Ukrayna ile Ticarette Hassas Ürünlere İlişkin Hazırlanan Listeler Hakkında Görüşleriniz - Ankara Sanayi Odası

Ukrayna ile Ticarette Hassas Ürünlere İlişkin Hazırlanan Listeler Hakkında Görüşleriniz

Tarihi     : 13.10.2008
İşareti    : 6/5000-4054
Yanıt      : ticaret@aso.org.tr


Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın yazısına atfen; Ukrayna ile yapılması öngörülen Serbest Ticaret Anlaşması (STA) müzakerelerinde izlenecek politikanın tespiti için 11.04.2008 tarihinde kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektör temsilcilerinin katılımı ile yapılan toplantı sonucunda ülkemizin Ukrayna ile ikili ticari ve ekonomik ilişkilerimizin geliştirilmesi yönünde sağlayacağı faydalar ve yeni pazara giriş imkanlarının yaratılmasının ülkemiz ihracatı açısından arz ettiği önem dikkate alındığında, ülkemizin anılan ülke ile STA  imzalamasına yönelik girişimlerde bulunmaya devam etmesinin yararlı olacağı konusunda mukabata varıldığı bildirilmiştir.

Bu çerçevede, sözkonusu toplantıya katılan kamu ve özel sektör temsilcilerinden Ukrayna pazarına tercihli giriş imkanları açısından öncelik ve önem arz eden ürünler ile gerek iç piyasada gerekse AB pazarında Ukrayna menşeli ürünler karşısında rekabet gücümüz açısından hassasiyet arz eden ürünlerin bildirilmesinin talep edildiği belirtilerek, kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarından gelen bilgiler ve görüşler doğrultusunda iç piyasa ve AB pazarı açısından hassasiyet arz eden ürünlere ilişkin olarak ekte yer alan iki adet listenin hazırlandığı ifade edilmiştir.

Listelerden ilki (EK 1) Türkiye-Ukrayna STA müzakereleri kapsamında hassas olarak değerlendirilen ürünleri içermekte, ikinci liste (EK 2) ise AB-Ukrayna STA müzakerelerinde dikkate alınması amacıyla AB Komisyonuna sunulacak ürünleri kapsamaktadır. Bu listelerde; ürünlerin 4’lü, 6’lı, ve 10’lu başlıkları ve İngilizce tanımlarına yer verilmiş, Türkiye ve Topluluk tarafından uygulanan gümrük vergileri işlenmiş, 12’li ayrımda vergileri 10’lu ayrımdan farklılık arz eden ürünler gösterilmiş ve ürünlerin hassasiyet dereceleri belirtilmiştir.

Söz konusu listeler ile ilgili olarak değerlendirmeler aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

  • Ukrayna demir çelik sektöründe dünyanın önde gelen üreticilerinden biri olarak önemli bir rekabet üstünlüğüne sahiptir. Demir ve çelik sektörü ve bu sektördeki üreticilerimiz ve ihracatçılarımız açısından gerek iç piyasa ve gerekse AB pazarı ülkemiz açısından hayati önemi haizdir.
  • AB’nin birçok demir çelik ürününde üçüncü ülkelerden ithalatı vergiden muaf olarak yapılmaktadır. Bununla beraber, AB tarafından hassas olarak telakki edilen bazı demir çelik ürünlerinde Ukrayna’ya karşı DTÖ üyeliği öncesinde kota uygulanmaktaydı. Ülkemiz hassasiyetleri Ukrayna’nın DTÖ üyeliği öncesinde Komisyon nezdinde müteaddit defalar gündeme getirilmiştir. Ancak Ukrayna’nın DTÖ üyeliği sonrasında AB tarafından anılan ülkeye karşı uygulanan kotalar tamamen kaldırılmış ve yerine herhangi bir korunma mekanizması konulmamıştır.
  • Ülkemiz ile AB arasında demir çelik ürünleri ticaretinin Türkiye-AKÇT STA’sı ile düzenlenmesi nedeniyle taraflar, söz konusu ürünlerde üçüncü ülkelere karşı farklı gümrük vergisi tatbik edebilmektedir. Nitekim, AB’nin birçok demir çelik ürünündeki ithalatı vergiden muaf olarak yapılmasına rağmen, ülkemiz AB’ne kıyasla daha yüksek oranlarda vergi uygulamaktadır.
  • AKÇT STA’sı kapsamındaki demir ve çelik ürünleri ticaretinin EUR.1 menşe dolaşım belgesi eşliğinde yapılması nedeniyle Ukrayna menşeli ürünlerin AB-Ukrayna STA’sı sonrasında AB üzerinden ticaret sapması yolu ile ülkemiz pazarına girme ihtimali bulunmamaktadır.
  • Bu bağlamda, EK 1’de yer alan ürün listesi Türkiye-Ukrayna STA müzakerelerinde tümüyle dikkate alınacak, EK 2 de yer alan liste ise AB-Ukrayna STA müzakereleri sırasında dikkate alınmasını teminen Komisyona iletilecektir.

Bilgileri ve ekte yer alan bilgiler ve görüşler doğrultusunda hazırlanan listelere ilişkin değerlendirmelerinizin 14 Ekim 2008 (Yarın) mesai bitimine kadar  417 12 71 no.lu faksa veya mail olarak (ticaret@aso.org.tr) adresine gönderilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

Not: Konuyla ilgili TOBB’un yazısı Odamıza 10.10.2008 tarihinde akşam saatlerinde ulaşmış olup, TOBB Odamıza 15 Ekim 2008 sabahına kadar süre vermiştir.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası 

 

EKLER:

– İç Piyasa Açısından Hassas Ürün Listesi

– AB Pazarı Açısından Hassas Ürün Listesi