Genel Sekreterlik

Untitled Document
Mehmet Cansız
Dr. Mehmet CANSIZ
Genel Sekreter


1975 yılında İstanbul’da doğdu. İlkokulu Erzincan, ortaokul ve liseyi Antalya’da tamamladı. 2000 yılında Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji bölümünden mezun oldu. Yüksek lisans ve doktora çalışmalarını da aynı bölümde tamamladı.
2001 yılında Devlet Planlama Teşkilatında (DPT) uzman yardımcısı olarak göreve başladı. Sonra DPT’nin dönüştürülmesiyle oluşturulan Kalkınma Bakanlığında Planlama Uzmanı, Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığında ise Strateji ve Bütçe Uzmanı olarak görev yaptı. Bu süreçte Devlet Denetleme Kurulunda müfettiş ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında Bakan danışmanı görevlerinde bulundu. 2018 yılında ÜAK’dan Doçentlik ünvanını aldı. 2019 yılında ise Birleşmiş Milletler Kalkınma Programında (UNDP) kıdemli danışmanlık görevi yaptı.
Sanayi, Ar-Ge, girişimcilik, KOBİ’ler ve yenilikçilik konularında uzmanlaşarak teknokratlık yapan Mehmet Cansız, Organize Sanayi Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (Teknopark), Küçük Sanayi Sitesi, Endüstri Bölgeleri ile girişimcilik, sanayi ve teknoloji alanlarında kamu yatırım bütçesini, plan ve programlarını hazırlama konusunda görevleri yerine getirdi.
Görev alanlarında Kalkınma Planları hazırlanmasına katkı sağlayan “Özel İhtisas Komisyonlarının” oluşumu ve yönetilmesinde koordinatör olarak görev yaptı.
Diğer taraftan AB üyelik müzakereleri, OECD komite toplantıları, UNDP ve Dünya Bankası proje çalışmaları kapsamında uluslararası çalışmalarda görev aldı.
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kurul üyesi, TÜBİTAK Girişimcilik, TTO, Girişim Sermayesi, Sosyal Araştırmalar konularında çeşitli komisyon üyeliklerinde görev yaptı. Ayrıca yıllarca KOSGEB İcra Komitesi, Sanayi, Girişimcilik, KOBİ Stratejilerinin uygulanmasından sorumlu komitelerde Müsteşarlara danışmanlık yaptı.
2010 Yılından itibaren Hacettepe Üniversitesi Endüstri Mühendisliği ve Fen Bilimleri Enstitüsünde ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinde, Girişimcilik ve Teknoloji Yönetimi ile Dijital dönüşüm dersleri veren Mehmet Cansız, tüm akademik çalışmalarını Ar-Ge, yenilik, girişimcilik, organize sanayi bölgeleri ve teknoloji bölgeleri üzerine yaptı.
Ağustos 2021 yılında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümüne Doçent olarak atanmıştır. Burada Rektör Danışmanlığı, Turizm Araştırmaları Enstitü Müdürlüğü, Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı ile Doğal ve Kültürel Miras İhtisaslaşma Koordinatörü olarak görev yaptı.
Dr. Mehmet Cansız, 14.06.2023 tarihinde Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinden görevlendirilerek, Ankara Sanayi Odasında Genel Sekreter olarak göreve başlamıştır.

Oktay YAMAN
Ahmet DİNÇER

Oktay YAMAN
Genel Sekreter Yardımcısı

ODTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünden lisans, ODTÜ İşletme Bölümünden MBA yüksek lisans, Londra’da University College London (UCL) ‘dan Bilgisayar Bilimleri alanında yüksek lisans dereceleri bulunmaktadır. İş hayatına Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Bilişim Teknolojileri biriminde başlamış ve Uzmanlıktan Genel Müdür Yardımcılığına kadar çeşitli kademelerde uzun yıllar görev yapmıştır. Yine aynı kurumda 5 yıl süreyle Bütçe ve Finansal Raporlama Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmüştür. 16 Şubat 2021 tarihinden itibaren Ankara Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Dr. Ahmet DİNÇER
Genel Sekreter Yardımcısı

1976 yılında Kırıkkale’de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamamladı. 1999 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu. 2007-2009 döneminde Amerika Birleşik Devletleri Duke Üniversitesi’nde Uluslararası Kalkınma Politikası bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Yüksek Lisans bitirme projesi olarak “Özel Sektör Borçlanma Araçlarının Yetersizliğinin Nedenleri” konulu çalışmayı tamamladı.
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İngilizce İktisat doktora programından “Determinants of Sectoral and Firm Size Export Performance: Empirical Evidence from the Turkish Manufacturing Industry” (Sektörel ve Firma Ölçeğinde İhracat Performansının Belirleyicileri: Türk İmalat Sanayinden Ampirik Kanıtlar) başlıklı teziyle doktora derecesini aldı. Çeşitli üniversitelerde (TOBB ETÜ, Başkent Üniversitesi) misafir öğretim üyesi olarak dersler veren Ahmet DİNÇER, küresel değer zinciri, ihracat performansı ve yeşil büyüme üzerinde çalıştı.
Bankacılık sektöründe uzman yardımcısı olarak bir yıllık iş deneyiminin ardından 2001 yılından itibaren T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığında (DPT) Planlama Uzman Yardımcısı olarak Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğünde çalışmaya başladı. 2001 krizi sonrası bankacılık sektöründe daha rekabetçi ve istikrarlı bir bankacılık sektörü oluşturmak amacıyla birleşme devralma ve yabancı sahipliğinin ele alındığı “Bankacılık Sektöründe Konsolidasyon, Ülke Uygulamaları ve Türkiye İçin Öneriler” teziyle aynı Genel Müdürlükte Planlama Uzmanı olarak atandı.
Planlama Uzmanlığı döneminde para ve kur politikası, bankacılık ve finansal piyasalar, dış ticaret ve rekabetçilik, ekonomik büyüme ve kalkınma ile uluslararası sermaye akımları konularında uzmanlaştı. Kalkınma Planı, Orta Vadeli Program, Yıllık Programın hazırlık çalışmalarında aktif olarak yer aldı.
OECD komite toplantıları, IMF Stand-by görüşmeleri, Dünya Bankası projeleri, AB üyelik müzakereleri kapsamındaki çalışmalara katkı ve katılım sağladı.
2012 Eylül ayında DPT’nin devamı olan Kalkınma Bakanlığında İç Denetim Başkanı olarak atandı. Kamu İç Denetim sertifikası ve Profesyonel Kamu İç Denetçisi (CGAP) sertifikası sahibidir. İç Denetim Koordinasyon Kurulu (İDDK) bünyesinde oluşturulan komisyon ve komitelerde üye ve eğitici görev aldı. 2017 yılı Mart ayında Kalkınma Bakanlığı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına atandı. Kurumsal yönetim, yönetişim, risk yönetimi, mali raporlama, denetim ve denetişim konularında çalışmalar yürüttü.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçişle birlikte 2018 yılı Temmuz ayında kurulan Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına atandı. Stratejik planlama, bütçeleme ve raporlama, iç kontrol, izleme ve değerlendirme, performans yönetimi konularında çalışmalarda bulundu. 8 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla Ankara Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı olarak göreve başladı.
Evli ve iki çocuk babasıdır.

ONLINE HİZMETLER