PLASTİK POŞETLERİN ÜCRETLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USÜL VE ESASLAR

    19 Ocak 2019

İşareti : 05/5000-206
İrtibat : dim@aso.org.tr
Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan yazıda, 29/11/2018 tarih ve 7153 sayılı Kanun’un 8nci maddesi ile 2872 sayılı Çevre Kanunu’na eklenen Ek Madde 13 hükmünün “Kaynakların verimli yönetimi ve plastik poşetlerden kaynaklanan çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla plastik poşetler satış noktalarında kullanıcıya veya tüketiciye ücret karşılığı verilir. Uygulanacak taban ücret 25 kuruştan az olmamak üzere Bakanlıkça oluşturulacak komisyon aracılığı ile belirlenir ve her yıl için güncellenir.” şeklindeolduğu bildirilmektedir.

Anılan düzenlenmenin uygulanmasını sağlamak amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından “Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usül ve Esaslar” kabul edilerek 01/01/2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Yürürlüğe giren Usul ve Esaslar içeriğinde; satış noktalarında plastik poşet kullanımı ve ücretlendirilmesinden satıcının elde edeceği plastik poşet ücretinin beyan ve ödenmesi, plastik poşetlerin barkodlanması ve sair hükümler yer almakta olup ilgili düzenlemenin bütününe resmi gazete ( http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/12/20181210-4.htm) ve Ek’te yer alan Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usül ve Esaslar dosyasından erişilebilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası

Ek :Plastik_Posetlerin_Ucretlendirilmesine_Iliskin_Usul_ve_Esaslar (6 sayfa)