Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hk. - Ankara Sanayi Odası

Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hk.

    16 Aralık 2010

Tarihi    : 16.12.2010
İşareti   : 4/5000 –4136
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr    
 
 
Sayın Üyemiz;     
 
“İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 16.12.2010 tarih ve 27787 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
MADDE 1 – 03/01/2009 tarihli ve 27099 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
          “(1) Kurul tarafından başvurular üzerine verilen bütün nihai kararlar ile nihai kararlara karşı açılan davalar sonucundaki mahkeme kararlarının uygulanması için Kurul tarafından alınan kararlar, karar tarihini izleyen beş iş günü içinde taraflara bildirime çıkarılır ve bu tarihi izleyen beş gün içinde Kurumun internet sayfasında yayımlanır.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla, 
 
Ankara Sanayi Odası