ON BİRİNCİ KALKINMA PLANI, 2023 SANAYİ VE TEKNOLOJİ STRATEJİSİ, TEKNOLOJİ ODAKLI SANAYİ HAMLESİ PROGRAMI VE MAKİNE SEKTÖRÜ ÇAĞRISI

    9 Ekim 2019

İşareti : 05/5000-2858
İrtibat : dim@aso.org.tr
Sayın Üyemiz,

Türkiye Cumhuriyeti Başkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından onaylanmasını takiben 23 Temmuz 2019 tarihli ve 30840 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren On Birinci Kalkınma Planı 2019-2023 yıllarını kapsamaktadır. On Birinci Kalkınma Planının vizyonu, “Daha fazla değer üreten, daha adil paylaşan, daha güçlü ve müreffeh Türkiye”; uzun vadeli kalkınma amacı, milletimizin temel değerlerini ve beklentilerini esas alarak ülkemizin uluslararası konumunu yükseltmek ve halkımızın refahını artırmaktır.

Söz konusu vizyon ve uzun vadeli kalkınma amacı doğrultusunda, 2019-2023 yılları için beş ana hedef belirlenmiştir. Söz konusu hedefler:

– İstikrarlı ve Güçlü Ekonomi

– Rekabetçi Üretim ve Verimlilik

– Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum

– Yaşanabilir Şehirler, Sürdürülebilir Çevre

– Hukuk Devleti, Demokratikleşme ve İyi Yönetişim

On Birinci Kalkınma Planı döneminde, istikrarlı ve güçlü büyüme, sürdürülebilir cari işlemler dengesi, artan istihdam ve birey, firma, sektör ve devlet olmak üzere tüm düzeylerde rekabetçiliğin geliştirilmesi ve verimliliğin artırılması hedeflenmektedir. Planda rekabetçi üretim ve verimlilik artışları için imalat sanayii odaklı bir yaklaşım geliştirilmiştir. Planın, üretim ve verimlilik odağı, Türkiye’nin uluslararası rekabet edebilirliğinin artırılması ve yüksek katma değer yaratarak sürdürülebilir ekonomik büyümenin ve kalkınmanın sağlanması için kritik bir perspektif sunmaktadır.

On Birinci Kalkınma Planı doğrultusunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa VARANK tarafından “Milli Teknoloji Hamlesi” odağında 2023 yılı için teknolojik dönüşüm hedefleri içeren 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi açıklanmıştır.

2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi ile Milli Teknoloji Hamlesini gerçekleştirmek üzere, 12 ana hedef belirlenmiştir. Bunlar,

1- İmalat sanayinin GSYİH’ya oranı %21’e çıkarılacak.

2- Sanayide çalışan işçi başına katma değer 35.000 ABD Doları olacak.

3- İmalat sanayi ihracatı 210 Milyar ABD Dolarına ulaşacak.

4- İmalat sanayi ihracatında orta-yüksek teknolojili ürünlerin payı %44,2; yüksek teknolojili ürünlerin payı %5,8 olacak.

5- Ar-Ge harcamasının GSYİH’ye oranı %1,8’e ulaşacak.

6- Ar-Ge insan kaynağı 300.000; araştırmacı sayısı 200.000 olacak.

7- Avrupa Birliği Ar-Ge Liderlik Tablosu ilk 2.500’e 23 firma girecek.

8- Türkiye genelinde en az 500.000 yazılım geliştirici olacak.

9- Teknoloji tabanlı işlere yapılan yatırım büyüklüğü yıllık 5 Milyar TL’ye ulaşacak.

10- Yıkıcı teknolojiler üzerine geliştirilmiş ve dünya lideri olmuş en az 23 akıllı ürün/hizmet geliştirilecek.

11- 1 Milyar ABD doları ve üzeri değerlemeye ulaşmış en az 10 “Turcorn” geliştirilecek.

12- Sanayi ve teknoloji ile ilgili kamu ilişkilerinde firmaların ilk muhatabı ve hamisi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olacak ve tek noktadan hizmet sunulacak.

Söz konusu ana hedeflere ulaşmak üzere Stratejinin bileşenleri, “Yüksek Teknoloji ve İnovasyon”, “Dijital Dönüşüm ve Sanayi Hamlesi”, “Girişimcilik”, “Beşeri Sermaye” ve “Altyapı” olarak açıklanmıştır. Her bir bileşen altında Strateji döneminde hayata geçirilmesi planlanan eylemler, www.hamle.gov.tr adresinde yer alan Strateji Belgesinde detaylandırılmaktadır. Bu kapsamda, her bir başlık için farklı ihtiyaçlara sahip paydaşlarla saha çalışmaları yapılarak detaylı eylem planları oluşturulması öngörülmektedir.

2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi doğrultusunda, Türkiye’de orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli sektörlerdeki katma değeri yüksek ürünlerin ve bu sektörlerin gelişimi için kritik önemi haiz ürünlerin üretimini artırmaya yönelik olarak Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı yürütülecektir. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları Tebliği 18 Eylül 2019 tarihli ve 30892 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/09/20190918-7.htm bağlantısından erişim sağlanabilmektedir.

Program, Türkiye’de katma değerli üretimin artırılması amacı doğrultusunda, Bakanlık ve bağlı/ilgili kuruluşları tarafından sağlanan destek ve teşviklerin orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli sektörlere yoğunlaştırılmasına yönelik özel bir programdır ve Türkiye için kritik öneme sahip ve gelecek potansiyeli yüksek ürünlerin ülke içinde üretim kapasitesinin geliştirilmesini hedeflemektedir. Bu kapsamda, ithalat bağımlılığının azaltılması, rekabet yoğunlaşması, yurt içi üretim yetkinlikleri, küresel talebin gelişim trendi, gelecek potansiyeli gibi çeşitli kriterler göz önünde bulundurularak belirlenen Öncelikli Ürün Listesine yönelik olarak Bakanlık tarafından sağlanan yatırım teşvikleri ile KOSGEB ve TÜBİTAK tarafından sağlanan proje desteklerinin tek pencere mekanizması ile sunulması ve ülkemizin ihtiyaç duyduğu teknolojik gelişime katkı sağlayacak yatırım projelerinin, uçtan uca bir yönetişim ve destek modeli ile hayata geçirilmesi tasarlanmaktadır.

Öncelikli Ürün Listesi ile Türkiye’de katma değerli üretimin artırılması hedefine yönelik olarak, On Birinci Kalkınma Planında belirlenmiş olan orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyesindeki odak sektörlerde, yerli üretimin sağlanması veya üretim kapasitesinin artırılması için öncelik verilecek ürünlerin belirlenmesi öngörülmektedir. Orta-yüksek ve yüksek teknoloji düzeyine sahip sektörler olan Kimya (NACE Kodu 20), Eczacılık ile Tıbbi ve Dişçilikle İlgili Araç Gereçler İmalatı (NACE Kodu 21, NACE Kodu 3250), Bilgisayar, Elektronik ve Optik (NACE kodu 26), Elektrikli Teçhizat (NACE kodu 27), Makine (NACE kodu 28), Ulaşım Araçları (NACE Kodları 29 ve 30) sektörlerinde yer alan veya bu sektörlerin gelişimi için kritik önemi olan diğer sektör ürünleri arasından seçilen ürünler, sektörler bazında Tebliğe ekli listeler şeklinde ilan edilmektedir. Öncelikli Ürün Listesi Tebliği ile ilk olarak makine sektörüne ilişkin öncelikli ürünler belirlenmiş ve yukarıda anılan Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Tebliğ ile eklerine https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/09/20190918-6.htm bağlantısından ulaşılabilmektedir.

Bu itibarla, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Makine Sektörü Çağrısı 3 Ekim 2019 tarihi itibarıyla açılmıştır. Çağrı ön başvuruları 22 Kasım 2019’a kadar devam edecek, kesin başvurular ise 12 Kasım 2019 tarihi itibariyle alınmaya başlanacaktır. Başvuru belge ve formlarının teslimi için son tarih13 Aralık 2019 Cuma olarak duyurulmuştur. Başvurular, https://www.hamle.gov.tr adresinde bulunan Program Portalı uygulaması üzerinden çevrim içi olarak alınacaktır. Çağrı detayları ile başvuru ve uygulama sürecine ilişkin dokümanlar https://hamle.gov.tr/Home/CagriPlani adresinde yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası