GÜMRÜK KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

    13 Kasım 2019

İşareti : 04/5000-3256
İrtibat : ticaret@aso.org.tr
Sayın Üyemiz;

7 Kasım 2019 tarihli ve 30941 sayılı Resmi Gazete yayınlanan “Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Kanun No: 7190)” çerçevesinde 4458 sayılı Gümrük Kanunu üzerinde öne çıkan değişiklikler aşağıda sıralanmaktadır,

-Transit Rejimi Altında Taşınan Eşyaya Uygulanacak Hükümler başlığı altında yer alan 52. Maddede yapılan değişiklikle Türkiye Gümrük Bölgesinde bir yerden diğer bir yere transit rejimi kapsamında taşınarak varış gümrük idaresine sunulan serbest dolaşımda olmayan eşyaya 41 ila 50 nci madde hükümleri uygulanması hükme bağlandı. Böylece gümrük idaresine sunulan serbest dolaşımda olmayan eşya, transit rejimi altında taşınan eşyaya uygulanacak hükümler kapsamına alındı. Gümrük yükümlülüğü doğması durumunda asıl sorumlu, transit rejimine tabi tutulan eşya ile ilgili olarak gümrük idaresine karşı mali olarak sorumlu olacak. Gümrük idaresince işlem yapıldığı hallerde, asıl sorumlunun sorumluluğunun belirlenmesinde fiilin işlenmesinde dahlinin bulunup bulunmadığı hususu dikkate alınacak.

-Tasfiye Edilecek Eşyalara ilişkin bölümde yapılan düzenleme ile ;

o Eşyaya ait varsa cezalar ile ambarlama ve elleçleme giderleri ve diğer giderler ile eşyanın döviz cinsinden CIF değerinin yüzde 1’i, bu uygulamadan ikinci kez yararlanmak istenmesi halinde ise CIF değerinin yüzde 3’ü oranında bir tutarın ödenmesine bağlı hale geldi.

o Başvurunun, eşyanın ihale ilanı yayımlandıktan veya perakende satış kararı alındıktan sonra ve satışının gerçekleşmesinden önce yapılması hâlinde bu taleplerin kabulü söz konusu eşyaya ait varsa cezalar ile ambarlama ve elleçleme giderleri ve diğer giderler ile eşyanın döviz cinsinden CIF değerinin yüzde 10’u oranında bir tutarın ödenmesine bağlı hale geldi.

-Gümrük vergilerinin ve diğer amme alacaklarının ödenmesini sağlamak üzere bir teminat verilmesi gereken hâllerde, bu teminatın söz konusu vergiler ve diğer amme alacakları tutarı kadar yükümlü veya yükümlü olması muhtemel kişi tarafından verilmesi hükmü getirildi.

-Kanunla, ithalatının yasaklandığı tespiti halinde, varsa eşyanın fark gümrük vergilerinin alınmasının yanı sıra gümrüklenmiş değerinin 4 katı idari para cezası uygulanacak.

-Kanunun 234. Maddesi kapsamında Dahilde işleme rejimi, gümrük kontrolü altında işleme rejimi ve tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimi hükümlerine tabi eşyaya ilişkin olarak yapılan beyan ile muayene ve denetleme veya teslimden sonra kontrol sonucunda; birinci fıkrada belirtilen farklılıkların tespiti durumunda vergi farkının yarısı tutarında idari para cezası verileceği kararlaştırıldı. Söz konusu maddenin üçüncü fıkrasındaki cezalar % 15’ten %10’a düşürüldü.

-Eşyanın ithali, belli kuruluşların vereceği ve gümrük idaresine ibrazı veya beyanı zorunlu olan lisans, izin, uygunluk belgesi veya bu belgeler yerine geçen bilgiye bağlı olmasına rağmen, eşya belge veya bilgiye tabi değilmiş veya belge/bilgi alınmış gibi beyanda bulunulduğunun tespit edilmesi halinde varsa eşyanın fark gümrük vergilerinin alınmasının yanı sıra gümrüklenmiş değerinin 2 katı idari para cezası kesilecek. Söz konusu maddenin eski halinde “eşyanın gümrük vergilerinin alınmasının yanı sıra, gümrüklenmiş değerinin dört katı idari para cezası verilir” şeklindeydi.

-Ticaret Bakanlığınca belirlenecek süre içerisinde söz konusu eşyanın, ithalinin uygun bulunduğuna ilişkin belge veya bilginin düzenlenmesi veya ilgili kurum/kuruluş tarafından gerçekleştirilen denetimin olumlu sonuçlandığının bildirilmesi halinde sadece usulsüzlük cezası uygulanacak.

-Kanunla eşyanın ihracı, belli kuruluşların vereceği ve gümrük idaresine ibrazı veya beyanı zorunlu olan lisans, izin, uygunluk belgesi veya bu belgeler yerine geçen bilgiye bağlı olmasına rağmen eşya belge veya bilgiye tabi değilmiş ya da belge veya bilgi alınmış gibi beyanda bulunulduğunun tespit edilmesi halinde, eşyanın gümrüklenmiş değeri kadar uygulanan idari para cezası tutarı, gümrüklenmiş değerinin onda birine düşürüldü.

İlgili Kanun 7 Kasım 2019 yürürlüğe girmiş olup, Kanuna aşağıda yer alan web adresinden erişim sağlanabilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası

Bağlantı Adresi:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/11/20191107-24.htm