SON DEĞİŞİKLİKLER IŞIĞINDA KISA ÇALIŞMA VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

    20 Kasım 2018

İşareti : 05/5000- 2861

İrtibat : dim@aso.org.tr

Sayın Üyemiz,

Kısa çalışma; genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile zorlayıcı sebeplerle işyerindeki çalışma sürelerinin en az üçte bir oranında azaltılması veya işyerinde süreklilik koşulu aranmaksızın en az dört hafta süreyle faaliyetin tamamen veya kısmen durdurması hallerinde, işçilere işsizlik sigortası fonundan üç ayı geçmemek üzere kısa çalışma ödeneği ödenmesidir.

İşverenin çalışanları adına kısa çalışma ödeneğine başvurabilmesi için;
– Genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlardan ileri gelen zorlayıcı sebeplerin varlığı,

– Deprem, yangın, su baskını, heyelan, salgın hastalık, seferberlik gibi durumların meydana gelmesi gerekmektedir.

İşveren kısa çalışma ödeneği için Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne başvurabilir.
Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü sebep ve şekil yönünden başvuruları değerlendirip, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğüne gönderir.
Kısa çalışma talebi; genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlardan ileri gelen zorlayıcı sebeplere dayanıyorsa, bu gerekçelerin yerindeliğine Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünün Yönetim Kurulu tarafından karar verilir.
Kısa çalışma talebi; Deprem, yangın, su baskını, heyelan, salgın hastalık, seferberlik gibi durumların meydana gelmesi halinde, yerindelik için Kurum Yönetim Kurulu kararı gerekmez.
Türkiye İş Kurumu Yönetim Kurulunun olumlu kararını müteakip, Bakanlık iş müfettişlerince işyerinde uygunluk tespiti yapılır ve durum tespit raporu Genel Müdürlüğe gönderilir.
Uygunluk tespiti sonuçları (kısa çalışma uygulanacak işçi listesi) Kurum tarafından işverene bildirilir.
Kısa çalışma ödeneği alacak işçinin iş sözleşmesinin sona ermesinden önceki son 120 gün prim ödeyerek sürekli çalışmış ve son üç yıl içinde; 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olması gerekir.
Günlük kısa çalışma ödeneğinin miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının % 150’sini geçmemek üzere, sigortalının son on iki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının % 60’ıdır.
Kısa çalışma ödeneğinin süresi üç ayı aşmamak üzere kısa çalışma süresi kadardır.
Kısa çalışma ödeneği, işyerinde uygulanan haftalık çalışma süresini tamamlayacak şekilde, çalışılmayan süreler için aylık olarak hesaplanır.
Kısa çalışmanın günlük, haftalık veya aylık çalışma süresi içerisinde yapılacağı zaman aralığı işyerinin gelenekleri ve işin niteliği dikkate alınarak işverence belirlenir.
Kısa çalışma nedeniyle işçilerin iş sözleşmelerinde bir değişiklik söz konusu olmaz.
İşçinin kısa çalışma ödeneği aldığı süre için, ödenecek sigorta primi, İşsizlik Sigortası Fonu tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna aktarılır.
Kısa çalışma yapan işçinin çalışılmayan hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günlerine ilişkin ücret ve kısa çalışma ödeneği miktarı, kısa çalışma yapılan süreyle orantılı olarak işveren ve Kurum tarafından ödenir.
Kısa çalışma ödeneği alanların işe girmesi, yaşlılık aylığı almaya başlaması, herhangi bir sebeple silâhaltına alınması veya geçici iş göremezlik ödeneğinin başlaması durumunda kısa çalışma ödeneği kesilir.
Kısa çalışma yapan işveren, işçilerin çalışma sürelerine ilişkin kayıtları tutmak ve istenilmesi halinde ibraz etmek zorundadır.
İşveren, ilan ettiği süreden önce normal faaliyetine başlamaya karar vermesi halinde, durumu; Kuruma ve işçilere altı işgünü önce yazılı olarak bildirmek zorundadır. Bildirimde belirtilen tarih itibariyle kısa çalışma sona erer.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası