Yatırım Teşvik Belgesi Düzenlenmesi

Sektörün US 97 KODU

YATIRIM KONULARI

15

Gıda ürünleri ve içecek imalatı

17

Tekstil ürünleri imalatı (Yün ipliği hariç olmak üzere, tekstil elyafının hazırlanması ve eğirilmesi konusunda sadece modernizasyon yatırımları ve halı, tafting, dokunmamış ve örülmemiş kumaş ile çuval hariç olmak üzere tekstil dokumacılığı konusunda sadece modernizasyon yatırımları)

18

Giyim eşyası imalatı

19

Derinin tabaklanması ve işlenmesi

20

Ağaç ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç) ; hasır ve buna benzer,

örülerek yapılan maddelerin imalatı

21

Kağıt ve kağıt ürünleri imalatı

23

Rafine edilmiş petrol ürünleri ve nükleer yakıt imalatı (Madencilik yatırımları hariç)

24

Kimyasal madde ve ürünlerin imalatı

25

Plastik ve kauçuk ürünleri imalatı

26

Metalik olmayan diğer mineral ürünlerin imalatı

27

Ana metal sanayi (2710 demir çelik ana sanayi hariç)

28

Metal eşya sanayi

29

B.y.s. makine ve teçhizat imalatı

30

Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı

31

B.y.s. elektrikli makine ve cihazların imalatı

32

Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı

33

Tıbbi aletler, hassas ve optik aletler ile saat imalatı

34

Motorlu kara taşıtı, römork ve yarı römork imalatı

35

Diğer ulaşım araçlarının imalatı (Gemi ve yat inşa yatırımları hariç)

36

Mobilya imalatı; b.y.s. diğer imalat

37

Ürün paketleme hizmeti yatırımları

38

Belediye ve il özel idarelerinin hizmet ve altyapı yatırımları

Teşvik Belgesi Müracaatında Aranacak Belgeler :

Teşvik belgesi düzenlenebilmesi için yapılacak müracaatlarda aşağıda belirtilen belgeler aranır.

a) Yatırımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerce imzalı müracaat dilekçesi.

b) Yatırımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişilere ait noter tasdikli imza sirküleri, kamu kurumları ve şahıs şirketleri ile gerçek kişiler için imza beyannamesi.

c) Her sayfası yatırımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerce imzalı ve kaşeli yatırım bilgi formu ve taahhütname ile makine ve teçhizat listeleri.

ç) Bakanlığa yapılacak müracaatlarda, dörtyüz Türk Lirası tutarındaki meblağın Bakanlık Döner Sermaye İşletmesine ait hesaba      yatırıldığına dair belge, müracaatın yerel birimlere yapılması durumunda, yukarıda belirtilen meblağın yüz Türk Lirası tutarındaki kısmının ilgili yerel birim hesabına yatırıldığına, bakiye kısmının ise Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırıldığına dair belge.

d) Firmanın son ortaklık yapısını gösterir Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi örneği.

e) Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılacak müracaatlar hariç olmak üzere, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca Türkiye genelinde Sosyal Güvenlik Kurumuna muaccel olmuş prim ve idari para cezası borçlarının bulunmadığına veya tecil ve/veya taksitlendirildiğine ya da yapılandırıldığına ve yapılandırmanın bozulmadığına dair Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimlerinden alınacak yazı veya Kurumun elektronik bilgi iletişim ortamından alınacak barkodlu çıktı.

f) Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği hükümlerine göre “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı” veya “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı” şartı aranması gereken yatırım konuları için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınan Karar ve/veya Karara ilişkin yazı.

g) Teşvik belgesi talebinde bulunulmadan önce yatırımın karakteristiğine bağlı olarak ilgili mevzuatı gereği diğer kamu kurum ve kuruluşlarından alınması gereken ve EK-2’de belirtilen bilgi ve belgeler.

ğ) Stratejik yatırımlar için ayrıca, yatırım konusu ile ilgili olarak sektörel, mali ve teknik analizlerin yanında 10 uncu maddede belirtilen kriterlerin her birinin yerine getirildiğini tevsik eden bilgi, belge, hesap ve tabloları içeren fizibilite raporu.

h) Yatırımın sektörüne, büyüklüğüne veya teşvik uygulamalarına bağlı olarak Genel Müdürlükçe talep edilebilecek diğer bilgi ve belgeler.

ı) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tek Pencere Portal Sistemi üzerinden doldurulacak olan ithal makine teçhizat listesi ve bu listeye ait başvuru numarası.

 

 • Önemli Not: Müracaat Formu Doldurma Kılavuzu İçin Tıklayınız.
 • YATIRIM TEŞVİK BELGESİ SÜRE UZATIMI
 • Odamızca düzenlenen, Ekonomyatirimbilgiformu BeyanveTaahhut ithalmakinevetechizatlistesi YerliMaliTechizati MuracaatFormuDoldurmaKilavuzui Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafınca onaylanan ve yatırım süresince tamamlanamayan yatırımlara ilişkin Yatırım Teşvik Belgelerine yatırım harcaması yapılmış olması kaydıyla 1 defaya mahsus olmak üzere belgede kayıtlı sürenin yarısı kadar ek süre verilebilmektedir.
 • Süre Uzatımı Başvurusunda İstenen Belgeler
 • Dilekçe (yatırımın bitirilememe nedeni belirtilecek)
 • Yatırım Teşvik Belgesi aslı
 • Yatırım Takip Formu, Yatırım Takip Formu için tıklayınız.
 • YATIRIM TAMAMLAMA EKSPERTİZİ VE VİZESİ
 • Odamızca verilen Yatırım Teşvik Belgeleri ile ilgili olarak Belgenin süresinin bitiminden itibaren en geç 6 ay içerisinde aşağıdaki bilgi ve belgelerle Odamıza veya doğrudan Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne başvurulması gerekmektedir.

