GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

    24 Mayıs 2019

İşareti : 04/5000-1536
İrtibat : ticaret@aso.org.tr

Sayın Üyemiz;
“Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 24 Mayıs 2019 tarihli ve 30783 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Söz konusu Yönetmelik Değişikliği ile; 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Gümrük Yönetmeliği’nin 38, 41,112,114,205. maddeleri yeniden düzenlenmiş ayrıca yeni bir geçici madde eklenmiştir.

Anılan geçici madde şu şekildedir;

“Gümrük beyannamesi tescil edilmiş olanların işlemleri

GEÇİCİ MADDE 14 – (1) 24/5/2019 tarihli ve 30783 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlükten kaldırılan 2017/10926 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yürürlüğe Konulan Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Tahsili Hakkında Kararın Uygulanmasına Dair Tebliğ ile İthalatta Alınan İlave Gümrük Vergilerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (İthalat:2017/4)’de yer alan belgelerle ilgili olarak gümrük beyannamesi tescil edilmiş olanların işlemleri bu Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.”

“Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”e ait tam metin http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/05/20190524-2.htm adresinde yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası