ZORUNLU STAJ YAPAN ÖĞRENCİLER HK. - Ankara Sanayi Odası

ZORUNLU STAJ YAPAN ÖĞRENCİLER HK.

ZORUNLU STAJ YAPAN ÖĞRENCİLER HK.
 
Tarihi     : 02.06.2010 
İşareti    : 4/5000-1817
Yanıt      : ticaret @aso.org.tr  
 
Sayın Üyemiz,
 
Bilindiği üzere; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 5. maddesinin (b) bendinde “Hizmet akdi ile çalışmamakla birlikte 05/06/1986 tarihli ve 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde meslekî eğitim gören öğrenciler hakkında iş kazası, meslek hastalığı ve hastalık sigortası; meslek liselerinde okumakta iken veya yüksek öğrenimleri sırasında zorunlu staja tâbi tutulan öğrenciler hakkında ise iş kazası ve meslek hastalığı sigortası uygulanır ve bu bentte sayılanlar, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılırlar.” hükmü yeralmaktadır.
 
Yine aynı Kanunu’nun 87. maddesinde “5. maddenin (b) bendinde belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim görenler ile meslek liselerinde zorunlu staja tabi tutulan öğrenciler için Milli Eğitim Bakanlığı veya bu öğrencilerin eğitim gördükleri okullar, yüksek öğrenim sırasında zorunlu staja tâbi tutulan öğrenciler için öğrenim gördükleri yüksek öğretim kurumu prim ödeme yükümlüsüdür.” ifadesi yeralmaktadır. 
 
Ancak, Odamıza bir üyemiz tarafından yapılan başvuruda; işletmelerinde zorunlu staja tâbi tutulan öğrencinin iş kazası geçirmesi sebebiyle devlete ait bir sağlık kurumuna başvurduklarını ancak, stajer öğrencinin okulu tarafından iş kazası ve meslek hastalığı sigortası yatırılmakta olmasına rağmen öğrencinin Genel Sağlık Sigortasının bulunup bulunmadığının sorulduğunu ve Genel Sağlık Sigortasına istinaden hizmet verebileceklerini ifade ettikleri bildirilmiştir.
 
Odamızca konu ile ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumu ile yapılan görüşme neticesinde;
 
–          İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortasının, stajer öğrencinin okulu tarafından yatırılmaya devam edildiği ancak yatırılan bu primlerin ciddi sağlık problemleri olması halinde (uzuv kaybı gibi) doktor raporuna istinaden geçici işgöremezlik ödeneğinin alınmasında geçerli olduğunu,
–          Sağlık riskleri ile karşılaşmaları halinde ise oluşan harcamaların finansmanının sağlanması için stajer öğrencinin anne veya babasının Sosyal Güvenlik Sigortasının bulunması gerektiğini, bir stajer öğrencinin 20 yaşına kadar anne ve babasının sigortasından faydalanabileceğini,
–          Anne ve babasının Sosyal Güvenlik Sigortasının bulunmaması halinde ise stajer öğrencinin 18 yaşından sonra 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 60. maddesi kapsamında Genel Sağlık Sigortası Primi ödemesi gerektiği,
–          Genel Sağlık Sigortasından yararlanmak için ise; öğrencinin kendisinin aylık 29.16 TL, 87.48 TL veya 174.96 TL’lik prim yatırmasının gerektiğini ifade etmişlerdir.
 
Konuyla ilgili olarak mağduriyet yaşanmaması için bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası