Yetki Belgeli Usta Çalıştırma Zorunluluğu Hk. - Ankara Sanayi Odası

Yetki Belgeli Usta Çalıştırma Zorunluluğu Hk.

    17 Kasım 2011

Tarihi     :17.11.2011
İşareti    :04/5000-3482
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 28. maddesi uyarınca, 01 Ocak 2012 tarihinden itibaren, inşaat ve tesisat işlerinde çalışan ustaların yetki belgesi sahibi olmaları zorunlu olduğu ifade edilmiştir.
 
Konu ile ilgili olarak, 16 Aralık 2010 tarihli 27787 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik”in Geçici 1. maddesinde;
 
a)    05.06.1986 tarihli ve 3380 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında edinilmiş diploma, ustalık belgesi, yetki belgesi, sertifika, bağımsız işyeri açma belgesi, kalfalık, ustalık belgelerinden birisi,
 
b)    25.08.1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun 4. maddesi ile 31.12.2008 tarihli ve 27097 6. Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye İş Kurumu İşgücü Uyum Hizmetleri Yönetmeliği’nin 4. maddesinin birinci fıkrasının (f) bendine göre faaliyet gösteren kurslardan aynı Yönetmeliğin 23. maddesine göre alınan kurs bitirme belgeleri,
 
c)     Kuruluş kanunlarında veya ilgili kanunlarca yetkilendirilmiş kamu kurum ve kuruluşları ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın ilgili biriminin onayının alınması şartıyla kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile bünyelerinde kurulu iktisadi işletmeler veya işveren tarafından düzenlenen eğitim faaliyetleri sonucunda verilen belgeler,
 
ç)  Uluslararası kurum ve kuruluşlardan alınan MEB tarafından denkliği sağlanan belgeler,
 
d)    Yukarıdaki bentlerde sayılan belgelerden herhangi birine sahip olmamakla birlikte, inşaat ve tesisat işlerinde bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce çalışmış olduğunu, müteahhitten alınacak yazı veya sosyal güvenlik kuruluşundan alınacak belge ile kanıtlayıp, bu yazı veya belgelerle 01.01.2015 tarihinden önce müdürlük veya ilgili idareye başvurarak adına EK-3 Geçici Ustalık Yetki Belgesi düzenlenenlere, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından 32-40 saatlik eğitim sonucunda verilen belgeler,
 
Bu kapsamda, 01 Ocak 2012 tarihinden itibaren, inşaat ve tesisat işlerinde yapım işi üstlenen yapı müteahhitlerinin yetki belgesiz usta çalıştırmalarına izin verilmeyecektir.
 
Ayrıca, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden TOBB’a gönderilen 19.10.2011 tarihli yazıda; ilgili idarelerce ve yapı denetim kuruluşlarınca şantiyelerde yapılacak kontrollerle, ustaların yaptıkları işe uygun yetki belgelerinin olup olmadığının denetleneceği, belge sahibi olmayan ustalar nedeniyle 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 28. ve 42. maddeleri gereği cezalı duruma düşülmemesi için, yukarıdaki (a), (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinde yer alan belgelerden herhangi birine sahip olmayan ustaların, bir an önce (d)  bendinde yer alan Yönetmelik Eki EK-3 “Geçici Ustalık Yetki Belgesi”ni almaya yönlendirilmeleri gerektiği belirtilmektedir.
 
Yazıda devamla, Geçici Ustalık Yetki Belgesi Alınabilmesi için gerekli başvuruların, inşaat ve tesisat işlerinde çalıştığına ilişkin müteahhitten alınacak yazıda veya sosyal güvenlik kuruluşundan alınacak belge ile 01 Ocak 2015 tarihine kadar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü veya yapı ruhsatı düzenlemeye yetkili idareye yapılabileceği, 01 Ocak 2012 tarihinden itibaren cezalı duruma düşülmemesi için Geçici Ustalık Yetki Belgesi’nin, gerekli başvuru yapılmak suretiyle en kısa zamanda alınması gerektiği ifade edilmektedir.
 
01 Ocak 2015 tarihinden önce, müdürlük veya ilgili idareye başvurarak adına Geçici Ustalık Yetki Belgesi düzenlenenlere, Milli eğitim Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından 32-40 saatlik eğitim verilmesi öngörüldüğü, bu eğitim sonucunda verilecek belgelerin yetki belgesi olarak kabul edileceği belirtilmekte, Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği ve uygulamakta olduğu eğitim programı dahilinde, Geçici Ustalık Yetki Belgesine sahip olanlardan; öncelikle demir, betonarme kalıbı, çatı, duvar, boya, sıva, yalıtım vb. inşaat işleri ile sıhhi kalorifer ve elektrik tesisatına ilişkin ustalık branşlarında gerekli eğitim faaliyetlerinin başlatılmasına ve tamamlanmasına yönelik olarak tüm iş ve işlemlerin zaman kaybedilmeksizin Valiliklerce koordine edileceği vurgulanmaktadır.
 
Yönetmeliğin (a), (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinde yer alan belgelerden herhangi birine sahip olmayan ustaların Geçici Ustalık Yetki Belgesi almak üzere, bir an önce Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü veya yapı ruhsatı düzenlemeye yetkili idareye başvurmaları için yönlendirilmelerinde yarar bulunmaktadır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası