Sahte Sigorta Şirketleri Hk.

    26 Aralık 2019

İşareti : 07/5000-3749
İrtibat : sicil@aso.org.tr
Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda; 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 5. maddesinin birinci fıkrasına göre; sigorta şirketleri ve reasürans şirketlerinin, faaliyete geçebilmek için, faaliyet göstermek istedikleri her bir sigorta branşında Hazine Müsteşarlığından ruhsat almak zorunda olduğu, yine anılan Kanunun 21. maddesinin ikinci fıkrası ise, sigorta brokerliği faaliyetlerinin ancak Hazine Müsteşarlığından alınacak brokerlik ruhsatı ile yapılabileceği, aynı Kanunun 23. maddesinin birinci fıkrasına göre, sigorta acenteliği yapmak isteyenlerin Birliklerince tutulan Levhaya yazılı olması gerektiği ifade edilmiştir.

Söz konusu hükümlere rağmen; Hazine ve Maliye Bakanlığına muhtelif tarihlerde intikal eden ihbarlarda;

– Royalist Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd.

– QIC International Sigorta Brokerliği A.Ş. ve

– Chubb European Group Sigorta Brokerlık Ltd.

Şirketlerinin, yurt dışında veya Türkiye’de yerleşik sigorta ve reasürans şirketlerine ait ünvanlara, birebir aynı veya çok benzer unvanlar alarak şirket kurdukları, bu şirketleri ticaret siciline tescil ve ilan ettirdikleri, herhangi bir ruhsat talebinde bulunmadan, usulsüz kefalet sigortası poliçesi teminatı verdikleri, bu teminatları ise özellikle kamu ihalelerine katılan şirketlere verdikleri belirtilmektedir.

Bu çerçevede; Bakanlıkça her üç şirketin kurucuları ve yetkilileri ile tespit edilecek diğer sorumluların, haklarında gerekli kovuşturmanın yapılması ve usulsüz faaliyetlerinin men edilmesini sağlamak üzere gerekli yasal işlemlerin başlatıldığı bildirilmiştir.

Ancak; Bakanlığa intikal eden yeni bilgiler çerçevesinde, yukarıda anılan şirketlerin özellikle kamu ihalelerine katılan şirketlere usulsüz ve geçersiz kefalet sigortası teminatı sağlamaya yetkili olduklarına dair yanıltıcı bilgi vermeye devam ettiklerinin anlaşıldığı,

Bu itibarla,

1.Yukarıda anılan şirketlerin söz konusu faaliyetlerde bulunabilmek için gerekli herhangi bir izne veya ruhsata sahip olmadıkları, dolayısıyla, sigortacılığa dair tüm faaliyetleri ile verdikleri kefalet sigortası teminatlarının herhangi bir geçerliliği bulunmadığı,

2.Bir kamu kurumu ihalesine katılabilmek için kefalet sigortası teminatı almak isteyen, Odamıza kayıtlı üyelerimizin, Bakanlığın https://www.hmb.gov.tr/sigorta-sirketleri adresinde yer alan ve kefalet sigortası teminatı sağlayan sigorta şirketlerinin bir listesine ulaşabilecekleri,

3.Ancak, bu listede yer alan şirketler ile benzeri ticari ünvana sahip olup, sigortacılık yapma yetkisine sahip olmayan şirketlerin mevcudiyeti ihtimaline karşı söz konusu listede bulunan şirketlerle doğrudan iletişim kurulması gerektiği,

4.Türkiye’de yasal olarak faaliyet gösteren ve kefalet sigorta teminatları için aracılık yapabilecek sigorta acentelerine https://www.tobb.org.tr/SigortacilikMudurlugu/ SigortaAcenteleri/Sayfalar/LevhayaKayitli-Acente-Sorgu-Sayfasi.php adresindeki listelerden, sigorta brokerlerine ise, Sigorta Brokerleri Derneğinin http://www.sbd.org.tr/tr/brokerlerimiz adresindeki listeden ulaşabileceği,

5.Ancak yukarıda sigorta şirketleri için yapılan açıklama doğrultusunda, Levhaya kayıtlı sigorta acenteleri ile anılan derneğin listesinde yer alan brokerlik şirketleri ile benzeri unvanlara sahip yetkisiz acente ve brokerlerin mevcut olabileceği dikkate alınarak, doğrudan anılan listelerde yer alan yasal acente ya da brokerlik şirketleri ile iletişim kurulmasının muhtemel mağduriyetlerin önlenmesini teminen yararlı olacağı düşünülmektedir.

Bilgilerinize sunarız.


Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası