Ardıç: En Ekonomik Üretim, Standartlara Uygun Üretimdir

   2021-10-06

Türk Standardları Enstitüsü’nün, Standardizasyon konusunun önemine dikkat çekmek ve katılımcılarını konu hakkında bilgilendirmek hedefiyle “Standartlara Yön Ver” farkındalık kampanyası kapsamında düzenlediği bilgilendirme semineri Ankaralı sanayicilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin’in ev sahipliğinde gerçekleşen seminere Ankara Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Seyit Ardıç, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran ve Ankara Ticaret Borsası Başkanı Faik Yavuz da katılarak birer konuşma yaptılar.

Seminerin açılışında en ekonomik üretimin, standartlara uygun üretim olduğunu söyleyen ASO Başkan Yardımcısı Seyit Ardıç şunları ifade etti:

“Ülkemizin 2019-2023 yıllarını kapsayacak şekilde hazırlanan On Birinci Kalkınma Planı ile ortaya koyduğu “İstikrarlı ve Güçlü Ekonomi” ana hedefinin “Makroekonomik Politika Çerçevesi”ni, verimliliği odağına alan, sanayi sektörünün başat rol üstlendiği, ihracata dayalı istikrarlı bir büyüme modeli oluşturmaktadır. Bu itibarla ülkemizde rekabetçi üretim ve verimlilik artışları için imalat sanayii odaklı bir yaklaşım benimsenmiştir.

Malumlarınız olduğu üzere, en ekonomik üretim, standartlara uygun üretimdir. Küreselleşme ve beraberinde yaşanan teknolojik gelişmelerle sınırlar ortadan kalkmış ve uluslararası ticaret ön plana çıkmıştır. Bugün ülkemiz ihracatçıları dünyanın çok farklı noktalarına ticaret yapmakta, farklı dillerde konuşan pazarlara ürünlerini satmaktadır. Bu noktada, günümüzde tüm dünyanın ortak dilinin standartlar olduğunu, standartlara uygun, kaliteli üretim yapan sanayicilerimizin çok çeşitli pazarlara rahatlıkla ulaşabildiğini vurgulamak isterim.

Üretimin belirli plan ve programlara göre yapılmasına yardımcı olarak uygun kalite ve seri imalata imkân tanıyan standartlar, kayıpların asgariye indirilmesini, stokların azalmasını sağlayarak verimliği de artırmaktadır. Sanayicilerimizin karşılaştıkları sorunların başında gelen yüksek maliyetlerin düşürülmesinde, standartlara uygun üretim yapılmasının önemli bir rol oynadığını memnuniyetle ifade ediyorum.

Özellikle pazarlarımızda rekabetin korunması ile yan sanayi dallarının kurulması ve gelişimine katkı sağlayan standartlar, sanayicilerimizin değişen şartlara ve gelişen teknolojiye ayak uydurabilme kabiliyetinin oluşturulması açısından da önem arz etmektedir. Bu husus özellikle, önce Endüstri 4.0 ardından COVID-19 pandemisi gibi dünya pazarlarında iş yapmayı etkileyen faktörler ile başa çıkabilmek ve rekabet gücümüzü koruyabilmek açısından da çarpıcıdır. 

Diğer yandan, “yeşil üretim”in her geçen yıl arttığı dünya ticaretinde daha fazla ihracatçımızın uluslararası kuruluşlarca belirlenen çevre standartlarında üretim yapabilmesi ve ihraç ürünlerimizin pazarlarda daha fazla yer alması bir gereklilik olarak karşımıza çıkmaktadır. Nitekim yeşil üretim önemli bir ticari ortağımız olan Avrupa Birliği tarafından da Avrupa Yeşil Mutabakatı ile benimsenen bir büyüme modelidir.

Değerli Katılımcılar,

Standardizasyon bilincine sahip olmak ve standartlara uygun üretim yapmayı odak noktası haline getirmek kadar, standartların oluşumuna yön vermek üzere aktif katkı sağlamak da gereklidir.

Bu açıdan, Türk Standardları Enstitüsü bünyesinde oluşturulmuş olan ve uluslararası standartların takip edilip ülkemiz ihtiyaçları doğrultusunda gerekli görülenlerin uyumlaştırılması görevini üstlenen Milli Teknik Komitelere, diğer bir deyişle, Ayna Komitelere, sanayicilerimizin iştiraki büyük önem arz etmektedir.

Uluslararası standartların ülkemiz ihtiyaçlarına ve koşullarına göre benimsenmesini sağlamak ve böylece 1996 yılından bu yana Avrupa Birliği ile sürdürdüğümüz Gümrük Birliği’nin etkin işleyişine katkıda bulunabilmek, Avrupa Birliği ülkeleri ile ticaretimizin sorunsuz bir şekilde yürütülebilmesine imkân sağlamak açısından da sanayicilerimizin Ayna Komitelerde yer almasını bir görev olarak değerlendiriyorum.

Bu itibarla, On Birinci Kalkınma Planımızda da yer aldığı üzere, özellikle imalat sanayiinde dijital dönüşümle ilgili uluslararası standartların yaygınlaştırılmasına, ulusal standart ve normların oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapılmasında, yüksek teknoloji ihracatında öne çıkan Ankaralı sanayicilerimizi, Türk Standardları Enstitüsü ile birlikte çalışmaya davet ediyorum.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından hazırlanan 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisinin “Yüksek Teknoloji ve İnovasyon” ana bileşeni ile, teknoloji ve rekabetçi yüksek teknolojik ürünler geliştirmek için standartların belirlendiği süreçlerde karar verici olarak yer almak gerektiği belirtilerek “Teknoloji Standartlarının Gelişimine Aktif Katılım” hedef olarak benimsenmiştir. Söz konusu hedefin yerine getirilmesinde de bu çalışmaların katkısı olacağı aşikârdır.

Saygıdeğer Konuklar,

Sanayimizin daha az maliyetle yüksek kaliteli üretim yapması, inovasyon faaliyetlerini etkin bir şekilde sürdürmesi, uluslararası standartlara uygun ürün ve hizmet sağlayarak uluslararası pazarlara girmesinde, Türk Standardları Enstitüsü anahtar konumda bulunmaktadır.

Bu vesileyle, Ulusal Standardizasyon Strateji Belgesi ile de benimsenmiş olan, tüm paydaşların standart hazırlama sürecine etkin bir şekilde katıldığı, standartları uygulamayı ilke edinmiş, küresel alanda belirleyici ve söz sahibi bir ülke olmak vizyonuna erişmede, Türk Standardları Enstitüsünü gerçekleştirdiği çalışmalardan ötürü kutluyorum.

Standardizasyon Seminerinin “Standartlara yön ver!” temasıyla düzenlenmiş olmasını çok kıymetli bulduğumu sözlerime ekliyor ve standardizasyon konusunda ilimizde farkındalığın artırılmasına, sanayicilerimizin standardizasyon oluşturma sürecine aktif katılımlarının sağlanmasına vesile olmasını diliyorum.  Ancak burada; sanayicilerimizin özellikle gerek ISO gerekse de CEN tarafından geliştirilen uluslararası standartların hazırlanmasına katkı koyabilmeleri ve ülkemiz sanayinin aleyhine olabilecek standartların önüne geçebilmeleri için kamu destek mekanizmalarının da oluşturulmasına ihtiyaç olduğunu da belirtmeden geçemeyeceğim.

Bu duygu ve düşüncelerle konuşmama son verirken bir kez daha Seminerin düzenlenmesinde emeği geçen Türk Standardları Enstitüsü’ne teşekkür ediyor, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum”

TSE Başkanı Prof. Dr Adem Şahin de söz konusu seminerle standardizasyon konusunda kamuoyu bilincini oluşturmayı, standartların belirlenmesi sürecinde sanayicinin rolünü, sanayi-üniversite iş birliğinin önemini vurgulamayı, standardizasyon platformunun tanıtımını ve standardizasyon süreçlerine ilgili tarafların katılımını sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Şahin, bilgilendirme ve farkındalık seminerleri ile ürün ve hizmetlerin kalite gereklerini oluşturmak için standartların belirlenmesi sürecinde tüketicilerin, üreticilerin ve üniversitelerin katkısının önemini vurgulamanın yanı sıra katılımcı yöntemlerle yeni stratejiler oluşturmayı da amaçladıklarını dile getirdi.

ATO Başkanı Gürsel Baran ise, TSE’nin saha ile ticaret ekosisteminin gelişimine katkı sağladığını belirterek, “TSE, ticareti kolaylaştırıyor. Yeni pazarlara ulaşmayı sağlıyor. Ürün ve hizmetler için kalite ve güvenlik altyapısını oluşturuyor. Üretim süreçlerini iyileştiriyor. Teknoloji kullanımını yaygınlaştırıyor. Çevreyi ve sağlığı koruyan ortak bir formül işlevi görüyor. Üretimin ve ticaretin her alanında standardizasyonun sağlanması, bu sistemde rekabet etmeyi sağlayamayanlara yardımcı oluyor” dedi.

ATB Başkanı Faik Yavuz da projenin üreticiyi, sanayiciyi, tüketiciyi, ticaret erbabı ve bilim camiası açısından son derece önemli olduğunu belirterek, “Çünkü, projenin anahtar kelimesi standarttır. Bu kelime etrafında yapılan çalışmalarda standardizasyonun faaliyetleridir. Standart, hayatımızın her anında bizim için çok önemli olan bir sistemdir. Standartsız hiçbir şeyi düşünmek mümkün değildir. Attığınız her adımda standardizasyonun etkilerini görürsünüz” dedi.


Seminer, daha sonra "Sanayicinin Ayna Komitelerdeki Rolü", "Standardizasyonda Üniversite-Sanayi İşbirliği" gibi başlıklar altında sektör temsilcilerinin sunum ve konuşmaları ile devam etti.


ONLINE HİZMETLER