Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İş - Ankara Sanayi Odası

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İş

    18 Şubat 2011

Tarihi     : 18.02.2011
İşareti    : 05/5000-555

Yanıt      :
dim@aso.org.tr  

 

Sayın Üyemiz, 

 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşması’nın onaylanması, 16 Şubat 2011 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

 

Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşması 14 Mart 2007 tarihinde, iki ülkenin ekonomik, ticari, mali, sosyal ve kültürel ilişkileri güçlendirmek ve  Gümrük mevzuatına karşı işlenen suçların önlenmesine ve ithalat veya ihracat vergi,resim ve diğer harçların doğru bir şekilde tahsilinin sağlanmasına yönelik çabaların, tarafların Gümrük idarelerinin işbirliği ile daha etkin hale getirileceği amacıyla imzalanmıştır.

 

Söz konusu anlaşma, aşağıda yer almaktadır.

 

Bilgilerinize sunarız.

 

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası 

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE SUDAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA GÜMRÜK KONULARINDA İŞBİRLİĞİ VE KARŞILIKLI YARDIM ANLAŞMASI

             Bundan sonra “Taraflar” olarak adlandırılan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti;

             Gümrük mevzuatına karşı işlenen suçların, Tarafların Devletlerinin ekonomik, ticari, mali, sosyal ve kültürel çıkarlarına zarar verdiğini dikkate alarak;

             Yasaklama, kısıtlama ve kontrol hükümlerinin uygulanmasının yanı sıra, eşyanın ithalatında veya ihracatında gümrük vergi, resim ve diğer harçlar ile ücretlerinin doğru ve tam olarak tahakkuk ve tahsilinin sağlanmasının önemini dikkate alarak;

             Gümrük mevzuatına karşı işlenen suçların önlenmesine ve ithalat veya ihracat vergi, resim ve diğer harçlarının doğru bir şekilde tahsilinin sağlanmasına yönelik çabaların, Tarafların Gümrük İdarelerinin işbirliği ile daha etkin hale getirileceğini dikkate alarak;

             Uyuşturucu ve psikotrop maddelerin yasadışı trafiğinin çapını ve artma eğilimini göz

önüne alarak ve bunun kamu sağlığı ve toplum için bir tehlike teşkil ettiğini dikkate alarak;

             İki taraflı karşılıklı yardımı teşvik eden uluslararası sözleşmeleri ve Gümrük İşbirliği

Konseyi’nin (Dünya Gümrük Örgütü) Tavsiyelerini dikkate alarak;

             Aşağıdaki konularda mutabakata varmışlardır:

TANIMLAR

MADDE 1

             Bu Anlaşmada geçen:

             a) “Gümrük Mevzuatı” deyimi, gümrük vergi ve resimleri ile Gümrük İdareleri tarafından tahsil edilen diğer harçlar ya da gümrük rejimleri veya Gümrük İdareleri tarafından uygulanan yasaklama, kısıtlama veya kontrol tedbirleri ile ilgili olarak, eşyanın ithalat, ihracat ve transiti veya diğer gümrük rejimleri hakkında kanun ve yönetmeliklerle belirlenen hükümler;

             b) “Gümrük Vergi ve Resimleri”, deyimi, eşyanın ithalatı veya ihracatıyla ilgili olarak tahsil edilen ancak verilen hizmetlerin yaklaşık maliyeti ile sınırlı olan ücret ve harçların dahil edilmediği gümrük vergileri ve diğer tüm vergiler, resimler, ücretler veya diğer harçlar;

             c) “Gümrük Suçu” deyimi, Gümrük mevzuatının ihlali veya ihlaline yönelik teşebbüs;

             d) “Uyuşturucu Maddeler” deyimi, 1961 tarihli Uyuşturucu Maddeler Tek Sözleşmesi’nin I. ve II. Listelerinde belirtilen doğal veya sentetik maddeler;

             e) “Psikotrop Maddeler” deyimi, 1971 tarihli BM Psikotrop Maddeler Sözleşmesi’nin I, II, III ve IV. Listelerinde belirtilen doğal veya sentetik maddeler;

             f) “Prekürsörler” deyimi, 1988 tarihli BM Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Yasadışı Ticareti ile Mücadele Sözleşmesi’nin I. ve II. Listelerinde sıralanan uyuşturucu ve psikotrop maddelerin üretiminde kullanılan kontrollü kimyasal maddeler;

             g) “Kişi” deyimi, gerçek ve tüzel kişiler ile yürürlükteki kurallar çerçevesinde mümkün görüldüğü taktirde, tüzel kişinin yasal statüsüne sahip olmaksızın, yasal fiillerde bulunma kapasitesine sahip olarak kabul edilen kişiler topluluğu;

             h) “Gümrük İdaresi” deyimi, Türkiye Cumhuriyeti’nde Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı; Sudan Cumhuriyeti’nde ise, Maliye ve Ulusal Ekonomi Bakanlığı

anlamına gelir.

ANLAŞMANIN KAPSAMI

MADDE 2

             1. İşbu Anlaşma uyarınca tarafların sağladığı tüm yardımlar, tarafların iç mevzuatına uygun olarak ve Gümrük İdarelerinin yetkileri ve mevcut kaynakları dahilinde gerçekleştirilir.

             2. İşbu Anlaşmada yer alan hükümler uyarınca Tarafların Gümrük İdareleri, Gümrük suçlarının önlenmesi, soruşturulması ve bu suçlarla mücadele etme hususlarında birbirleriyle işbirliği yapar ve birbirlerine yardım sağlarlar.

YARDIMIN KAPSAMI

MADDE 3

             1. Taraflardan birinin Gümrük İdaresi’nin talebi üzerine, diğer Tarafın Gümrük İdaresi, aşağıdaki hususlar da dahil olmak üzere Gümrük mevzuatının uygulanmasında yardımcı olabilecek, elinde mevcut bulunan tüm bilgileri iletir:

             a) Gümrük vergi ve resimlerinin doğru bir şekilde tahakkukunun sağlanması;

             b) Eşya kıymetinin gümrük amaçları için doğru bir şekilde hesaplanması;

             c) Eşyanın tarife sınıflandırılmasının ve menşeinin belirlenmesi

             2. Bu Anlaşma’da öngörülen yardım, bunlarla sınırlı olmamakla beraber, aşağıdaki konulara ilişkin bilgileri kapsar;

             a) Suçların önlenmesinde yararlı olabilecek muhafaza faaliyetleri ve özellikle de suçlarla mücadelede kullanılan özel yöntemler;

             b) Suç işlemede kullanılan yeni yöntemler;

             c) Muhafaza alanındaki yeni yardım ve tekniklerin başarılı bir şekilde uygulanmasından doğan gözlem ve bulgular;

             d) Yolcu ve yük işlemlerine ilişkin yeni teknikler ve geliştirilmiş yöntemler.

BİLGİ VE BELGELERİN KARŞILIKLI DEĞİŞİMİ

MADDE 4

             1. Taraflardan birinin Gümrük İdaresinin talebi üzerine, diğer Tarafın Gümrük İdaresi, gümrük belgeleri ve sevkıyat belgelerini; talep edildiğinde bunların onaylı suretleri ve talepte bulunan Tarafın topraklarında yürürlükte bulunan Gümrük mevzuatına karşı suç teşkil eden veya teşkil edebilecek olan, halen uygulanmakta olan veya planlanan eylemlerle ilgili bilgi sağlar.

             2. Taraflardan birinin Gümrük İdaresinin talebi üzerine, diğer Tarafın Gümrük İdaresi, talepte bulunan Tarafın Gümrük İdaresine yapılan beyanı desteklemek amacıyla ibraz edilen resmi belgelerin gerçekliğiyle ilgili bilgileri sağlar.

