Ticaret Müdürlüğü’nden çeşitli duyurular - Ankara Sanayi Odası

Ticaret Müdürlüğü’nden çeşitli duyurular

MALİ TATİL HK.

Tarihi     :07.07.2008
İşareti    :6/5000 –2972

Yanıt     : ticaret@aso.org.tr


Sayın Üyemiz,  

Odamız Mali Müşavirliği tarafından aşağıdaki açıklamaların yapılması uygun görülmüştür.

 

I-                   MALİ TATİL UYGULAMALARI:

Bilindiği gibi 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca , mali tatil 01.07.2008 tarihinde başlamış olup 20.07.2008 tarihi akşamı sona erecektir.Bu çerçevede kanunun 1/8 maddesi çerçevesinde

         2008 yılı için beyanname verme süresinin son günü mali tatil süresi içinde kalan vergi, resim ve harçlara ilişkin beyannamelerin verilme süreleri 27.07.2008 tarihi resmi tatile rastladığı için 28.07.2008 tarihine ,

         beyanname verme süreleri yukarıdaki nedenle 28.07.2008 tarihine uzamış olan vergi , resim ve harçlara ilişkin ödeme süreleri ise 30.07.2008 tarihine ( bu tarih dahil ) uzayacaktır.

Mali Tatil nedeniyle ayrıca;

         sosyal güvenlikle ilgili bildirim , beyan ve ödeme süreleri de ertelenecek ,

         muhasebe kayıt , bildirim ve dava açma süreleri işlemeyecek ,

         defter ve belgelerin ibrazı istenmeyecek ,

         vergi incelemesine başlanmayacak ,

         başlanmış işlerde mükellefler tutanak imzalamaya çağrılmayacak ,

         vergi ve ceza ihbarnameleri gönderilemeyecek , bunlardan tebliğ edilenler için süre işlemeyecek ,

         mali tatil içinde sona eren idari süreler mali tatil bitiminden itibaren 7 gün uzayacaktır.

Gümrük İdareleri İl Özel İdareleri ve Belediyeler tarafından tarh veya tahsil edilen vergi , resim ve harçlar için mali tatil uygulanmayacağı göz önünde tutulmalıdır.

II-                 2008 YILI İKİNCİ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİ KURLARI:

2008 yılının 01.01.2008 – 30.06.2008 ikinci dönemini kapsayan geçici vergi döneminde uygulanacak kurlar 28.06.2008 gün 26920 sayılı Resmi Gazetede T.C. Merkez Bankası tarafından 2008/126 no.lu bülten ile ilan edilmiş olan kurlardır.

Bilindiği gibi ;

         kasa mevcutları efektif alış kurları ,

         banka hesapları döviz alış kurları ,

      ile  değerlendirilecektir.

Bilgilerinize sunarız. 

Saygılarımızla, 
Ankara Sanayi Odası
  

Ek için tıklayınız


BASEL II UYGULAMASI HK.


Sayın Üyemiz,  

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu  tarafından yapılan 25.06.2008 gün 2008/15 Sayılı Basel II uygulamasının ertelenmesine ilişkin basın açıklaması ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Bilgilerinize sunarız. 

Saygılarımızla, 
Ankara Sanayi Odası
 

Ek: Basel II uygulanmasının ertelenmesine ilişkin basın açıklaması için tıklayınız.


          GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER SİSTEMİ KAPSAMINDA TERCİHLİ REJİMDEN YARARLANACAK EŞYANIN MENŞEİNİN TESPİTİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR HK.


Sayın Üyemiz,  

04.07.2008 tarih ve 26926 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ekli 2008/13830 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile ;Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar  yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bilgilerinize sunarız. 

Saygılarımızla, 
Ankara Sanayi Odası
 

Ek:Bakanlar Kurulu Kararı İçin Tıklayınız.