Türk Gıda Kodeksi Bira Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2011/58 - Ankara Sanayi Odası

Türk Gıda Kodeksi Bira Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2011/58

Tarihi   :21.12.2011
İşareti   04/5000-3966
 
 
 
  “Türk Gıda Kodeksi Bira Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2011/58)” 21.12.2011 tarih ve 28149 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
MADDE 1 – 07/07/2006 tarihli ve 26221 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Bira Tebliği (Tebliğ No: 2006/33)’ nin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“f) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan biraya göre enerjisi en az %30 oranında azaltılmış düşük alkollü biralar etiket üzerinde ‘hafif’ veya eşdeğeri bir kelimeyle ifade edilebilir.”
 
MADDE 2 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
 
“GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Gıda işletmecileri, 12 nci maddenin birinci fıkrasının (f) bendine 1/1/2013 tarihine kadar uymak zorundadırlar.
 
(2) Bu maddenin yürürlüğe girmesinden önce faaliyet göstermekte olan gıda işletmecileri, 12 nci maddenin birinci fıkrasının (f) bendine 1/1/2013 tarihine kadar uyum sağlayıncaya kadar; uyulması zorunlu oran, %25 olarak uygulanır.”        
 
MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
 
MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
 
 
 
Bilgilerinize sunarız.
 
 
Saygılarımızla,
 
Ankara Sanayi Odası