TSE İle İmzalanan Protokol Esasları - Ankara Sanayi Odası

TSE İle İmzalanan Protokol Esasları

Ankara Sanayi Odası üyelerinin TSE Deney ve Kalibrasyon Merkezi Başkanlığı Laboratuvarlarından alacakları kalibrasyon, eğitim ve özel deney hizmetleri (Arge, üretim-iç kalite-girdi hammadde kontrol, Proses kontrol-geliştirme, Performans iyileştirme ve benzeri amaçlı) için uygulanacak usul ve esaslar 04.12.2014 tarihinden itibaren geçerli olup aşağıda belirtilmektedir.
 
HİZMET SUNUM ESASLARI
 
Deney/Kalibrasyon İşlemleri
 
§  Müşteri, hizmet talebini TSE web sitesindeki Başvuru formunu doldurarak ilgili deney numuneleri/kalibrasyonu yapılacak cihazları hizmeti sunan TSE laboratuvarına iletir. Başvuru formunda sözleşme numarası da belirtilir. Güncel Ankara Sanayi Odası üyelik belgesi ile sahip olunan geçerli TSE ürün, sistem belgeleri veya mevcut gözetim/muayene sözleşme fotokopisi de ek olarak verilir.
 
§  Taahhüt edilen şartlardan sapma veya değişiklik olduğunda müşteri çeşitli iletişim kanalları ile yazılı veya sözlü olarak bilgilendirilir. Müşteri deney talebiyle ilgili süreci ve tahmini bitiş tarihini TSE web sitesindeki “Deney Takip” sayfasından izleyebilecektir. Takip için numune kabul esnasında verilen “Numune Kabul Formu”ndaki “Talep No” ve “Talep Tarihi” kullanılır.
 
§  Numunelerin laboratuvara nakliye firması (kargo vb.) ile gönderilmesi durumunda, Numune Kabul Formu verilmeyeceğinden müşteri “Talep No ve Tarihi”ni laboratuvardan öğrenebilir.
 
§  Deney/Kalibrasyon talebinin gelmesinden itibaren, 30 gün içerisinde deney numuneleri / kalibrasyonu yapılacak cihazlar ile deneylerin / kalibrasyonların yapılabilmesi için ihtiyaç duyulan müşteri tarafından sağlanması gereken malzeme, bilgi ve belgelerin laboratuvara ulaştırılmaması halinde başvuru iptal edilir veya işlemden kaldırılır. Varsa mevcut numuneler tasfiye edilir. Bu durumda müşteri tasfiye edilen numuneler için hiçbir hak iddiasında bulunamaz.
 
§  Müşteri talebi halinde numuneler ücreti mukabilinde ilgili TSE laboratuvarı tarafından kaynağından alınabilir.
 
§  Laboratuvar tarafından düzenlenen deney / kalibrasyon raporları ve fatura elden teslim alınabilir veya istenilen adrese posta ya da kargo yoluyla gönderilebilir.
 
§  Deneyi biten numuneler / kalibrasyonu yapılan cihazlar aşağıdaki belgeler karşılığında talep eden firma yetkilisine teslim edilir veya talep edilmesi halinde istenilen adrese kargo (müşteri ödemeli) yoluyla gönderilebilir:
 
o   Firma antetli kağıda yazılmış, kaşelenip imzalanmış dilekçe (Olumsuz sonuçlanan numunelerin 30 günlük itiraz süresi içerisinde talep edilmesi durumunda firma sonuca itiraz etmeyeceğini de beyan etmelidir.)
o   Firma yetkilisinin imza sirküleri
o   (Firma yetkilisi değilse)Numuneyi / cihazı alacak olan şahsın vekâletnamesi
 
§  İşlemleri tamamlandıktan sonra 90 gün içerisinde alınmayan numuneler / cihazlar tasfiye edilir. Gerektiğinde, tasfiye için yapılacak olan işlem masrafları müşteri tarafından karşılanır.
 
§  Deney / Kalibrasyon sonuçlarına itiraz süresi, sonuç bildirim tarihinden itibaren 30 gündür. Deney sonucu olumsuz olan numuneler, müşteriden itiraz edilmeyeceğine dair yazılı beyan alınmadıkça, 30 günlük itiraz süresi dolmadan iade edilmez.
 
§  İtirazdan dolayı yapılan deney / kalibrasyon tekrarları, yazılı talep edilmesi halinde müşteri gözetiminde yapılabilir.
 
Eğitim İşlemleri
 
§  Müşteri, deney ve kalibrasyon hizmetleri ile ilgili eğitim taleplerini TSE web sitesindeki başvuru formunu doldurarak hizmeti sunan TSE laboratuvarına iletir. Başvuru formunda sözleşme numarası da belirtilir. Güncel Ankara Sanayi Odası üyelik belgesi ile sahip olunan geçerli TSE ürün, sistem belgeleri veya mevcut gözetim / muayene sözleşme fotokopisi de ek olarak verilir.
 
Mali Hususlar
 
Bu sözleşme kapsamında hizmet alan Ankara Sanayi Odası üyelerine, TSE tarafından ilan edilen yürürlükteki deney, kalibrasyon, eğitim (deney ve kalibrasyon hizmetleri ile ilgili olanlar) ve belgelendirme ücretleri üzerinden aşağıdaki belirtilen oranlarda indirim uygulanacaktır:
 
TSE’den gözetim hizmeti alan veya geçerli bir ürün, sistem belgelerine veya mevcut gözetim / muayene sözleşmesine sahip olan üye firmalara;
o   Deney hizmetlerinde              %30
o   CE Belgelendirmesinde          %30
o   Kalibrasyon hizmetlerinde     %40
o   Eğitim hizmetlerinde              %30
 
 
TSE’den gözetim hizmeti almayan veya geçerli bir ürün, sistem belgelerine veya mevcut gözetim / muayene sözleşmesine sahip olmayan üye firmalara;
o   Deney hizmetlerinde              %20
o   CE Belgelendirmesinde          %20
o   Kalibrasyon hizmetlerinde     %30
o   Eğitim hizmetlerinde              %20
 
§  Güncel oda üyelik belgelerini sunamayan firmalar bu sözleşme hükümlerinden faydalanamaz.
 
§  İngilizce rapor talep edilmesi halinde ücretlere İngilizce raporlama ücreti ilave edilecektir.
 
§  TSE deney / kalibrasyon ücret listesini müşteri onayı olmadan güncelleyebilir. Ücretlerdeki değişiklikler işlemi devam eden başvurulara yansıtılmaz. Başvuru tarihindeki güncel ücret esas alınır.
 
§  Faturalandırmada başvuru formundaki kuruluş bilgileri esas alınacaktır.
 
§  Faturalandırılan hizmet bedeli fatura tarihinden itibaren 30 gün içerisinde TSE veznelerine veya bildirilen banka hesabına ödenerek, ödeme belgesi ilgili TSE laboratuvarına ulaştırılacaktır.
 
§  Deney / Kalibrasyonların herhangi bir aşamada müşteri isteğiyle durdurulması durumunda, yapılacak para iadelerinde tamamlanan deney ve ölçümlerin bedeli kesilir.
 
TSE’nin Yükümlülükleri
 
§  Müşteriye ait bilgiler ve deney / kalibrasyon sonuçları müşterinin yazılı onayı olmadan üçüncü şahıslara verilmez.
 
§  Numunelerin / Cihazların laboratuvara kabulünden müşteriye teslim edilene kadar uygun şartlarda muhafazası laboratuvarın sorumluluğundadır.
 
 
 
 
Müşterinin Yükümlülükleri
 
§  Sözleşme kapsamında hizmet talebinde bulunan Ankara Sanayi Odası üyeleri, TSE web sitesinde (www.tse.org.tr) yayınlanan Kalibrasyon Hizmet Sözleşmesi şartlarını ve deney / kalibrasyon talep formlarında belirtilen şartları kabul etmiş sayılacaklardır. 
 
§  Deneye tabi tutulacak ürüne ilişkin deneylerin yapılması için gerekli teknik bilgi ve belgeler (kullanım kılavuzu, standardın öngördüğü beyanlar vs.) müşteri tarafından numuneler ile birlikte laboratuvara iletilecektir.
 
§  Deney numunelerinin ilgili standarttaki şartlara uygun şekilde alınması, numunelerin / kalibrasyonu yapılacak cihazların nakliye esnasında zarar görmeyecek şekilde ambalajlanması, laboratuvara ulaştırılması ve deneyleri / kalibrasyonu tamamlanan numunelerin / cihazların geri alınması müşterinin sorumluluğundadır. Nakliye esnasında doğabilecek zararlardan TSE mesul değildir.
 
§  TSE web sitesinde yayınlanan hizmet profillerinde belirtilen deney numune miktarları ve varsa ilgili şartlar, müşteri tarafından dikkate alınacaktır.
 
§  Bu sözleşmeye konu hizmetten faydalanan ancak hizmet karşılığını ödemeyen üyelerin hukuki sorumluluğu tamamen ve sadece kendilerine ait olup ödeme ile ilgili hususlarda Ankara Sanayi Odası’nın herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.