Sicil Müdürlüğü

Sicil Müdürlüğü sanayici vasfına haiz firmaların Ankara Sanayi Odası’na kanuni mevzuatın ve ISO 9000-2000 standardlarının tüm hükümlerini yerine getirerek üyelikleri ile ilgili işlemlerini yürütür. Bu tür firmaların işyerlerinde gerekli incelemeleri yaparak Odaya kayıtlarını sağlar. Üyelerin durumlarını sürekli olarak takip edip araştırır ve durumlarında meydana gelen değişiklikleri ise, kayıtlara işler. 5174 sayılı Kanuna göre sanayicilik niteliğini yitirdiğini tesbit ettiği firmaların Oda’daki kayıtlarının silinmesini, Bağ-Kur işlemleri ile Odanın evrak işlemlerinin yürütülmesini sağlar.

 • Sanayicinin Tanımı
 • Kayıtlara İlişkin Hükümler
 • Sicil Müdürlüğü’nce Verilen Belgeler
 • Kimlik Kartları


Sanayicinin Tanımı:

5174 sayılı Kanunun 5. maddesine göre sanayicinin tarifi:
Tezgah, cihaz makine gibi muharrik kuvvet kullanarak ham madde, yarı ve tam mamulleri, özellik, içerik, bileşim veya şeklini kısmen veya tamamen değiştirmek amacıyla işleyerek, seri halde veya standart olarak yeni bir ürün üretmek suretiyle katma değer oluşturan işyerleri ile yer altı kaynaklarının çıkarılıp işlendiği yerleri işletenler ve bilişim teknolojisi ve yazılım üretenler en az on işçi çalıştırmak şartıyla bu Kanunun uygulanması bakımından sanayici sayılır.

Kayıtlara İlişkin Hükümler:

Kayıt İçin Müracaat
Türk Ticaret Kanunu ve Ticaret Sicili Tüzüğü Hükümlerine uygun şekilde kanuni gerekleri tamamlayarak sınai işletmelerini Ticaret Sicili Memurluğuna tescil ettirmiş olan ve idare merkezleri ile fabrikaları veya bunlardan herhangi biri Ankara il sınırları içinde bulunan bütün gerçek ve tüzel kişiler Ankara Sanayi Odası’na kaydolmaya mecburdurlar.

Kayıt İçin İstenen Belgeler

Ticaret Sicili Memurluğu’na usulüne uygun şekilde tescil işlemini yaptırmış bulunan sanayici sıfatını haiz gerçek veya tüzel kişiye müracaatı üzerine kayıt beyannamesi verilir. Bu beyanname ilgili tarafından doldurularak aşağıdaki belgelerle birlikte Sicil Müdürlüğü’ne teslim edilir.

 • Firma kuruluşunun ve diğer değişikliklerin ilan edildiği Türkiye Ticaret Sicili Gazetelerinin örnekleri.
 • Gerçek kişiler için sahibinin, tüzel kişiler için temsilcilerinin noter tasdikli imza sirküleri(Aslı).
 • Makina listesi (Burayı Tıklayınız)
 • Personel listesi (Burayı Tıklayınız)
 • Vergi levhası ve son yıl bilançosu ile ayrıntılı gelir tablosunun fotokopisi.
 • İşyeri firmanın mülkiyetinde ise tapu fotokopisi, kira ise kira akdi fotokopisi.
 • Firma başka Odaya kayıtlı ise; yeni tarihli oda sicil kayıt sureti.
 • Gerçek kişilerde firma sahibinin, tüzel kişilerde temsilcilerin onaylı ve fotoğraflı nüfus cüzdanı örnekleri ile 3 adet fotoğrafları.
 • Gerçek kişilerde firma sahibinin, tüzel kişilerde temsilcilerin ikametgah ilmühaberi veya tezkeresi.
 • Kayıt ücreti.


Not:
Kayıt beyannamelerinin doldurulması ve sair hususlarda Sicil Müdürlüğü’nden tamamlayıcı bilgi alınabilir.
Tel : 417 12 00


Odaya Kayıt Zorunluluğu

Ticaret siciline kayıtlı sanayici sıfatını haiz tüm gerçek ve tüzel kişiler Sanayi Odasına kaydolmak zorundadırlar.
Sanayi Odası kurulan illerde sanayiciler, sanayi odasına kaydolmakla ticaret odasına kaydolma yükümlülüğünü de yerine getirmiş olurlar. Sanayi işletmesi sahiplerinin, sınai nitelikli işlerinin gereği olarak meşgul oldukları ticaret işleri bunların sanayici vasfını ortadan kaldırmaz; bunlar isterlerse ticaret odasına da kaydolabilirler.
Sanayici vasfına haiz olup; sermayesinin tamamı Devlete ve özel idarelere veya belediyelere veya bunların ortaklığına ait olan iktisadi müesseselerle bunların şubeleri, özel kanun veya sözleşme ile kurulmuş olup, Devletin ve özel idarelerin veya belediyenin iştiraki bulunan tüzel kişiliği haiz müesseseler veya bunların şubeleri ve fabrikaları bulundukları ildeki Sanayi Odasına kaydolmak zorundadırlar.

Re’sen Kayıt

Sanayici vasfına haiz olup da işe başlama tarihinden itibaren 1 aylık kanuni süre içinde kayıt zorunluluğunu yerine getirmeyenler, Odalar tarafından re’sen kaydedilir.
Odaya Kayıtlı Olan Sanayicilerin Durumlarında Meydana Gelen Değişikliklerin Bildirilmesi Mecburiyeti
Odaya kaydolunan sanayicilerin durumlarında meydana gelen ve Türk Ticaret Kanununa göre tescil ve ilanı gereken her türlü değişikliği, gerçekleşmesinden itibaren bir ay içinde, kayıtlı oldukları Odalara bildirmek zorundadır.

Değişiklikler:

 • Ünvan Değişikliği
 • Adres Değişikliği
 • İştigal Konusu Değişikliği
 • Sermaye Değişikliği
 • Hisse Devri
 • Temsil ve İlzam Değişikliği
 • Tasfiye İlanları
 • Terkinler


Kayıtların Terkini

Üyeler Ticaret Sicili’ndeki kayıtlarının terkinini bildiren Ticaret Sicili Gazetesini ibraz suretiyle mensup bulundukları Odalardan kayıtlarının silinmesi isteğinde bulunabilirler.
Sanayici vasfını yitirdikleri, başvuru üzerine veya re’sen tespit olunan sanayi odası üyelerinin sanayi odasından kayıtları silinir.

Gayri Faal Üyelerin Kayıtlarının Silinmesi

Terk, vefat ve benzeri sebeplerle işlerini bırakan ve ticaret sicili memurluğu nezdinde kayıt sildirme mükellefiyetini yerine getirmemiş bulunan üyeler için, odaca gerekli inceleme yapılır. İnceleme sonucunda elde edilen bilgiler ilgili Meslek Komitesinin de görüşü alınarak yönetim kurulunca değerlendirildikten sonra bu üyelerin Odadaki kayıtları silinir.

Sicil Müdürlüğü’nce Verilen Belgeler


İştigal Belgesi

Firmaların üretim konularını kapsayan belgedir. Özellikle kamu kurum ve kuruluşlarınca açılan ihalelerde, yabancı ülkelerin konsoloslukları nezdinde talep edilen vize işlemlerinde, bankalardaki kredi ve leasing işlemlerinde, marka tescil işlemlerinde kullanılmaktadır.

Ortaklık Belgesi

Firma ortaklarının kimler olduğunu ibraz eden belgedir.

İhale Durum Belgesi

Firmaların 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığını gösteren belgedir.

Sicil Kayıt Sureti

Sanayici üyelerimizin sanayici olduklarını kanıtlayan ve ilgili mercilere ibraz edilmek üzere hazırlanan belgedir. Bu belge üyelerimizin Odamızda mevcut sicil dosyalarındaki bilgi ve belgelerin ışığında, tanzim edilir.

Sanayici Belgesi

Emniyet Müdürlüğü Pasaport Dairesine Pasaporta “Sanayici” ibaresinin yazılması gayesiyle verilen belgedir.

Vize Belgesi

Yurt dışına gidecek sanayici üyemize vize işlemlerinde kullanılmak üzere tanzim edilen belgedir.

Bağ-Kur Belgelerinin Tasdiki

Firma sahipleri ile ortaklarının talepleri halinde Bağ-Kur il müdürlüğü’ne ibraz edilmek üzere İşi Bırakma, Sağlık Sigortası, Ölüm Yardımı, Giriş Bildirgesi, Yaşlılık Aylığı Belgelerine ilişkin Bağ-Kur formlarının onaylanması veya sigortalının işinde devam ettiğine ilişkin verilen belgelerdir.

Ustalık ve Kalfalık Belgelerinin Tasdiki

Odamıza kayıtlı üyelerimizin işyerlerindeki çalışanlarının Ustalık ve Kalfalık Belgeleri alabilmelerini teminen, ustalık ve kalfalık imtihanlarına girebilmeleri için gerekli olan belgelerinin tasdik edilmesi işlemidir.

Kimlik Kartları

 • Oda Meclisi Kimlik Kartı
  Meclis üyelerine verilen kimlik kartıdır.
 • Komite Kimlik Kartı
  Meslek komiteleri üyelerine verilen kimlik kartıdır.
 • Sanayici Kimlik Kartı
  Firma ortaklarına ve firmaların temsil ve ilzama yetkisi kişilerine verilen kimlik kartıdır.
  (Kimlik Kartı Bilgi Formu İçin Tıklayınız)
 • Oda Üyelik Belgesi
  Odamıza kayıtlı üyelerimize işyerlerine asılmak üzere verilen karttır.
 


İrtibat Bilgileri

Adres: Atatürk Bulvar1 No: 193 Kavakl1dere / Ankara
Tel: (312) 417 12 00
Faks: (312) 417 52 05
E-Mail: sicil@aso.org.tr