TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA KANUNU HAKKINDA32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ İLE GETİRİLEN DÜZENLEMELER - Ankara Sanayi Odası

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA KANUNU HAKKINDA32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ İLE GETİRİLEN DÜZENLEMELER

    12 Ekim 2018

İşareti : 04/5000-2540
İrtibat : ticaret@aso.org.tr
Sayın Üyemiz,

6 Ekim 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan tebliğ ile, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de (2008-32/34) değişikliğe gidilmiş olup söz konusu değişiklik ile, 32 Sayılı Karar’da 13 Eylül 2018’de yapılan değişiklik uyarınca sözleşmelerin Türk Lirası ile yapılması zorunluluğunun kapsamı ve istisnaları düzenlenmiş bulunmaktadır.

32 Sayılı Karar ve bahse konu Tebliğ uyarınca, sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması mümkün olmayan sözleşmelerde yer alan bedellerin Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın Geçici 8 inci maddesi kapsamında (kararın yayınlandığı 13 Eylül 2018 tarihinden itibaren 30 gün içerisinde) Türk parası olarak taraflarca yeniden belirlenmesi zorunlu hale getirilmiştir.

6 Ekim 2018 tarihli ve 2018-32/51 sayılı tebliğe göre, aşağıda belirtilen iş ve işlemlere ilişkin sözleşmelerin Türk Lirası cinsinden yapılması gerekmektedir (Kapsam):

-Gayrimenkul satış ve gayrimenkul kiralama (serbest bölgeler dahil)

-İş makineleri dahil, taşıt alım ve kiralama hizmetleri

-İş sözleşmeleri

-Danışmanlık ve aracılık hizmetleri

-Eser sözleşmeleri

-Kıymetli maden endeksli sözleşmeler

-Türkiye’de yerleşik kişilerin yurtdışında yerleşik şirketleri

Aşağıda belirtilen iş ve işlemlere ilişkin sözleşmelerin döviz veya dövize endeksli olarak düzenlenmesine izin verilmiştir (İstisnalar):

-Menkul satış sözleşmeleri

-Yabancıların taraf oldukları hizmet sözleşmeleri

-İhracat, transit ticaret, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler kapsamında yapılan hizmet sözleşmeleri.

-Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışında gerçekleştirecekleri faaliyet kapsamında hizmet sözleşmeleri

-Türkiye’de yerleşik kişilerin, kendi aralarında akdedecekleri, Türkiye’de başlayıp yurt dışında sonlanan ve yurt dışında başlayıp Türkiye’de sonlanan elektronik haberleşme ile ilgili hizmet sözleşmeleri.

-Türkiye’de yerleşik kişilerin; kendi aralarında akdedecekleri, bilişim teknolojileri kapsamında yurt dışında üretilen yazılımlara ilişkin satış sözleşmeleri ile donanım ve yazılımlara ilişkin lisans ve hizmet sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri

-Menkul kiralama sözleşmeleri (iş makineleri ve taşıt kiralama sözleşmeleri hariç)

-Gemi Sicili Kanunu ile 491 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda tanımlanan gemilerin inşası, tamiri ve bakımı

-Gemi leasing

-Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın 17 ve 17/A maddeleri kapsamında yapılacak finansal kiralama (leasing) sözleşmeleri

-Türkiye’de yerleşik olan yabancı ülke vatandaşlarının yapacakları sözleşmeler

-Kamu kurumları ile Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı şirketlerinin yapacakları sözleşmeler (gayrimenkul hariç)

-Kamuya dövize endeksli sözleşme kapsamında iş yapan firmaların üçüncü firmalarla yapacakları sözleşmeler (gayrimenkul hariç)

-Bankaların, Kamu Finansmanı ve Borç Yönetimi Kanunu kapsamında yaptığı işler

-6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile bu Kanuna dayalı olarak yapılan düzenlemeler çerçevesinde sermaye piyasası araçlarının (yabancı sermaye piyasası araçları ve depo sertifikaları ile yabancı yatırım fonu payları da dahil olmak üzere) döviz cinsinden oluşturulması, ihracı, alım satımı ve yapılan işlemlere ilişkin yükümlülükler

-Yabancıların Türkiye’de yerleşik şirketlerinin işlemleri

-Havayolu şirketleri ve havayolu şirketlerine hizmet verenler

-Karar yürürlüğe girmeden önce imzalanmış taşıt (iş makineleri dahil) kiralama sözleşmeleri

İstisna kapsamı dışında olan sözleşmeler Türk parası olarak taraflarca yeniden belirlenirken mutabakata varılamazsa; döviz veya dövize endeksli olarak belirlenen bedeller, söz konusu bedellerin 2/1/2018 tarihinde belirlenen gösterge niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası efektif satış kuru kullanılarak hesaplanan Türk parası cinsinden karşılığının 2/1/2018 tarihinden bedellerin yeniden belirlendiği tarihe kadar Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık değişim oranları esas alınarak artırılması suretiyle belirlenecektir.

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın Geçici 8 inci maddesinin yürürlüğe girdiği tarihten (13 Eylül 2018) önce akdedilen konut ve çatılı iş yeri kira sözleşmelerinde döviz veya dövize endeksli olarak belirlenen bedeller, yukarıda belirtilen şekilde iki yıllık süre için Türk parası olarak belirlenecektir. Ancak, Türk parası olarak belirlemenin yapıldığı kira yılının sonundan itibaren bir yıl geçerli olmak üzere; yukarıda belirtilen şekilde Türk parası olarak belirlenen kira bedeli, taraflarca belirlenirken mutabakata varılamazsa, belirleme tarihinden belirlemenin yapıldığı kira yılının sonuna kadar Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık değişim oranları esas alınarak artırılması yoluyla belirlenecektir. Bir sonraki kira yılı Türk parası cinsinden kira bedeli ise, taraflarca belirlenirken mutabakata varılamazsa, önceki kira yılında geçerli olan kira bedelinin Türkiye İstatistik Kurumunun belirlediği tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık değişim oranları esas alınarak artırılması yoluyla belirlenecek ve belirlenen Türk parası cinsinden kira bedeli bu fıkrada belirtilen iki yıllık sürenin sonuna kadar geçerli olacaktır.

Mutabakat olmaması durumunda uygulanacak yukarıda sayılan kurallar, sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması mümkün olmayan sözleşmelerde tahsili yapılmış veya gecikmiş alacaklar için uygulanmayacaktır.

Söz konusu tebliğe http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/10/20181006-4.htm adresinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası