TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN 9 ADET DUYURU HK. - Ankara Sanayi Odası

TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN 9 ADET DUYURU HK.

ENERJİ KAYNAKLARININ VE ENERJİNİN KULLANIMINDA VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK HK.

Tarihi     : 27.03.2009
İşareti    : 6/5000 –1313
Yanıt      : ticaret@aso.org.tr

Sayın Üyemiz;

25/10/2008 tarihli ve 27035 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmeliğin maddelerindeki değişiklikleri içeren “Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 26.03.2009 tarih ve 27181 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Değişiklikler ise şöyledir:

MADDE 1 –25/10/2008 tarihli ve 27035 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

          “(5) Dördüncü fıkradaki belgeleri eksiksiz olan ve bu belgeler kapsamındaki istekleri karşılayan şirkete yetkilendirme anlaşması yapmak suretiyle ve Genel Müdürlük onayı ile yetki belgesi verilir. ISO 17025 laboratuvar akreditasyon yeterlilik belgesini almak üzere ilgili kurum veya kuruluşa müracaat edildiğine dair belgeyi başvuru dosyasında sunan şirkete de yetki belgesi verilir. Ancak, yetki anlaşmasının yapılmasını takip eden bir yıl içinde ISO 17025 laboratuvar akreditasyon yeterlilik belgesini alamayan şirketin yetki belgesi askıya alınır. Yetki anlaşmasının yapılmasını takip eden ikinci yılın sonunda ISO 17025 laboratuvar akreditasyon yeterlilik belgesinin alınamaması veya ölçümlerin bu belge sahibi tüzel kişilerden hizmet alınmak suretiyle yapılacağına ilişkin sözleşme yapılamaması halinde, şirketin yetki belgesi iptal edilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin beşinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mevcut olan” ibaresi “Mevcut” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

          “Genel Müdürlük, internet sayfası üzerinden ilân etmek suretiyle başvuru süresini Haziran ayı sonuna kadar uzatabilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

          “e) VAP değerlendirme komisyonu bu sıralamada en yüksek puanlıdan başlamak suretiyle, Genel Müdürlüğe verilen ve VAP destekleri için ayrılan ödenek miktarı ile sınırlı olmak üzere desteklenecek VAP’ları belirler. Bu şekilde belirlenen VAP’lar desteklenmek üzere Genel Müdürlük tarafından Kurul onayına sunulur. Desteklenme kararı verilen VAP’lar onbeş gün içerisinde Genel Müdürlüğün internet sayfası üzerinden ilân edilir ve başvuru sahiplerine yazılı olarak bildirilir. Başvuru sahipleri bildirim tarihinden itibaren otuz gün içerisinde Genel Müdürlüğe sözleşme yapmak üzere başvurur.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

          “e) Uygulanacak destek miktarı aşağıdaki formüle göre belirlenir.

          D= [20-(5/4) x (S-1)]/100 x (M-F)

          D: Destek miktarı (Türk Lirası)

          M: Projede öngörülen uygulama bedeli (Türk Lirası)

          S: Geri ödeme süresi (Yıl), bir yılın altındaki geri ödeme süreleri bir yıla tamamlanır.

          F: Projesinden farklı yapılan proje bileşeninin uygulama bedeli (Türk Lirası)”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

          “Genel Müdürlük, internet sayfası üzerinden ilân etmek suretiyle başvuru süresini Haziran ayı sonuna kadar uzatabilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

          “d) Gönüllü anlaşma başvurusunda bulunan tüzel kişilerin başvuru tarihinden önceki yıllara ait enerji yoğunlukları aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanır.

          Enerji yoğunluğu = E / D

          E = Et – Ed

          Et = TEP cinsinden işletmenin yıllık toplam enerji tüketimi

          Ed = TEP cinsinden işletmenin genel yönetim ve destek hizmetlerindeki enerji tüketimi

          D = (1/ ÜFE) x ∑ (Pi x Fi)

          D = 2000 yılı fiyatları ile bin (1000) Türk Lirası cinsinden, yıllık mal üretiminin ekonomik değeri.

          ÜFE = İlgili sektörün üretici fiyat endeksi

          Pi = Yıl içerisinde üretilen mal miktarları

          Fi = Bin (1000) Türk Lirası cinsinden, yıl içerisinde üretilen malların piyasa fiyatları.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

          “(2) Gönüllü anlaşma başvurusunda bulunan tüzel kişilerin anlaşma dönemi boyunca enerji yoğunlukları aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanır. 

          Enerji yoğunluğu = E / D

          E = Et – Ed – Eyk

          Et = TEP cinsinden işletmenin yıllık toplam enerji tüketimi

          Ed = TEP cinsinden işletmenin genel yönetim ve destek hizmetlerindeki enerji tüketimi

          Eyk = Birinci fıkra kapsamında TEP cinsinden yıl içerisinde üretilen enerji

          D = (1/ ÜFE) x ∑ (Pi x Fi)

          D = 2000 yılı fiyatları ile bin (1000) Türk Lirası cinsinden, yıllık mal üretiminin ekonomik değeri.

          ÜFE = İlgili sektörün üretici fiyat endeksi

          Pi = Yıl içerisinde üretilen mal miktarları

          Fi = Bin (1000) Türk Lirası cinsinden, yıl içerisinde üretilen malların piyasa fiyatları.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

          “(2) Şirketlerin 6 ncı madde kapsamındaki başvuruları, 35 inci maddenin ikinci fıkrası kapsamındaki düzenlemelere ilişkin tebliğin yürürlüğe girmesinden itibaren 2009 Temmuz ayı sonunu aşmamak üzere Genel Müdürlüğün internet sayfası üzerinden ilan edilen süre boyunca Genel Müdürlük tarafından kabul edilir.”

Bilgilerinize Sunarız.

 

Saygılarımızla,

 

Ankara Sanayi Odası

 

 

TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ TARAFINDAN UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ YAPILAN ÜRÜNLERİN İTHALATINA DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ TEBLİĞ NO: (2009/22) HK.

Tarihi     : 27.03.2009
İşareti    : 6/5000 –1313
Yanıt      : ticaret@aso.org.tr

Sayın Üyemiz;

31/12/2008 tarihli ve 27097 (4. Mükerrer) Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Standartları Enstitüsü Tarafından Uygunluk Değerlendirmesi Yapılan Ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği’ndeki  (Tebliğ No: 2009/1) değişiklikleri içeren “Türk Standartları Enstitüsü Tarafından Uygunluk Değerlendirmesi Yapılan Ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği’nde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Tebliğ No: (2009/22)” 26.03.2009 tarih ve 27181 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 

Değişiklikler ise şöyledir:

MADDE 1 –31/12/2008 tarihli ve 27097 (4. Mükerrer) Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Standartları Enstitüsü Tarafından Uygunluk Değerlendirmesi Yapılan Ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği’nin (Tebliğ No: 2009/1) 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir:

“(1) Gümrük idarelerince, (Ek-1) sayılı listede standardı belirtilen ürünlerin ithalatında Türk Standartları Enstitüsü tarafından düzenlenen Uygunluk Belgesi veya Kapsam Dışı yazısı aranır.”

MADDE 2 –Aynı Tebliğ eki (Ek-1) sayılı listede yer alan 7013.41.10.00.00, 7013.41.90.00.00, 7013.49.10.00.00, 7013.49.91.00.00, 7013.49.99.00.00 G.T.İ.P’lerinin karşısındaki standartlar arasına “TS EN 14350-2 Çocuk kullanım ve bakım eşyaları – İçme donanımı – Bölüm 2: Kimyasal özellikler ve deneyler” standardı eklenmiştir.

MADDE 3 –Aynı Tebliğ eki (Ek-1) sayılı listede yer alan 8204.11.00.00.00, 8204.12.00.00.00, 8204.20.00.00.00 G.T.İ.P’lerinin karşılarındaki standartlar arasında bulunan “TS ISO 2725-2 Cıvata ve Somunlar İçin Montaj Takımları – Kare Uçlu Geçme Anahtarlar – Bölüm 2: Makine İle Çalıştırılan  Geçme Anahtarlar (“Darbeli”) – Boyutlar” standartları bu listeden çıkartılmıştır.

MADDE 4 –Aynı Tebliğ eki (Ek-1) sayılı listede yer alan aşağıdaki G.T.İ.P ve standartlar bu listeden çıkartılmıştır:

 G.T.İ.P

MADDE ADI

TS NO

STANDART ADI