Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Paraguay Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticari İşbirliği A - Ankara Sanayi Odası

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Paraguay Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticari İşbirliği A

Tarihi     : 18.02.2011
İşareti    : 05/5000-531
Yanıt      : dim@aso.org.tr  
 
Sayın Üyemiz, 
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Paraguay Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticari İşbirliği Anlaşması onaylanması hakkında karar, 16 Şubat 2011 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Ticari İşbirliği anlaşması 7 Mart 2009 tarihinde, ekonomik ve sosyal işbirliğini geliştirme ve teknik yardım yoluyla iki ülke arasındaki dostane ilişkileri güçlendirmek amacıyla imzalanmıştır.
 
Söz konusu anlaşma, aşağıda yer almaktadır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası  
 
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE PARAGUAY CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA TİCARİ İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI
             Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Paraguay Cumhuriyeti Hükümeti (bundan böyle “Taraflar” olarak anılacaklardır) eşitlik ve karşılıklı yarar temelinde,
             İki ülke arasındaki dostane ilişkileri güçlendirmek ve işbirliğini geliştirmek arzusuyla,
             İki ülkenin de Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) üyesi olduğunu dikkate alarak,
             Paraguay’ın denize kıyısı olmayan görece daha az gelişmiş ekonomiye sahip bir ülke olması durumunu göz önünde bulundurarak,
             Ticari ve ekonomik işbirliğini karşılıklı fayda temelinde teşvik etmek yönündeki ortak çıkarlarını dikkate alarak,
             Aşağıdaki gibi anlaşmışlardır:
MADDE I
             Taraflar, ilgili kanun ve düzenlemeleri çerçevesinde, iki ülke arasındaki ticareti, yatırımı ve ekonomik işbirliğini teşvik etmek amacıyla uygun olan tüm önlemleri alacaktır.
             Taraflar, ticari alışverişlerini artırmak ve genişletmek amaçlı program ve eylem planları hazırlamak marifetiyle, ülkeleri arasındaki ticari bağların güçlendirilmesini teşvik edecektir.
             Bu hedef doğrultusunda, Taraflar, varolan zorlukların ortadan kaldırılması ve ikili ticari alışverişin kolaylaştırılması amacıyla, her iki ülkenin ilgili kamu ve özel sektörleri arasındaki anlayışın teşvik edilmesi hususunda mutabık kalmıştır.
             İki ülke arasındaki karşılıklı ticareti artırmak ve çeşitlendirmek ve ekonomik işbirliğini geliştirmek amacıyla Taraflar, ticari ve ekonomik işbirliğiyle ilişkili şirketleri ve teşkilatları arasındaki iletişimi teşvik etmek için, özellikle kendi ilgili mevzuatları ve ekonomik programlarına ilişkin bilgi paylaşımını kolaylaştırmak ve hızlandırmak hususunda mutabık kalmıştır.  
MADDE II
             Taraflar, diğer alanların yanısıra, doğrudan yatırımlar, altyapı, enerji, çevrenin korunması, ulaştırma, biyoteknoloji, müteahhitlik ve mühendislik hizmetleri, madencilik ve teknoloji transferinin de yer aldığı alanlarda ekonomik işbirliğini kolaylaştıracaktır.   
MADDE III
             Taraflar, ticari ve ekonomik işbirliğinin tüm veçhelerinde, birbirlerine En Çok Kayrılan Ülke muamelesini uygulayacaktır.
             Taraflar, bu metin ile, En Çok Kayrılan Ülke muamelesinin aşağıda yer alan durumlarda uygulanmaması hususunda mutabakata varmıştır:
             a) Taraflardan herhangi birinin bir Gümrük Birliği’ne, Serbest Ticaret Alanı’na, tercihli anlaşmalara veya diğer herhangi bir şekildeki bölgesel veya alt bölge bazındaki bütünleşmelere katılımı sebebiyle sağlanan avantaj ve imtiyazlar; Tarafların öğretim merkezleri ile eğitime ilişkin diğer kuruluşları arasındaki karşılıklı bağlar;
             b) Sınır ticaretini kolaylaştırmak amacıyla, Taraflardan herhangi birinin, komşu devletlere sağlamış olabileceği veya sağlayacağı avantaj ve imtiyazlar; ve
             c) Uluslararası anlaşmalar çerçevesinde Taraflardan herhangi birinin gelişme yolundaki ülkelere sağlamış olabileceği veya sağlayacağı avantaj ve imtiyazlar.
MADDE IV
             Taraflar, ilgili kurum ve kuruluşlarının sergiler, fuarlar ve diğer tanıtım faaliyetlerine katılmalarını mümkün olduğunca destekleyecek ve ticaret heyetleri ve özel sektör temsilcilerinin teatisini teşvik edecektir.  
             Tarafların her biri, kendi ülkesinde diğer tarafın ulusal fuarlarına mümkün olduğu ölçüde kolaylık sağlayacaktır.
MADDE V
             Taraflar arasındaki mal ve hizmet alışverişi için yapılacak tüm ödemeler, her iki ülkenin yürürlükte olan kambiyo kanun ve düzenlemelerine uygun olarak, konvertibl paralar ile gerçekleştirilecektir.
MADDE VI
             Taraflar, yürürlükteki ulusal mevzuatları çerçevesinde, fuar, sergi, heyet ve seminer gibi ticareti teşvik edici faaliyetlerde kullanılmak üzere geçici olarak ithal edilecek mal ve teçhizatları, bu mal ve teçhizatın ticari işleme konu olmaması şartıyla, gümrük resim ve vergisinden muaf tutmak hususunda anlaşmıştır.
MADDE VII
             Taraflar, Türkiye için uluslararası ticaretten sorumlu Bakan, Paraguay için ise Dışişleri Bakanı tarafından atanacak üst düzey yetkililerce başkanlık edilecek, Türkiye-Paraguay Ticaret ve Ekonomik Ortak Konseyi’ni kurmayı kararlaştırmıştır.
             Konsey, işbu Anlaşmanın gereklerinin yerine getirilmesini gözetecek; ticareti teşvik etmek ve geliştirmek ve bu çaba esnasında ortaya çıkabilecek zorlukların üstesinden gelmek amacıyla gerekli önerileri yapacaktır. Konsey, iki ülkede sırayla ve yılda en az bir defa toplanacaktır.
             Konsey karşılıklı çıkarın söz konusu olduğu alanları kapsayacak eylem planları hazırlayabilir. Konsey, iki ülke arasındaki ticareti, yatırımı ve ekonomik ilişkileri geliştirmek için öneri ve tavsiyelerde bulunmak üzere geçici çalışma grupları oluşturmakta yetkilidir. Geçici çalışma grupları, faaliyetleri hakkında Konseye rapor verecektir.
MADDE VIII
             İşbu Anlaşma çerçevesinde Taraflar arasındaki işbirliği her iki ülkenin yürürlükteki kanunları, kuralları ve düzenlemelerine uygun olarak gerçekleştirilecek ve uluslararası yükümlülükleri ile uyumlu olacaktır.
             İşbu Anlaşmanın yorumlanması veya uygulanmasına ilişkin Taraflar arasında oluşabilecek herhangi bir anlaşmazlık, olağandışı bir gecikme olmadan, dostane danışmalar ve müzakerelerle çözüme kavuşturulacaktır.
MADDE IX
             Ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine ilişkin hususlarda Taraflar kendi ülkelerindeki sivil toplum kesimlerine danışacaktır. 
MADDE X
             İşbu Anlaşmada yapılacak herhangi bir düzenleme ya da değişiklik yazılı bildirimle yapılacak ve Taraflarca onaylanacaktır.
MADDE XI
             İşbu Anlaşma, ilgili onay prosedürlerinin tamamlandığına dair Tarafların birbirlerini resmi olarak bilgilendirdikleri iki yazılı bildirimden sonuncusunun alındığı tarihte yürürlüğe girer.
             İşbu Anlaşma beş (5) yıllık bir süre için yürürlükte kalacak, Taraflardan biri diğerine sona erdirilmesi için üç (3) ay önceden yazılı bildirimde bulunmadıkça birer (1) yıllık sürelerle otomatik olarak uzatılacaktır. İşbu bildirim diğer Taraf ülkece alınmasından altmış (60) gün sonra yürürlüğe girer. 
             Taraflar aksi yönde anlaşmadıkça, işbu Anlaşmanın yürürlükte olduğu sürenin sona ermesi, Taraflardan herhangi birinin bu Anlaşma çerçevesinde üzerinde mutabık kalınan ve fesih tarihinde tamamlanmamış olan proje ve programlardan kaynaklanan yükümlülüklerine halel getirmez. 
             Ankara’da, 7 Mart 2009 tarihinde, Türkçe, İspanyolca ve İngilizce, her biri eşit düzeyde geçerli, ikişer orijinal nüsha halinde yapılmıştır. Metinler arasında bir yorum farklılığı olması durumunda İngilizce metin esas alınır.
 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
HÜKÜMETİ ADINA
Tuncer KAYALAR
Dış Ticaret Müsteşarı  
 PARAGUAY CUMHURİYETİ
HÜKÜMETİ ADINA
Alejandro Hamed FRANCO
Dışişleri Bakanı