TİSA-Taşımacılık Hizmetleri Müzakereleri Hakkında Görüş - Ankara Sanayi Odası

TİSA-Taşımacılık Hizmetleri Müzakereleri Hakkında Görüş

Tarihi : 04.04.2016
İşareti : 4/5000-808
İrtibat : ticaret@aso.org.tr  

 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Ekonomi Bakanlığı’nın yazısına atfen, hizmet ticaretinin serbestleştirilmesi ve sektörler temelinde disiplinler geliştirilmesi amacıyla 2012 yılından bu yana yürütülen Hizmet Ticareti Anlasması (TİSA) müzakerelerinin mütakip turunun 10-15 Nisan 2016 tarihlerinde Cenevre de gerçekleşeceği bildirilmekte olup bu turda görüşülecek konular arasında olan “Karayolu Yük Taşımacılığı Hakkında Ek” (Ek-1) ile Norveç tarafından önerilen “Deniz Taşımacılığı Halikında Ek” belgelerinin suretleri ekte sunulmaktadır (Ek-2), Ayrıca bahsedilen Ek’lerin müzakere metinleri TİSA ülkelerinin pozisyonlarını da içeren haliyle ekte sunulmaktadır. 
 
Ancak, aynı yazıda “TiSA Gizlilik Bildirimi” gereği bu belgelerin yalnızca “hizmete özel” vc gizlilik hususlarına dikkat edilerek sadece yazılı ve e-posta ile paylaşım yapılabileceği, herhangi bir şekilde internet sitesi veya portal ortamında duyuru yapılmaması gerektiği vurgulanmaktadır. Bu metinlerde geçen “propose” ifadesi solunda adı geçen ülke tarafından “önerildiği, desteklendiği veya kabul edilebilir” bulunduğu anlamına; “oppose” ifadesi ise yine solunda adı geçen ülke tarafından “kabul edilmediği” anlamına gelmektedir.
 
Metinler bu çerçevede değerlendirildiğinde, karayolu taşımacılığı belgesinin 2014 yılında müzakere masasına gelmesi ve AB blokajı ile TİSA ülkelerinin çoğunlukla ada ülkeleri olması sebebiyle “deniz taşımacılığı” belgesine güre daha az ilgi görmüştür. Ülkemizin hedefi temel olarak “propose” olarak geçen ülke sayısını artırmak ve “karayolu” konusunun müzakere paketinin bir parçası olmasını sağlamaktır. Ek olarak, karayolu taşımacılığı belgesi henüz ülkemiz hizmet sunucularına ve küresel anlamda karayoluna yönelik engeller göz önünde bulundurularak hazırlanmış olup İsviçre tarafından önerilen Madde 5,6-5,9 arasındaki yükümlülüklere yönelik olarak net bir pozisyon belirtilmemiştir.
 
Son olarak da “Deniz taşımacılığı” belgesi ile ilgili olarak metinde yer alan “TR” ibaresinin izlenmesinden görüleceği üzere genel olarak olumlu bir yaklaşım sergilenmekle birlikte bazı hususlarda (Madde 5- Boş Konteynerlerin Yeniden Konumlandırılması, Madde 2.3 Feeder Hizmetleri) “Kabotaj Kanunumuz”dan kaynaklanan kısıtlar sebebiyle muhafazakar duruş sergilenmektedir. Madde 14 kapsamında yer alan “deniz adamlarının giriş ve kalışlarına ilişkin hususlar mevcut durumda yalnızca ülkemiz tarafından desteklenmektedir. Kargo/yük paylaşım anlaşmalarının kaldırılmasını öngören Madde 4’e ilişkin net bir ülke pozisyonu belirtilmenmiş, limanlarda sunulan hizmetlerden ayrımcılık olmadan faydalanılmasını öngören Madde 7’ye ilişkin olarak ise ilgili kamu kurumlarımızın  görüşleri çerçevesinde “kabul edilebilir” olduğu belirtilmekle birlikte konunun AB limanlarında geçmişte rekabet sorunlarının yol açtığı ve AB Komisyonu tarafından özellikle ele alınmış olması sebebiyle AB mevzuatından farklılık arz eden ülkemiz mevzuatı açısından tekrar değerlendirilmesinde fayda olacağı düşünülmektedir. 

Bu kapsamda, karayolu ve denizyolu taşımacılığı metinlerinde yer alan maddelerin ülkemiz açısından hak ve yükümlülükler yaratacağı göz önünde bulundurularak ve mevzuatımızı da değiştirecek / etkileyecek hususlar içerebileceği düşünülerek Odamızca incelenmesi ve metinde yer alan maddelere yönelik ülkemizce alınacak pozisyon hakkında görüş ve önerilerinizin ilgili Bakanlığa iletilmek üzere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine ulaştırılması talep edilmektedir.
 

Söz konusu talebe ilişkin olarak TOBB’a iletilecek Odamız görüşlerine dayanak oluşturmak üzere bilgilerini, yukarıda belirtilen gizlilik prensiplerine  riayet edilmek suretiyle temin edilerek, deniz ve karayolu taşımacılığı belgelerine yönelik görüşlerinizin en geç 7 Nisan  2016 günü mesai saati sonunu kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.
 

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası