Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hk. - Ankara Sanayi Odası

Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hk.

Tarihi    : 25.08.2011
İşareti   : 4/5000 –2664
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz;   
 
 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
 
YAPI MALZEMELERİNİN TABİ OLACAĞI KRİTERLER HAKKINDA
YÖNETMELİK KAPSAMINDA UYGUNLUK TEYİT SİSTEMİ
YAMTEK TARAFINDAN KARARA BAĞLANAN ULUSAL
STANDARTLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: MHG/2011-02)
         
MADDE 1 – 21/12/2010 tarih ve 27792 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamında Uygunluk Teyit Sistemi YAMTEK Tarafından Karara Bağlanan Ulusal Standartlar Hakkında Tebliğ”in Ek-1’i aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
         
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
         
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
 
EK-1.
UYGUNLUK TEYİT SİSTEMLERİ YAMTEK TARAFINCA KARARA BAĞLANMIŞ ULUSAL STANDARTLAR
 


Standart No:
Standart Adı:
Uygunluk Teyit Sistemi1