Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Malavi Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret, Ekonomik ve - Ankara Sanayi Odası

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Malavi Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret, Ekonomik ve

    18 Şubat 2011

Tarihi     : 18.02.2011
İşareti    : 05/5000-552

Yanıt      :
dim@aso.org.tr  

 

Sayın Üyemiz, 

 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Malavi Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşması’nın onaylanması hakkında karar, 16 Şubat 2011 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

 

Ticaret, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşması 5 Ekim 2006 tarihinde, mevcut dostane ilişkileri kuvvetlendirmek ve işbirliğini güçlendirmek amacıyla imzalanmıştır.

Söz konusu karar, aşağıda yer almaktadır.

 

Bilgilerinize sunarız.

 

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası  

 

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE MALAVİ CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA TİCARET, EKONOMİK VE TEKNİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI GİRİŞ

             Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Malavi Cumhuriyeti Hükümeti (bundan böyle “Akit Taraflar” olarak anılacaklardır) eşitlik ve karşılıklı yarar esasına göre,

             İki ülke arasında mevcut dostane ilişkileri kuvvetlendirmek ve işbirliğini geliştirmek arzusuyla;

             Karşılıklı yarar temelinde ticaretin gelişmesinin ve ekonomik işbirliğinin ortak çıkarları olduğuna inanarak;

             Aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır.

 

I. MADDE

TİCARİ VE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ

             Akit Taraflar, ülkelerinde yürürlükte olan kanun ve yönetmelikler çerçevesinde, iki ülke arasında ticareti ve ekonomik işbirliğini geliştirmek için gerekli tüm önlemleri alacaklardır.

 

II. MADDE

MALLARIN İTHALİ VE İHRACI

             Akit Taraflar, iki ülke arasındaki mal ithalat ve ihracatında, (GATT/DTÖ yükümlülüklerine uygun olarak), gümrük vergileri ve diğer masraflara ilişkin olarak birbirlerine en çok kayrılan ülke statüsü tanıyacaklardır.
 

             Bu Maddenin hükümleri, serbest ticaret bölgeleri, gümrük birliği, diğer bölgesel anlaşmalar ve gelişmekte olan ülkelerle yapılan özel düzenlemeler ile sınır ticareti çerçevesinde üçüncü ülkelere halihazırda tanınmış veya ileride tanınacak ayrıcalık ve avantajlara uygulanmayacaktır.

 

III. MADDE

PROJELERİN UYGULANMASI

             İşbu Anlaşma çerçevesinde, ekonomik ve ticari işbirliğine ilişkin üzerinde mutabık kalınan projelerin uygulanması, iki ülkenin ilgili işletme, kuruluş ya da kamu kurumları arasında imzalanacak sözleşmeler veya düzenlemeler temelinde gerçekleştirilecektir.

 

IV. MADDE

MAL VE HİZMETLERE AİT ÖDEME

             İki ülke arasında mübadele edilecek mal ve hizmetlere ait tüm ödemeler, her iki ülkede yürürlükte bulunan kambiyo kanunları ve yönetmeliklere uygun olarak serbest konvertibilitiye sahip para birimleri ile yapılacaktır.

 

V. MADDE

SERGİ VE FUARLAR

             Akit Taraflar, işletme ve kuruluşlarının sergi, fuar ve diğer tanıtıcı faaliyetlere mümkün olduğu ölçüde katılmalarının yanı sıra karşılıklı ticaret heyeti ve işadamı ziyaretlerinin gerçekleştirilmesini de teşvik edeceklerdir. Her bir Akit Taraf, kendi ülkesinde diğer Akit Tarafın milli fuar düzenlemesini olabildiğince kolaylaştıracaktır.
 

             Akit Taraflar, yürürlükteki milli mevzuatlarına uygun olarak, fuar, sergi, ziyaret, seminer gibi ticari tanıtım faaliyetlerinde kullanılmak amacıyla geçici olarak ithal edilen mal ve teçhizatın, ticari mübadeleye konu olmamaları koşuluyla, gümrük vergi ve resimlerinden muaf tutulmasını kararlaştırmışlardır.