MADDE 5

             1. Taraflardan birinin Gümrük İdaresinin talebi üzerine, diğer Tarafın Gümrük İdaresi, aşağıdaki hususlara ilişkin bilgi sağlar:

             a) Talep eden Tarafın topraklarına ithal edilen eşyanın talep edilen Tarafın topraklarından yasalara uygun olarak ihraç edilip edilmediği;

             b) Talep eden Tarafın topraklarından ihraç edilen eşyanın talep edilen Tarafın topraklarına yasalara uygun olarak ithal edilip edilmediği.

             2. Bu bilgiler, eşyanın gümrük işlemleriyle ilgili gümrük rejimini de belirtir.

MADDE 6

             1. Talepte bulunulan Tarafın Gümrük İdaresi, talep edilen bilgiye sahip değilse, kendi hesabına hareket ediyormuş gibi ve kendi Devletinin topraklarında yürürlükte olan mevzuata uygun olarak bu bilgiyi elde etmek için gerekli adımları atar.

             2. Talep eden Tarafın Gümrük İdaresi, talepte bulunulan Tarafın yaptığı benzer bir talebi karşılayamaması halinde, talebinde buna dikkat çeker. Bu talebin karşılanması, talepte bulunulan Tarafın Gümrük İdaresinin takdirindedir.

MADDE 7

             1. Belgelerin asılları, ancak belgelerin onaylı ya da tasdikli nüshaları yeterli olmadığında talep edilir. Belgelerin temin edilen asılları, mümkün olan en kısa zaman içinde iade edilir.

             2. Talep edilen bilgiler, Talep eden Tarafın belgelerin asıllarını ya da nüshalarını özellikle talep etmemesi halinde, bilgisayar ortamında iletilebilir. Bilgisayar ortamındaki bilgiler temin edildiğinde, bu bilgiler bu bilgilerin yorumlanması ve kullanılması için gerekli bütün açıklamaları kapsar.

YARDIMA İLİŞKİN ÖZEL DURUMLAR

MADDE 8

             Taraflardan birinin Gümrük İdaresinin talebi üzerine, diğer Tarafın Gümrük İdaresi, yetkisi ve mevcut kaynakları dahilinde aşağıdakiler üzerinde kontrol sağlar:

             a) Gümrük mevzuatına karşı suç işlediği bilinen veya suç işlediğinden şüphelenilen kişiler;

             b) Gümrük suçlarına konu olduğu bilinen veya olduğundan şüphelenilen eşya;

             c) Gümrük suçu işlemede kullanıldığı bilinen veya kullanıldığından şüphelenilen taşıma araçları.

HASSAS EŞYANIN YASADIŞI TİCARETİNE İLİŞKİN BİLGİLER

MADDE 9

             1. Gümrük İdareleri, kendi inisiyatifleri çerçevesinde ya da talep üzerine, aşağıdakilerin yasadışı ticaretiyle ilgili olmak üzere, bir Akit Tarafın Gümrük mevzuatına karşı suç teşkil eden veya edebilecek olan, tasarlanan veya gerçekleştirilen, her türlü eylem hakkında birbirlerine bilgi temin ederler:

             a) Silah, füze, patlayıcı ve nükleer maddeler;

             b) Önemli tarihi, kültürel veya arkeolojik değer taşıyan sanat eserleri;

             c) Uyuşturucu ve psikotrop maddeler, prekürsörler ve zehirli maddeler ile çevre ve kamu sağlığı için tehlikeli maddeler;

             d) Korsan veya taklit eşya.

             2. Bu Madde gereği alınan bilgiler, talep eden Tarafın ilgili hükümet birimlerine iletilebilir. Ancak, bu bilgiler, üçüncü ülkelere iletilemez.

TALEPLERİN İLETİLMESİ

MADDE 10

             1. Anlaşma ile öngörülen işbirliği ve yardım, Tarafların Gümrük İdareleri tarafından sağlanır. Gümrük İdareleri, bu amaçla belgelendirme konusunda karşılıklı mutabakata varırlar.

             2. Bu Anlaşma uyarınca talepler yazılı olarak yapılır. Talepler, taleplerin yerine getirilmesi için gerekli ekleri de içerir. İstisnai durumlarda, sözlü talepler de kabul edilebilir, ancak sözlü talepler ivedilikle yazılı olarak teyit edilir.

             3. Bu Maddenin 1. paragrafı gereğince yapılan talepler aşağıdaki bilgileri içerir:

             a) Talepte bulunan Gümrük İdaresi;

             b) Varsa talep edilen tedbir;

             c) Talebin konusu ve gerekçesi;

             d) Talebin konusu ile ilgili yasa ve diğer yasal düzenlemeler;

             e) Soruşturmayla ilgili gerçek ve tüzel kişilerle ilgili bilgi;

             f) Talebin konusu ile ilgili olayların özeti.

             4. Talepler, talepte bulunulan Tarafın resmi dilinde veya İngilizce ya da Fransızca dillerinde yapılır.

             5. Bu Anlaşma’nın uygulanması için, Tarafların Gümrük İdareleri, haberleşmeden sorumlu görevlileri tayin eder ve bu görevlilerin ad, unvan, telefon ve faks numaralarını içeren  listeleri birbirlerine verirler. Gümrük İdareleri, soruşturma birimlerinin birbirleri ile doğrudan irtibat halinde olmalarını düzenleyebilirler.

GÜMRÜK SORUŞTURMALARI

MADDE 11

             1. Taraflardan birinin Gümrük İdaresi’nin talebi üzerine, diğer Tarafın Gümrük İdaresi Talep eden Taraf Devletin bölgesinde yürürlükte bulunan Gümrük mevzuatını ihlal eden veya edebilecek olan işlemlerle ilgili soruşturma başlatabilir. Soruşturmayı başlatan Taraf, bu soruşturmaların sonuçlarını, Talep eden Tarafa bildirir.

             2. Bu soruşturmalar, Talepte bulunulan Taraf Devletin topraklarında yürürlükte bulunan Gümrük mevzuatı uyarınca yürütülür. Talepte bulunulan Gümrük İdaresi, soruşturmaları kendi hesabına hareket ediyormuş gibi yürütür.

             3. Taraflardan birinin Gümrük İdaresi’nin yetkilileri, özel durumlarda, diğer Tarafın Gümrük İdaresinin rızasıyla, Talep eden Tarafın Gümrük mevzuatına ilişkin suçlarla ilgili soruşturmalarda yer almak üzere, diğer Tarafın topraklarında bulunabilir.

             4. Paragraf (3) uyarınca Talepte bulunulan Tarafın topraklarında bulunan Talepte bulunan Tarafın Gümrük İdaresinin bir görevlisi, sadece danışman sıfatıyla hareket edebilir ve hiç bir şekilde soruşturmalara aktif olarak katılamadığı gibi, sorgulanan kişilerle görüşemez ya da soruşturma ile ilgili faaliyetlere iştirak edemez.

BİLGİ VE BELGELERİN KULLANIMI

MADDE 12

             1. Bu Anlaşma uyarınca alınan bilgi ve belgeler, idari, soruşturmayla ilgili ve adli işlemler sırasında kullanılabilir. Bilgi ve belgeler, bu Anlaşma’da belirtilen amaçlar dışında kullanılamaz. Başka amaçlarla ancak, bunları sağlayan Gümrük İdaresi’nin yazılı rızası ile kullanılabilir.

             2. Bu Anlaşma uyarınca yapılan talepler ve verilen bilgiler gizlilik niteliğine sahiptir. Bu talep ve bilgiler gizli tutulur ve talepte bulunan Tarafın topraklarında yürürlükte olan mevzuatla, aynı tür bilgi ve belgelere sağlanan korumadan yararlanır.

UZMAN VE TANIKLAR

MADDE 13

             1. Bir Tarafın Gümrük İdaresinin talebi üzerine, diğer Tarafın Gümrük İdaresi, memurlarının, diğer Tarafın topraklarında yürütülen adli işlemlerde uzman veya tanık olarak hazır bulunmalarına ve bu işlemlerde zaruri olan dosyaları, belgeleri ya da diğer materyalleri ya da bunların onaylı suretlerini temin etmelerine izin verebilir.