Yatırım Tamamlama Vizesi İçin İstenen Belgeler

 • Yatırım teşvik belgesi aslı,
 • İthal makine ve teçhizat listesi aslı,
 • Yerli makine ve teçhizat listesi aslı,
 • Yatırımın gerçekleşme durumunu gösteren Ek-7’deki formata uygun olarak hazırlanmış yatırım takip formu,
 • Makine ve teçhizat ile ilgili fatura veya gümrük beyanname fotokopileri,
 • Tasdikli kapasite raporu,
 • Noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyannamesi,
 • Belge kapsamında bina-inşaat harcaması yapılmış olması halinde bina ruhsatı ve/veya yapı kullanma izni,
 • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca Türkiye genelinde Sosyal Güvenlik Kurumuna muaccel olmuş prim ve idari para cezası borçlarının bulunmadığına veya tecil ve taksitlendirildiğine ya da yapılandırıldığına ve yapılandırmanın bozulmadığına dair yazı aslı veya Kurumun elektronik bilgi iletişim ortamından alınacak barkodlu çıktı (Kamu kurum ve kuruluşlarında bu belge aranmaz),
 • Varsa teşvik belgesindeki özel şartların yerine getirildiğine ilişkin bilgi ve belgeler.
 • Teşvik belgesi kapsamı yatırımla ilgili varsa, vergi indirimine konu kur farkı ve faiz giderlerine ilişkin YMM onaylı liste ya da rapor.
 • Gerçekleşen ithal, yerli, bina-inşaat ve diğer harcamalar listeleri (aşağıda gösterilen formatta kaşeli, yetkililerce imzalı)
 • Yatırım Tamamlama Ekspertizi için firma tarafından hazırlanacak belge formatları için tıklayınız.
 • YATIRIM TEŞVİK BELGESİ ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ
 • Başvuru Sırasında Firmadan İstenenen Belgeler:
 • Dilekçe
 • Yatırım Teşvik Belgesi aslı
 • Döviz ve Kredi Kullanım Formu aslı
 • Makine teçhizat listeleri asılları
 • Ünvan değişikliğine ilişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi aslı ya da noter tasdikli sureti
 • YATIRIM TEŞVİK BELGESİ MAKİNE TEÇHİZAT LİSTESİ (GLOBAL LİSTE) DEĞİŞİKLİĞİ
 • Başvuru Sırasında Firmadan İstenen Belgeler:
 • Dilekçe
 • Eski Makine Teçhizat Listesi Aslı ve fotokopisi
 • 3 nüsha Yeni Düzenlenmiş İthal ve/veya Yerli Makine Teçhizat Listesi
 • Yatırım Teşvik Belgesi aslı ve fotokopisi
 • Listelerde yapılan değişiklikler için Teknik Gerekçe (Bu değişikliği neden gerek duyulduğuna ve eklenen makine varsa makinelerin ne amaçla kullanılacağına dair)
 • Türkiye genelinde yapılan sorgulama sonucunda 5510 sayılı Kanun uyarınca Sosyal Güvenlik Kurumu’na muaccel olmuş prim ve idari para cezası borcunun bulunmadığı veya tecil ve taksitlendirildiği ya da yapılandırma yapılan borçlar ile ilgili olarak yapılandırmanın bozulmadığı hususlarını içeren SGK Müdürlükleri’nden Hazine’ye ibraz edilmek üzere temin edilecek yazı aslı
 • YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDAKİ MAKİNE TEÇHİZAT DEVRİ
 • Başvuru Sırasında Firmadan İstenecek Belgeler:
 • Dilekçe
 • Yatırım Teşvik Belgesi aslı
 • Makine Teçhizat Listeleri asılları
 • Devir alınacak makine teçhizatla ilgili Yatırım Teşvik Belgesi fotokopisi ile makine teçhizat listesi fotokopisi
 • Taahhütname, Taahhütname örneği için tıklayınız.
 • YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDAKİ YATIRIMIN NAKLİ
 • Başvuru Sırasında Firmadan İstenen Belgeler:
 • Dilekçe
 • Yatırım Teşvik Belgesi aslı
 • Taahhütname, Taahhütname örneği için tıklayınız.
 • YATIRIM TEŞVİK BELGESİ İHRACAT TAAHHÜDÜNÜN KAPATILMASI
 • Başvuru Sırasında Firmadan İstenen Belgeler:
 • Dilekçe
 • İhracatın yapıldığını gösterir Gümrük Çıkış Beyannamesi aslı
 • Döviz Alım Belgesi
 • Yatırım Teşvik Belgesi aslı
 • YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA YATIRIM YERİ DEĞİŞİKLİĞİ
 • Başvuru Sırasında Firmadan İstenen Belgeler:
 • Dilekçe
 • Yatırım Teşvik Belgesi aslı
 • YATIRIM TEŞVİK BELGESİNİN İPTALİ
 • Başvuru Sırasında İstenen belgeler:
 • Dilekçe
 • Yatırım Teşvik Belgesinin Aslı
 • Yerli ve İthal Makine ve Teçhizat Listeleri Asılları
 • Taahhütname,Taahhütname örneği için tıklayınız.