Yerli Malı Belgesi Hakkında - Ankara Sanayi Odası

Yerli Malı Belgesi Hakkında

    11 Kasım 2014

Tarihi  : 11/11/2014
İşareti : 04/5000-3279
 
Sayın Üyemiz,
 
13.09.2014 tarihli ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yerli Malı Tebliği”ne uygun olarak Odamızca yapılacak belgelendirme ilişkin uygulama esasları Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmış olup Yerli Katkı Oranı’nın hesaplanmasında hangi belgelerin dikkate alınacağı ve değişen Yönetmelik’e göre yapılacak hesaplamaya istinaden belgenin nasıl düzenleneceği bu uygulama esaslarında belirtilmiştir.
 
Odamız http://www.aso.org.tr web sayfasında Yerli Malı düzenlenmesine ilişkin uygulama esasları ve gerekli bütün bilgiler yer almakta olup, ayrıca istenen belgeler ve uygulama esasları aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.
 
Yerli Malı Belgesi için İstenen Belgeler:
2.         Sanayi Sicil Belgesi (Geçerlilik süresi devam edecek)
“Yerli Katkı Oranı Hesap Cetveli” 4 sayfadan oluşmaktadır (Ek.3-A, Ek.3-B, Ek.3-C ve Ek.3-D ) ve tamamının doldurulması gerekmektedir. 
6.         İmza Sirküleri (İmza sirkülerinde firma yetkilisinin imzası bulunmak zorundadır) aslı veya noter onaylı sureti
7.         Eğer belge Yeminli Mali Müşavir tarafından imzalandıysa Yeminli Mali Müşavir Faaliyet Belgesi
8.         Eğer Serbest Muhasebeci Mali Müşavir tarafından imzalandıysa, Müşavirin firma adına yetkili olduğunu gösteren, firma ile arasında yapılan sözleşme sureti ve Mali Müşavirlik Tasdik Sözleşmesi sureti
9.         Üretimde kullanılan hammaddelerin menşeleriyle ilgili Gümrük Giriş Beyannamesi ve f            atura fotokopisi
10.       Sadece gıda üreticileri için, yukarıdaki belgelerle birlikte, gıda işletme kayıt veya onay belgesi ayrıca istenir.
 
 
ÖNEMLİ: Yerli Katkı Oranı Hesap Cetveli Doldurulurken Dikkat Edilecek Hususlar:
 
  1. Yerli Malı Belgesi’ne konu ürünün içinde kullanılan ana ham malzemelerin cins, nitelik ve miktarları belirlenir. Belirlenen miktarlar firmaya temin edilen faturalardaki birim fiyatlarla çarpılarak ana ham malzemenin (ithal ve yerli ayrı ayrı olmak üzere) toplam bedeli belirlenir.
 
ANA HAMMADDE