Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Angola Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticari, Ekonomik ve - Ankara Sanayi Odası

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Angola Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticari, Ekonomik ve

Tarihi     : 18.02.2011
İşareti    : 05/5000-553
Yanıt      : dim@aso.org.tr  
 
Sayın Üyemiz, 
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Angola Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticari, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşması’nın onaylanması hakkında karar, 16 Şubat 2011 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Ticari, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşması 22 Ağustos 2008 tarihinde, ekonomik ve sosyal işbirliğini geliştirme ve teknik yardım yoluyla iki ülke arasındaki dostane ilişkileri güçlendirmek amacıyla imzalanmıştır.
 
Söz konusu anlaşma, aşağıda yer almaktadır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası  
 
 
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE ANGOLA CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA TİCARİ, EKONOMİK VE TEKNİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI
             Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Angola Cumhuriyeti Hükümeti (bundan böyle “Akit Taraflar” olarak anılacaklardır.)
             İki ülke arasında mevcut dostane ilişkileri kuvvetlendirmek arzusuyla,
             İki ülke arasında ticari, ekonomik ve teknik alanlardaki işbirliğini eşitlik ve karşılıklı yarar esasına göre geliştirmeye ve güçlendirmeye kararlı olarak,
             Ticaretin gelişmesinin, ekonomik ve teknik alanlardaki işbirliğinin, ülkelerindeki hızlı kalkınma stratejisinin temel unsurlarından olduğuna inanarak;
             Aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır.
MADDE I
             Akit Taraflar, ülkelerinde yürürlükte olan kanun, karar ve yönetmelikler çerçevesinde, iktisadi teşekkülleri, işletme ve firmaları arasındaki ticari mübadelelerin, ekonomik ve teknik işbirliğinin sürekli geliştirilmesine ve çeşitlendirilmesine yardımcı olmak, teşvik etmek ve kolaylaştırmak hususunda anlaşmışlardır.
MADDE II
             Madde I’de öngörülen işbirliği alanları özellikle aşağıdaki hususları kapsayacaktır:
             a) Ortak sermaye ile sınai ve ticari işletmelerin kurulması,
             b) Uzman, danışman, doküman ve bilgi teatisi,
             c) Eğitim ve müşavirlik hizmetleri başta olmak üzere hizmetler alanında imkanlar sağlanması,
             d) Burs imkanları sağlanması, inceleme gezileri ve seminerler düzenlenmesi,
             e) Fuar ve sergiler düzenlenmesi,
             f) Akit Tarafların ileride üzerinde mutabık kalacakları diğer muhtelif alanlarda işbirliğine gidilmesi.
MADDE III 
             1 – Madde II’de öngörülen başlıca ekonomik, bilimsel ve teknik işbirliği projelerinin uygulanması, protokol ve/veya spesifik kontratlarla düzenlenecektir.
             2 – İşbu Anlaşmanın hükümleri, Akit Tarafların uluslar arası hukuk çerçevesinde bazı ürünlerin ithalatını ve/veya ihracatını yasaklama veya kısıtlamaya yönelik önlemler alma hakkını sınırlandırmaz.
MADDE IV
             Akit Taraflar, ticari mübadelelerin akışını kolaylaştırmak amacıyla,
             a) Diğer Akit Taraftan gelen üçüncü bir ülkeye yönelik ticari mallar için transit serbestisi tanıyacaklardır.
             b) Başka bir ülkeden gelen diğer Akit Tarafa yönelik ticari mallara transit serbestisi tanıyacaklardır.
             c) Akit Taraflar arasında deniz trafiğine ilişkin bir düzenleme aktedilinceye kadar, işbu Anlaşma çerçevesinde mübadele edilen malların taşınmasında birbirlerinin ulusal taşıma kuruluşlarına öncelik vereceklerdir.
MADDE V
             1 – Taraflar, Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT) veya Dünya Ticaret Örgütü hüküm ve kurallarına uygun olarak iki ülke arasındaki ticari ilişkilerde birbirlerine karşılıklı olarak En Çok Kayrılan Ülke muamelesi yapmak hususunda mutabık kalmışlardır.
             2 – Ancak bu hüküm, serbest ticaret bölgeleri, gümrük birlikleri, diğer bölgesel düzenlemeler, gelişmekte olan ülkelerle yapılacak olan özel düzenlemeler, sınır ticareti kapsamında üçüncü ülkelere tanınmış ve tanınacak olan ayrıcalık ve avantajlar için geçerli değildir.
MADDE VI
             Bu Anlaşma çerçevesinde Akit Taraflar arasında yapılacak bütün ödemeler, her iki ülkede yürürlükte bulunan kambiyo ve dış ticaret mevzuatına uygun olarak gerçekleştirilecektir.
MADDE VII 
             Bu Anlaşmanın uygulanmasını kolaylaştırmak amacıyla, her ülkede yürürlükte bulunan mevzuat çerçevesinde, Akit Taraflar;
             1 – Ülkeleri sınırları içinde sergiler düzenlenmesi ve uluslararası fuarlara iştirak edilmesi için gerekli her türlü kolaylık ve yardımı birbirlerine göstereceklerdir.
             2 – Herhangi bir ticari işlem konusu olmaları halinde gerekli vergi, resim, harç ve eş etkili vergilerin ödenmesi şartı ile aşağıda sıralanan malların gümrük vergisi, resim, harç ve diğer eş etkili vergilerden muaf olarak ithal ve ihracına izin vereceklerdir:
             a) Sadece sipariş almak veya reklam yapmak için gerekli olan ve ticari değeri bulunmayan mal numuneleri ve reklam malzemeleri,
             b) Geçici olarak kabul edilen:
             – Test veya deney yapmaya mahsus malzemeler,
             – Ticari fuar ve sergilerden montaj ve/veya gerekli onarımların yapılmasında kullanılacak malzeme ve aletler.
MADDE VIII
             Bu Anlaşmadaki herhangi bir değişiklik, yazılı olarak yapılacaktır ve bu husus Akit Taraflarca onaylanmış olacaktır.
MADDE IX
             İşbu Anlaşmanın yorumlanmasından ve uygulanmasından doğabilecek anlaşmazlık, şüphe veya yanılgılar, Akit Taraflar arasında diplomatik yollarla gerçekleştirilecek danışma ve müzakere yöntemleri ile çözüme bağlanacaktır.
MADDE X
             1 – Akit Taraflar, bu Anlaşma hükümlerinin uygulanması için, uygulamadan çıkabilecek sorunların incelenmesi ve iki ülke arasında yeni işbirliği imkanlarının belirlenmesi ile görevli bir Ticaret, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Karma Komisyonu kurulmasında mutabık kalmışlardır.
             2 – Karma Komisyon dönüşümlü olarak iki ülkenin başkentlerinde toplanacaktır. Toplantı tarihleri Akit Taraflarca birlikte belirlenecektir.
MADDE XI
             1 – Bu Anlaşma her iki Akit Tarafın kendi mevzuatlarına uygun olarak tamamlayacakları onay işlemlerini karşı tarafa bildirecekleri tarihte yürürlüğe girecektir. Anlaşma üç (3) yıl yürürlükte kalacak ve bu sürenin hitamında, Akit Taraflarca altı (6) ay önceden yazılı olarak fesih istemi bildirilmedikçe, yürürlük süresi eşit devreler itibariyle otomatik olarak uzayacaktır.
             2 – Bu Anlaşmanın sona ermesinden sonra, Anlaşma yürürlükte iken yapılan ve tamamı ifa edilemeyen diğer protokol, mukavele ve düzenlemelere bu Anlaşma hükümleri uygulanacaktır.
             İşbu Anlaşma, Akit Tarafların Hükümetlerinin kendi mevzuatlarına uygun olarak yetkilendirdiği imzaya yetkili kişiler tarafından imzalanmıştır.
             Ankara’da 22 Ağustos tarihinde Türkçe, Portekizce ve Fransızca, eş değerde geçerli üç orijinal nüsha olarak düzenlenmiştir.
             Anlaşmazlık halinde Fransızca metin esas alınacaktır.
 


TÜRKİYE CUMHURİYETİ

HÜKÜMETİ ADINA

ÜLKER GÜZEL

DIŞ TİCARET MÜSTEŞAR VEKİLİ

ANGOLA CUMHURİYETİ

HÜKÜMETİ ADINA

IRENE ALEXANDRA DA SILVA NETO

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI İŞBİRLİĞİ