Türk Malı Belgesi Satışı ve Onayı

1085/2006 Sayılı Katılım Öncesi Yardım Aracına (IPA) İlişkin Avrupa Birliği Konsey Tüzüğüne göre, IPA programları ile ilgili bir sözleşme kapsamında iç piyasadan tedarik edilen tüm mal ve malzemelerin tercihsiz menşei kurallarına göre Türk menşeili olduğunu veya Türk Menşei kazandığını belgelemektedir.

 • “Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Kapsamında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Tarafından Bastırılan Türk Malı Belgesi’nin Tanzim ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslar” için tıklayınız.
 • 1085/2006 sayılı Katılım Öncesi Yardım Aracı’na (IPA) İlişkin Avrupa Birliği Konsey Tüzüğü’ne göre, IPA programları ile ilgili bir sözleşme kapsamında iç piyasadan tedarik edilen tüm mal ve malzemelerin, tercihsiz menşe kurallarına göre Türk menşeli olduğunu veya Türk menşei kazanmış addolunduğunu belgeler.
 • TÜRK MALI BELGESİ SATIŞI İÇİN İSTENEN BELGELER:
 • Türk Malı Belgesi Satın Alma Yetki Belgesi
 • Türk Malı Belgesi Satın Alma Yetki Belgesi için tıklayınız.
 • Satın almaya gelen kişinin kimlik fotokopisi
 • Firma imza sirküleri
 • TÜRK MALI BELGESİ ONAYI İÇİN İSTENEN BELGELER:
 • Belge’de kayıtlı eşyanın Türkiye menşeli olduğunu belirlemek üzere, Yüklenici Firma ve Üretici Firma tarafından temin edilerek ilgili Odaya ibraz edilecek belgeler:
 • Dilekçe,
 • IPA programı sözleşmesinin bir sureti(sözleşmenin sureti olmadığı takdirde işlem yapılmamaktadır),
 • Tümüyle Türkiye Gümrük Bölgesinde elde edilmiş veya üretilmiş eşya için; söz konusu eşyanın teminine ilişkin müstahsil makbuzu, borsa tescil beyannamesi, maden ruhsatı, alış faturaları vb.
 • Oda üyesi olmayan üretici ve yüklenici firmaların son 3 ay içerisinde bağlı bulundukları Oda tarafından onaylanmış Faaliyet Belgesi
 • Türk Menşeli olmayan girdilerin kullanılması suretiyle üretimi gerçekleştirilen eşya için; ithalat beyannamesi, alış faturası, GTIP numaraları vb.
 • Üretici ve yüklenici firmalara ait imza sirküsü fotokopisi
 • Üretici firmalara ait, geçerliliği bulunan kapasite raporları (Oda üyesi olmayan firmalar için son 1 ay içerisinde onaylanmış ‘aslı gibidir’ onaylı sureti)
 • Yüklenici ve üretici firma Gümrük yönetmeliğinin 33üncü ve 42 inci maddelerindeki hükümler çerçevesinde Türk menşeli olduğunu kanıtlayan her türlü bilgi be belgeleri temin etmekle yükümlüdür.
 • Taahhütname
 • 250 TL belge ücreti
 • Taahhütname için tıklayınız.