 yılında hangi teknik komite, çalışma grubu veya standart konu çalışmasının öncelikli olarak değerlendirilmeye alınabileceğine dair paydaş, sektör, dernek, bakanlık/yetkili otorite görüşünüze ihtiyaç bulunmakta olduğu belirtilmektedir.

Bu doğrultuda; Ek-1’de verilen listenin incelenerek, Ek-2’de tarafınıza sunulan bildirim şablonuna uygun olarak doldurulması ve bu minvalde değerli görüş ve önerinizin en geç 30.12.2019 tarihi, mesai saati bitimine kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası


Ek :
1- CEN CENELEC 2020 yılı Öncelikli Konular ve İlgili Teknik Organlar Listesi (1)_1
2- 2020 yılı öncelikli CEN CENELEC Teknik Komiteleri İstem Takip Formu (3) (1 sayfa)