ASO ÜYELİK BAŞVURUSU

Kayıtlara İlişkin Hükümler:

Kayıt İçin Müracaat
Türk Ticaret Kanunu ve Ticaret Sicili Tüzüğü Hükümlerine uygun şekilde kanuni gerekleri tamamlayarak sınai işletmelerini Ticaret Sicili Memurluğuna tescil ettirmiş olan ve idare merkezleri ile fabrikaları veya bunlardan herhangi biri Ankara il sınırları içinde bulunan bütün gerçek ve tüzel kişiler Ankara Sanayi Odası’na kaydolmaya mecburdurlar.

Kayıt İçin İstenen Belgeler

Ticaret Sicili Memurluğu’na usulüne uygun şekilde tescil işlemini yaptırmış bulunan sanayici sıfatını haiz gerçek veya tüzel kişiye müracaatı üzerine kayıt beyannamesi verilir. Bu beyanname ilgili tarafından doldurularak aşağıdaki belgelerle birlikte Sicil Müdürlüğü’ne teslim edilir.

 • Firma kuruluşunun ve diğer değişikliklerin ilan edildiği Türkiye Ticaret Sicili Gazetelerinin örnekleri.
 • Gerçek kişiler için sahibinin, tüzel kişiler için temsilcilerinin noter tasdikli imza sirküleri(Aslı).
 • Makina listesi (Burayı Tıklayınız)
 • Personel listesi (Burayı Tıklayınız)
 • Vergi levhası ve son yıl bilançosu ile ayrıntılı gelir tablosunun fotokopisi.
 • İşyeri firmanın mülkiyetinde ise tapu fotokopisi, kira ise kira akdi fotokopisi.
 • Firma başka Odaya kayıtlı ise; yeni tarihli oda sicil kayıt sureti.
 • Gerçek kişilerde firma sahibinin, tüzel kişilerde temsilcilerin onaylı ve fotoğraflı nüfus cüzdanı örnekleri ile 3 adet fotoğrafları.
 • Gerçek kişilerde firma sahibinin, tüzel kişilerde temsilcilerin ikametgah ilmühaberi veya tezkeresi.
 • Kayıt ücreti.


Not:
Kayıt beyannamelerinin doldurulması ve sair hususlarda Sicil Müdürlüğü’nden tamamlayıcı bilgi alınabilir.
Tel : 417 12 00


Odaya Kayıt Zorunluluğu

Ticaret siciline kayıtlı sanayici sıfatını haiz tüm gerçek ve tüzel kişiler Sanayi Odasına kaydolmak zorundadırlar.
Sanayi Odası kurulan illerde sanayiciler, sanayi odasına kaydolmakla ticaret odasına kaydolma yükümlülüğünü de yerine getirmiş olurlar. Sanayi işletmesi sahiplerinin, sınai nitelikli işlerinin gereği olarak meşgul oldukları ticaret işleri bunların sanayici vasfını ortadan kaldırmaz; bunlar isterlerse ticaret odasına da kaydolabilirler.
Sanayici vasfına haiz olup; sermayesinin tamamı Devlete ve özel idarelere veya belediyelere veya bunların ortaklığına ait olan iktisadi müesseselerle bunların şubeleri, özel kanun veya sözleşme ile kurulmuş olup, Devletin ve özel idarelerin veya belediyenin iştiraki bulunan tüzel kişiliği haiz müesseseler veya bunların şubeleri ve fabrikaları bulundukları ildeki Sanayi Odasına kaydolmak zorundadırlar.

Re’sen Kayıt

Sanayici vasfına haiz olup da işe başlama tarihinden itibaren 1 aylık kanuni süre içinde kayıt zorunluluğunu yerine getirmeyenler, Odalar tarafından re’sen kaydedilir.
Odaya Kayıtlı Olan Sanayicilerin Durumlarında Meydana Gelen Değişikliklerin Bildirilmesi Mecburiyeti
Odaya kaydolunan sanayicilerin durumlarında meydana gelen ve Türk Ticaret Kanununa göre tescil ve ilanı gereken her türlü değişikliği, gerçekleşmesinden itibaren bir ay içinde, kayıtlı oldukları Odalara bildirmek zorundadır.

Değişiklikler:

 • Ünvan Değişikliği
 • Adres Değişikliği
 • İştigal Konusu Değişikliği
 • Sermaye Değişikliği
 • Hisse Devri
 • Temsil ve İlzam Değişikliği
 • Tasfiye İlanları
 • Terkinler


Kayıtların Terkini

Üyeler Ticaret Sicili’ndeki kayıtlarının terkinini bildiren Ticaret Sicili Gazetesini ibraz suretiyle mensup bulundukları Odalardan kayıtlarının silinmesi isteğinde bulunabilirler.
Sanayici vasfını yitirdikleri, başvuru üzerine veya re’sen tespit olunan sanayi odası üyelerinin sanayi odasından kayıtları silinir.

Gayri Faal Üyelerin Kayıtlarının Silinmesi

Terk, vefat ve benzeri sebeplerle işlerini bırakan ve ticaret sicili memurluğu nezdinde kayıt sildirme mükellefiyetini yerine getirmemiş bulunan üyeler için, odaca gerekli inceleme yapılır. İnceleme sonucunda elde edilen bilgiler ilgili Meslek Komitesinin de görüşü alınarak yönetim kurulunca değerlendirildikten sonra bu üyelerin Odadaki kayıtları silinir.