Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Da - Ankara Sanayi Odası

Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Da

    2 Ağustos 2010

Tarihi    : 02.08.2010 
İşareti   : 4/5000-2620
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr   
 
Sayın Üyemiz, 
 
“Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 31.07.2010 tarih ve 27658 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 
MADDE 1 – 26/06/2009 tarihli ve 27270 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının dördüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“TSE Belgesine sahip ürünlere, uygunluk değerlendirme kuruluşu işlemlerine gerek olmaksızın TSE belgesi kapsamında temin edilen raporların sonuçlarına göre performans değerleri beyan edilerek G işareti iliştirilebilir.”
 
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bayındırlık ve İskân Bakanı yürütür. 
 
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası