TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HK. - Ankara Sanayi Odası

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HK.

Tarihi     : 31.12.2008
İşareti    : 6/5000 –5018
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr


Sayın Üyemiz,   

Odamız Mali Müşavirliği tarafından aşağıdaki açıklamaların yapılması uygun görülmüştür.

1567 Sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun 4 ve 5 nci maddelerini kaldıran ve 3 nci maddesini değiştiren 5827 Sayılı Kanun ektedir. Sözü edilen Kanun , 30.12.2008 gün , 27096 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak aynı tarih itibariyle yürürlüğe girmiştir.

1567 Sayılı Kanunla değiştirilen 1567 Sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun 3 ncü maddesi uyarınca 30.12.2008 tarihinden geçerli olmak üzere ;

     Bakanlar Kurulunun 1567 Sayılı Kanun hükümlerine göre yapmış bulunduğu genel ve düzenleyici işlemlerdeki yükümlülüklere aykırı hareket eden kişi, üçbin Türk Lirasından yirmibeşbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası ile cezalandırılacaktır.

İşlenen fiil 1567 Sayılı Kanunun 1 nci maddesinde  yazılı kıymetlerin izinsiz olarak yurttan çıkarılması veya yurda sokulması niteliğinde ise 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümlerine göre suç veya kabahat oluşturmadığı takdirde kişi; eşya ve kıymetlerin rayiç bedeli kadar, teşebbüs halinde bu bedelin yarısı kadar idarî para cezası ile cezalandırılacaktır.

Her türlü mal, kıymet, hizmet ve sermaye ithal ve ihraç edenler veya bu işlere aracılık edenlerden bu işlemlerinden doğan alacaklarını 1567 Sayılı Kanunun 1 nci maddesine  göre alınan kararlardaki hükümlere göre ve bu kararlarda tayin edilen süreler içinde yurda getirmeyenler, yurda getirmekle yükümlü oldukları kıymetlerin rayiç bedelinin yüzde beşi kadar idarî para cezasıyla cezalandırılacak , idarî para cezasına ilişkin karar kesinleşinceye kadar alacaklarını yurda getirenlere, birinci fıkra hükmüne göre idarî para cezası verilecektir. Ancak, verilecek idarî para cezası yurda getirilmesi gereken paranın yüzde ikibuçuğundan fazla olamayacaktır.

   İthalat, ihracat ve diğer kambiyo işlemlerinde döviz veya Türk Parası kaçırmak kastıyla muvazaalı işlemlerde bulunanlar, yurda getirmekle yükümlü oldukları veya kaçırdıkları kıymetlerin rayiç bedeli kadar idarî para cezasıyla cezalandırılacak , bu fiilin teşebbüs aşamasında kalması halinde verilecek ceza yarı oranında indirilecektir.

 – Bu kabahatlerin bir tüzel kişinin yararına olarak işlenmesi halinde, ilgili tüzel kişiye de aynı miktarda idarî para cezası verilecektir.

 – Kabahatin konusunu yabancı para oluşturması halinde, idarî para cezasının hesaplanmasında fiilin işlendiği tarih itibarıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının bu paraya ilişkin “döviz satış kuru” esas alınacaktır.

Hükmolunacak idarî para cezasına, suç tarihi ile tahsil tarihi arasındaki süreler için 6183 sayılı Kanuna göre tespit edilen gecikme zammı oranında, para cezası ile birlikte tahsil olunmak üzere, gecikme faizi uygulanacak , gecikme faizinin hesaplanmasında ay kesirleri dikkate alınmayacaktır.

Bu suçların tekerrürü halinde verilecek cezalar iki kat olarak hükmedilecektir.

İdarî para cezasına karar vermeye Cumhuriyet savcısı yetkili olacaktır.

Bilgilerinize Sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası

Ek: 5827 Sayılı Kanun için tıklayınız.