 

VI. MADDE

BİLGİ TEATİSİ

             Akit Taraflar, iki ülke arasındaki karşılıklı ticareti artırmak ve çeşitlendirmek ve ekonomik işbirliğini geliştirmek amacıyla, özellikle ilgili mevzuatları ve ekonomik programları ile ilgili bilgi teatisini kolaylaştırmayı ve hızlandırmayı ve ülkelerinin ticari ve ekonomik işbirliği ile ilgili firma ve kuruluşları arasındaki temasları desteklemeyi kararlaştırmışlardır.

 

VII. MADDE

KARMA EKONOMİK KOMİSYON KURULMASI

             Akit Taraflar, iki ülke arasındaki ticaret ve ekonomik işbirliğini geliştirmek ve kolaylaştırmak amacıyla bir Karma Ekonomik Komisyon kurulmasını kararlaştırmışlardır.
 
             Karma Ekonomik Komisyon, işbu Anlaşmanın başarılı bir şekilde uygulanması için gerekli tedbirleri alacak ve yeni ekonomik işbirliği alanları belirleyecektir.
 
             Karma Ekonomik Komisyon, gerekli görülmesi halinde, alt-komiteler kurabilecek ve Komisyon toplantılarına katılmaları için uzman ve danışmanları davet edebilecektir. Alt-komiteler çalışmalarını Komisyona rapor edeceklerdir.
 

             Karma Ekonomik Komisyon, Akit Taraflardan herhangi birinin talebi üzerine, dönüşümlü olarak Türkiye’de ve Malavi’de toplanacaktır.

 

VIII. MADDE

KANUN, TÜZÜK VE YÖNETMELİKLER

             İşbu Anlaşma çerçevesinde Akit Taraflar arasındaki işbirliği her iki ülkede yürürlükte olan kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak gerçekleştirilecek ve tarafların uluslararası yükümlülükleri ile uyumlu olacaktır.

 

IX. MADDE

ANLAŞMAZLIKLARIN HALLİ

             İşbu Anlaşmanın yorumlanması ya da uygulanmasına ilişkin olarak Akit Taraflar arasında ortaya çıkabilecek anlaşmazlıklar, makul olmayan bir gecikmeye mahal vermeksizin karşılıklı dostane istişareler ve görüşmeler ile çözülecektir.

 

X. MADDE

DEĞİŞİKLİKLER

             İşbu Anlaşmaya yönelik tüm tashih ve değişiklikler yazılı olarak yapılacak, Akit Taraflarca onaylanacaktır.

 

XI. MADDE

YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ

             İşbu Anlaşma, Akit Tarafların anlaşmanın onaylanmasına ilişkin iç anayasal süreçleri tamamlamalarının ardından, onay belgelerinin teati edildiği tarihte yürürlüğe girecektir.

 

XII. MADDE

MÜDDET VE SONA ERME

             İşbu Anlaşma beş (5) yıl süre ile yürürlükte kalacak ve sona ermesine altı (6) ay kala Akit Taraflardan biri tarafından feshine yönelik olarak yazılı bir bildirimde bulunulmadığı müddetçe, geçerliliği kendiliğinden birer yıllık süreler halinde uzayacaktır.
 
             İşbu Anlaşmanın sona ermesinden sonra, bu Anlaşmanın hükümleri ve buna göre sonuçlandırılmış herhangi protokol, sözleşme ve mutabakat hükümleri, Anlaşmaya istinaden üstlenilen veya başlatılan tamamlanmamış ve mevcut yükümlülükler veya projeleri düzenlemeye devam edecektir. Bu yükümlülükler ya da projeler tamamlanmalarına kadar sürdürülecektir.
 
             Hükümetleri tarafından tam yetki verilmiş aşağıda imzası bulunanlar işbu Anlaşmayı  imzalamışlardır.
 

             Lilongve’de 5 Ekim 2006 tarihinde İngilizce dilinde iki orijinal nüsha olarak düzenlenmiştir.

 TÜRKİYE CUMHURİYETİ

HÜKÜMETİ ADINA

Tuncer KAYALAR

Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarı

 

MALAVİ CUMHURİYETİ

HÜKÜMETİ ADINA

Henry MUMBA

Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği

Bakan Yardımcısı