TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN 7 ADET DUYURU HK. - Ankara Sanayi Odası

TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN 7 ADET DUYURU HK.

BAKANLAR KURULU KARARI (KARAR SAYISI : 2009/14667) HK.

Tarihi     : 23.12.2008
İşareti    : 6/5000 –
875
Yanıt      : ticaret@aso.org.tr

Sayın Üyemiz,  

Milli Savunma Bakanlığı tarafından, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 üncü maddesinin (b) bendi kapsamında yapılacak ihalelere ilişkin 04/11/2003 tarihli ve 2003/6392 sayılı Kararname’nin eki Esaslarda değişiklik yapılması hakkındaki “Bakanlar Kurulu Kararı (Karar Sayısı : 2009/14667)”  21.02.2009 tarih ve 27148 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Ek:Bakanlar Kurulu Kararı için tıklayınız.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla, 

Ankara Sanayi Odası

 

TİCARİ KALİTE DENETİM YETERLİK BELGESİ İPTALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ TEBLİĞ NO: (2009/24) 

Tarihi     : 23.02.2009
İşareti    : 6/5000 –
875
Yanıt      : ticaret@aso.org.tr

Sayın Üyemiz,   

“Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi İptaline İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/24)” 22.02.2009 tarih ve 27149 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Ek: Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi İptaline İlişkin Tebliğ için tıklayınız.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla, 

Ankara Sanayi Odası

 

 

KİMYEVİ VE ORGANİK GÜBRE PİYASA VE ŞİKAYET DENETİMİ İÇİN ALINACAK NUMUNELERİN ANALİZLERİNİN YAPTIRILACAĞI ANALİZ VE REFERANS KURUM LABORATUVARLARI İLE ANALİZ ÜCRETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/28) HK.

Tarihi     : 23.02.2009
İşareti    : 6/5000 –
875
Yanıt      : ticaret@aso.org.tr

Sayın Üyemiz,   

“Kimyevi ve Organik Gübre Piyasa ve Şikayet Denetimi İçin Alınacak Numunelerin Analizlerinin Yaptırılacağı Analiz ve Referans Kurum Laboratuvarları İle Analiz Ücretleri Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2009/28)” 22.02.2009 tarih ve 27149 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Ek: Kimyevi Tebliğ No: 2009/28 için tıklayınız.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla, 

Ankara Sanayi Odası

 

60 SERI NO.LU GÜMRÜK GENEL TEBLIĞI (GÜMRÜK İŞLEMLERI)  VE 1 SERI NO.LU GÜMRÜK GENEL TEBLIĞINDE (YETKILENDIRILMIŞ GÜMRÜK MÜŞAVIRLERI) DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA DAIR TEBLIĞ HK.

Tarihi     : 23.02.2009
İşareti    : 6/5000 –
875
Yanıt      : ticaret@aso.org.tr

Sayın Üyemiz,   

60 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri)  ve 1 Seri No.Lu Gümrük Genel Tebliğinde (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri) Değişiklik Yapilmasina Dair Tebliğ 22.02.2009 tarih ve 27149 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Ek: 60 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği için tıklayınız.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla, 

Ankara Sanayi Odası

 

SANAYİ ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI HK.

Tarihi     : 23.02.2009
İşareti    : 6/5000 –
875
Yanıt      : ticaret@aso.org.tr

Sayın Üyemiz,   

Odamız Mali Müşavirliği tarafından aşağıdaki açıklamaların yapılması uygun görülmüştür.

 

TÜBİTAK tarafından yürütülmekte olan ve yapılan Ar-Ge harcamalarının belirli bir oranının projeyi gerçekleştiren firma ve kuruluşlara nakden ödenmesine ilişkin Ar-Ge parasal desteği uygulamaları hakkındaki “Sanayi Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı Uygulama Esasları” 01.02.2009 tarihinden geçerli olmak üzere değiştirilmiştir.Yapılan değişikliklere ilişkin olarak TÜBİTAK internet sitesinde yer alan “Sanayi Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı Uygulama Esaslarında Değişiklik Yapılmasına Dair Uygulama Esasları” ektedir.

 

Ek:Uygulama Esasları için tıklayınız.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla, 

Ankara Sanayi Odası

 

5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU’NUN TRANSFER FİATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMINA İLİŞKİN AÇIKLAMA HK.

Tarihi     : 23.02.2009
İşareti    : 6/5000 –
875
Yanıt      : ticaret@aso.org.tr

Sayın Üyemiz,   

Odamız Mali Müşavirliği tarafından aşağıdaki açıklamaların yapılması uygun görülmüştür.

 

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun Transfer Fiatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımına ilişkin , 5766 Sayılı Kanunla değişik 13 ncü maddesi ve bu madde uygulamaları hakkında yayımlanan;

 

Ø      1 Seri No.lu Genel Tebliğ

Ø      2007/12888 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Ø      2008/13490 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

doğrultusunda

1-     Büyük mükellefler vergi dairesine bağlı mükellefler, yurt içi ve yurt dışı ilişkili kişilerle yaptıkları muameleler,

2-     Büyük mükellefler vergi dairesine bağlı olanlar dışında kalan  Kurumlar Vergisi mükellefleri  sadece yurt dışındaki ilişkili kişiler ile yaptıkları muameleler,

Ø      Serbest bölgelerde  faaliyet gösteren kurumlar, serbest bölgelerde elde edilen kazanca ilişkin istisnadan yararlansın yararlanmasın sadece yurt içindeki ilişkili kişilerle yaptıkları  muameleler,

 

için 2008 yılı Kurumlar Vergisi beyanname verme süresi sonuna kadar Yıllık Transfer Fiatlandırması Raporu hazırlamak ve Maliye İdaresi tarafından istenmesi halinde ibraz edilmek üzere hazır bulundurmak mecburiyetinde olduklarını ve

 

Dolayısıyla ;

 

Ø      Serbest bölgelerde faaliyette bulunan kurumlar vergisi mükelleflerinin yurt dışındaki ilişkili kişiler ile yaptıkları muameleler,

Ø      Büyük mükellefler vergi dairesine bağlı olmayan kurumlar vergisi mükellefleri yurt içi ilişkili kişilerle yaptıkları muameleler,

Ø      Gelir vergisi mükelleflerinin yurt içi ve yurt dışı ilişkili kişiler ile yaptıkları muameleler,

 

için Yıllık Transfer Fiatlandırması Raporu hazırlamalarına gerek bulunmadığı, ancak bu mükelleflerin istenmesi halinde 22.04.2008  gün , 26855 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2 Seri No.lu Transfer Fiatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ’de belirtilen bilgi ve belgeleri idareye  veya inceleme elemanlarına vermelerinin zorunlu olduğu açıklanmıştır. 

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla, 

Ankara Sanayi Odası

 

 

5525 SAYILI KÜLTÜR YATIRIMLARI VE GİRİŞİMLERİ TEŞVİK KANUNU’NDA YER ALAN GELİR VERGİSİ STOPAJ İNDİRİMİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR HK.

Tarihi     : 23.02.2009
İşareti    : 6/5000 –
875
Yanıt      : ticaret@aso.org.tr

Sayın Üyemiz,   

Odamız Mali Müşavirliği tarafından aşağıdaki açıklamaların yapılması uygun görülmüştür.

 

5525 Sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimleri Teşvik Kanunu’nda yer alan gelir vergisi stopaj indiriminin uygulanmasına ilişkin açıklamaların yer aldığı “1 Seri No.lu Genel Tebliğ” 20.02.2009 tarih  27147 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Ek: 1 Seri No.lu Genel Tebliğ için tıklayınız.

 

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla, 

Ankara Sanayi Odası