             2. Talep eden Tarafın Gümrük İdaresi, bu Maddenin 1. Paragrafı uyarınca ülkesinde bulunan diğer Taraf memurlarının orada bulundukları süre içerisinde kişisel güvenliklerini sağlamak için gerekli bütün tedbirleri almak zorundadır. Bu memurların seyahat ve günlük harcamaları, Talep eden tarafın Gümrük İdaresi tarafından karşılanır.

YARDIM SAĞLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İSTİSNALARI

MADDE 14

             1. Talepte bulunulan Gümrük İdaresi, talep edilen yardımın kendi Devletinin egemenliğini, güvenliğini veya Devletinin diğer önemli çıkarlarını ihlal edeceği ya da ulusal mevzuatıyla uyumsuz olduğu kanaatine varması halinde, bu Anlaşma çerçevesinde talep edilen yardımı sağlamayı tamamen veya kısmen reddedebilir veya talep edilen yardımı belirli kayıt veya şartlara bağlı olarak sağlayabilir.

             2. Yardımın reddedilmesi halinde, reddetme nedeni, Talep eden Gümrük İdaresine gecikmeden yazılı olarak bildirilir.

TEKNİK YARDIM

MADDE 15

             Gümrük İdareleri, üzerinde karşılıklı mutabakata vardıkları bir programla Gümrük konularında aşağıdaki hususlarda birbirlerine teknik yardım sağlarlar:

             a) Kontrol için teknik ekipmanın kullanımında deneyim ve bilgi alışverişi;

             b) Gümrük görevlilerinin eğitimi;

             c) Gümrük konularında uzman değişimi;

             d) Gümrük mevzuatının etkili bir biçimde uygulanması ile ilgili belirli, bilimsel ve teknik verilerin değişimi.

MASRAFLAR

MADDE 16

             1. Taraflar; tanıkların masrafları, kamu görevlisi olmayan uzman ve çevirmenlerin ücretleri haricinde, işbu Anlaşma’nın uygulanması sonucu ortaya çıkan masrafların geri ödenmesine ilişkin tüm taleplerinden genel olarak vazgeçerler.

             2. Talebin yerine getirilmesi için önemli ve olağandışı mahiyetteki masrafların gerekmesi ya da gerekecek olması halinde, Taraflar, talebin yerine getirileceği koşulları ve masrafları karşılama şeklini tespit etmek için istişare içinde bulunurlar.

             3. Bu Anlaşma’nın 15. Maddesi’nin uygulanmasıyla ilgili olarak oluşan masraflar, Gümrük İdareleri arasında yapılacak ilave müzakerelere tabidir.

YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ VE FESİH

MADDE 17

             1. Bu Anlaşma, Tarafların Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için gerekli tüm ulusal işlemlerin yerine getirildiğini diplomatik kanallar yoluyla birbirlerine tebliğ etmelerini takip eden otuzuncu gün yürürlüğe girer.

             2. Bu Anlaşma, belirlenmemiş bir süre için yürürlükte kalır. Bu Anlaşma, Taraflardan birinin diplomatik kanallar yoluyla bu Anlaşmanın feshedilmesini istediğini diğer Tarafa ilettiği tarihten itibaren üç ay içinde fesholur. Anlaşmanın feshedildiği tarihte sürdürülmekte olan işlemler, işbu Anlaşma hükümlerine göre tamamlanır.

             Bu Anlaşma, Anlaşmanın iki aslı İngilizce olmak üzere, 14 Mart 2007 tarihinde, Ankara’da imzalanmıştır.        
    


TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

HÜKÜMETİ ADINA

Kürşad TÜZMEN

Devlet Bakanı

SUDAN CUMHURİYETİ

HÜKÜMETİ ADINA

Prof. George Bureng NYOMBE

Dış Ticaret Bakanı