7440 SAYILI YAPILANDIRMA KANUNU

2023-04-04

İşareti : 09/57.9- 1201
İrtibat : muhasebe@aso.org.tr


Değerli Üyemiz,

7440 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 12 Mart 2023 tarih ve 32130 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Kanunun 10.maddesinin 11.fıkrası ile oda ve borsalara olan aidat borçları da (2022 yılı ve önceki yıllar) yapılandırma kapsamına alınmıştır.


Kanun içeriğindeki açıklamalar aşağıdaki gibidir:

Kapsamı: 31.12.2022 tarihinden (bu tarih dahil) önceki aidat borç asıllarıdır.
Son başvuru tarihi: 30 Haziran 2023’dür.

Gecikme zamları:  Yapılandırma kapsamındaki borç asıllarına ait; faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i, alacakların tahsilinden vazgeçilir. 31.12.2022 tarihinden önce borç asıllarının kısmen veya tamamen ödenmesi halinde, ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi feri alacaklar, üyelerimizin herhangi bir başvuru yapmasına gerek kalmaksızın Odamız Yönetim Kurulu kararına istinaden alacak kayıtlarından silinecektir.

Ödeme şekli:  Başvuruda belirtilmek şartıyla, borçlar tek seferde veya azami dokuz eşit taksitte ödenebilir. Üye tarafından belirlenecek olan taksit adedi, ödenecek toplam borç tutarını değiştirmeyecektir. Üyeler toplam anapara borç tutarını yukarıda belirtilen taksit sürelerini geçmemek üzere kredi kartı ile de taksitlendirebileceklerdir.

Başvuru şartı:  Başvuruların 30.06.2023 tarihine kadar Odamıza dilekçe ile yapılması şarttır.
Ödeme tarihleri: Peşin ödeme veya ilk taksit için son ödeme tarihi 31.07.2023, son taksit için 31.03.2024’dür.

Dava durumu:  Yapılandırmadan yararlanmak isteyen üyelerimizin dava açmamış olması veya açılmış davalarından vazgeçmiş olmaları şarttır.

İcra takibi:  Mahkemece hükme bağlanmış ve kesinleşmiş olanlar dahil, icra takibi başlatılmış üyelerimizin yapılandırmaya başvurmaları halinde dava ve icra takipleri sonlandırılacaktır. Bu kapsamda tamamı ödenen alacaklara ilişkin yargılama giderleri ile icra masrafları ve vekalet ücretleri karşılıklı olarak talep edilmez. Taksitlerden herhangi birinin süresinde ödenmemesi halinde o tarihe kadar tahsil edilen tutarlar düşüldükten sonra kalan kısım için icra takibine devam edilecektir.


Yapılandırmanın İptali: Taksitlerden herhangi birinin son ödeme tarihine kadar kısmen veya tamamen ödenmemesi halinde yapılandırma iptal edilerek, borç eski haline döndürülecektir. Ödenmeyen kısma 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre gecikme zammı tahakkuk edecektir. Oda aidatları için herhangi bir taksitin ödenmemesi, eksik ödenmesi veya geç ödenmesi durumunda yapılandırma bozulacaktır.

Vergi mükellefiyeti sona ermiş üyeler:  Vergi mükellefiyetinin sona erdiği tarihten sonra tahakkuk etmiş borç asılları ile faizlerin tahsilinden vazgeçilmesi için, üyemizin vergi dairesi terk yazısının aslı ile başvurması gereklidir.

Başvurular: Yapılandırmadan faydalanacak üyelerimiz aşağıda belirtilen yöntemlerden birini kullanarak başvuruda bulunabilecektir:


1.   https://ebelge.tobb.org.tr adresinden veya https://www.turkiye.gov.tr üzerinden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)-Kimlik Doğrulama Hizmetleri-TOBB Oda/Borsa Üye Bilgi Sistemi linki kullanılarak,

                 Kullanım kılavuzu için tıklayınız.

2.    Aidat Yapılandırma Başvuru Dilekçesi doldurularak dilekçe ile Odamıza elden başvurarak,

3.    Aidat Yapılandırma Başvuru Dilekçesi doldurularak muhasebe@aso.org.tr adresine e-posta yoluyla

yapılabilecektir. 

 

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası

 

ONLINE HİZMETLER