Yoikk Anket Çalışması Hk. - Ankara Sanayi Odası

Yoikk Anket Çalışması Hk.

    18 Mayıs 2012

Tarihi  :17.05.2012
İşareti : 04/5000-1701
 
Sayın Üyemiz;
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; “Türkiye’de Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Reform Programı” çerçevesinde oluşturulan Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK); Türkiye’deki yatırımlarla ilgili düzenlemeleri rasyonel hale getirmek, yatırım ortamının rekabet gücünü arttıracak gerekli düzenlemeleri tespit ederek politika önerileri geliştirmek, işletme dönemi de dahil olmak üzere yatırımın her safhasında, ulusal ve uluslararası yatırımcıların karşılaştığı idari engellere çözüm üretmek amacını taşıyan bir platform olduğu ifade edilmektedir.
 
Bu kapsamda, “Dış ticaret işlemlerinde zaman ve maliyet artırıcı unsurların kaldırılması amacıyla mevzuatın taranarak gözden geçirilmesi, beyanname ekinde yer alan belgelerin sayısının azaltılması ve uygulamanın etkin yürütülmesini sağlayacak tedbirlerin alınması” ile ilgili yürürlüğe giren Dış Ticarette Risk Esaslı Denetim Sistemi (TAREKS) ve Kağıtsız Beyanname Uygulamasının sonuçlarını gözlemlemek amacıyla bir ölçme ve değerlendirme çalışma grubunun oluşturulmasına karar verilmiştir. Söz konusu uygulamaların, ihracatçı/ithalatçı firmalar üzerindeki etkisini ölçmek üzere hazırlanan anket ekte bilgilerinize sunulmaktadır.
 
Söz konusu anketin doldurularak, kobi@tobb.org.tr adresine mail yoluyla iletilmesi hususlarında gereği için bilgilerinize sunulmaktadır. 
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası