Yönetmelik Taslağı Hakkında - Ankara Sanayi Odası

Yönetmelik Taslağı Hakkında

    23 Temmuz 2014

Tarihi : 23.07.2014
İşareti : 4/5000-2423
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
 
Sayın Üyemiz;  
 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda; Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun (BTYK) 23. Toplantısında “Kamu Alımlarının ve Kullanım Hakkı Tahsislerinin Yeniliği, Yerlileşmeyi ve Teknoloji Transferini Teşvik Edecek Şekilde İyileştirilmesi (2011/106)” Kararı kapsamındaki görevin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na  verildiği belirtilmektedir.
 
Yazıda devamla, bu Karar kapsamında, 19 Şubat 2014 tarihli ve 28918 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6518 sayılı “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” taslağına derç edilen “Bu Kanunun 3 üncü maddesinin (u) bendine ilişkin usul ve esaslar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, Kurum ile diğer ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak belirlenir.” hükmü gereğince konuya ilişkin mevzuat çalışmalarını yürütmek üzere ilgili kurum/kuruluşların katılımı ile Bakanlığın bünyesinde bir çalışma grubu oluşturulduğu bildirilmektedir.
 
Bu çerçevede, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluşlar ile birlikte yürütülen çalışmalar sonucunda hazırlanan ve Bakanlar Kurulu tarafından yayımlanması öngörülen “4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 Üncü Maddesinin (u) Bendine Göre Yapılacak Mal Ve Hizmet Alımlanna İlişkin Sanayi İşbirliği Programı Yönetmeliği Taslağı” ekte yer almakta olup söz konusu taslağa  ilişkin Odamız görüşleri talep edilmektedir.
 
Bu kapsamda, yukarıda belirtilen talebe ilişkin olarak  Bakanlığa iletilecek Odamız görüşlerine dayanak oluşturmak üzere, bahse konu Yönetmelik Taslağı hakkındaki görüşlerinizin, Görüş Bildirme Formuna işlenerek en geç 6 Ağustos 2014 tarihi mesai saati sonunu kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.
 
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası