TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN 6 ADET DUYURU HK. - Ankara Sanayi Odası

TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN 6 ADET DUYURU HK.

SURİYE’YE YAPILAN İHRACATLARDA EUR.1 VE EUR.MED DOLAŞIM BELGELERİ DÜZENLENMESİ HK.

Tarihi     : 04.05.2009
İşareti    : 6/5000 –1772
Yanıt      : ticaret@aso.org.tr

Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Gümrük Müsteşarlığı’nın yazısına atfen, Ülkemizden Suriye’ye yapılan ihracatlarda, EUR.1 ve EUR.MED Dolaşım belgeleri düzenlenirken;

·        EUR.1 ve EUR.MED Dolaşım Sertifikalarının doldurulmasında uyulacak usullerin, ikili Serbest Ticaret Anlaşmalarıyla (STA) belirlendiği ve sözkonusu belgelerin eşyanın tercihli menşeini tevsik etmesi sebebiyle, belgelerin üzerine eşyanın Türk menşeli olduğuna dair ibare düşülmesine gerek olmadığı,

·        Türkiye-Suriye STA eki menşe kurallarına dair Protokol II’de, ilgili menşe kurallarının karşılanması kaydıyla, ülkemizden Suriye’ye yapılan ihracatta, Türk menşeli eşyanın imalatında İsrail menşeli maddelerin kullanılmasını yasaklayan herhangi bir hüküm bulunmadığından, dolaşım sertifikaları üzerine firmanın ve eşyanın İsrail ile ilişkisi bulunmadığı yönünde bir ibare düşülemeyeceği ifade edilmiştir.

 

Bilgilerinize sunarız.  

 

 Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası 

 

 

 

 

KAYDİLEŞTİRİLEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN KAYITLARIN TUTULMASININ USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ: IV, NO: 42) HK.

Tarihi     : 04.05.2009
İşareti    : 6/5000 –1772
Yanıt      : ticaret@aso.org.tr

Sayın Üyemiz;

“Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: IV, No: 42)” 29.04.2009 tarih ve 27214 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

MADDE 1 –22/12/2002 tarihli ve 24971 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri: IV, No:28 sayılı Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları

Hakkında Tebliğin 4 üncü maddesinde yer alan “Üye” tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, “MKK” tanımından sonra gelmek üzere “TCMB” ve “Üye” tanımından sonra gelmek üzere sırasıyla “DİBS”, “Likidite senetleri”, “EMKT” ve “EFT” tanımları maddeye eklenmiştir.

          “Üye             : Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ihraçcı, aracı kuruluş, yetkili takas ve saklama kuruluşları ile Kurul tarafından belirlenen diğer kuruluşları,

          TCMB           : Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasını,

          DİBS              : 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile düzenlenmiş olan devlet iç borçlanma senetlerini,

          Likidite senetleri        :14/1/1970 tarih ve 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 52 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca TCMB tarafından ihraç edilen senetleri,

          EMKT            : TCMB Elektronik Menkul Kıymet Transfer Sistemini,

          EFT                : TCMB Elektronik Fon Transfer Sistemini,”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

          “MKK nezdinde tutulacak hesaplar, TCMB, ihraçcılar, aracı kuruluşlar, yetkili takas ve saklama kuruluşları ile Kurul tarafından belirlenen diğer kuruluşlar itibarıyla açılır.

Hak sahiplerinin adına hesaplar ise, kimlik bilgilerinin MKK’ya bildirilmesi üzerine açılır ve sözkonusu hesaplar üzerinde işlem yapmaya yetkili üyeler ile bağlantısı kurulur. Ancak TCMB ile yetkili takas ve saklama kuruluşları, herhangi bir üye ile bağlantı kurmaksızın, doğrudan doğruya MKK’da hesap açtırabilir. Yabancı merkezi saklama kuruluşlarının MKK nezdinde hesap açtırması ve hesapların tutulmasına ilişkin usul ve esaslar MKK tarafından belirlenir.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğe 8 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

          “TCMB Hesabı

          MADDE 8/A – TCMB Hesabı, TCMB adına açılan hesaptır.

          TCMB Hesabı; DİBS Depo Hesabı, Yatırımcı Hesabı ve Genel Depo Hesabından oluşur. TCMB görüşü alınarak ihtiyaç duyulan diğer hesaplar da MKK tarafından açılabilir.

          DİBS Depo Hesabı, münhasıran EMKT sistemi ile MKK’da bulunan yatırımcı hesapları arasındaki aktarımlar ve alım/satım işlemleri ile ilgili aktarımlarda kullanılır.

          TCMB Hesabına bağlı yatırımcı hesabı, TCMB tarafından gerek görülen hallerde hak sahibi yatırımcılara ait hakların izlenmesi için kullanılır.

Genel Depo Hesabı, EMKT sistemindeki bankalara ait depo hesaplarında bulunan kıymetlerin toplu olarak, hak sahibi bazında ayrım olmaksızın izlenmesini sağlamak için kullanılır. Ayrıca yeni DİBS ihracına ilişkin kayıtlar da TCMB tarafından bu hesaba yapılır.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkra olarak aşağıdaki fıkra eklenmiş, mevcut ikinci ve üçüncü fıkralar buna göre teselsül       “Aracı kuruluş hesabı, DİBS Depo hesabı, aracı kuruluş havuz hesabı ve yatırımcı hesabından oluşur.

DİBS Depo Hesabı münhasıran, EMKT sistemindeki banka depo hesapları ile MKK nezdindeki aracı kuruluş hesapları arasındaki DİBS aktarımlarının ve yatırımcılarla gerçekleştirilecek alım/satım işlemleri sonucunda yatırımcı hesapları ile ilgili aktarımların yürütülmesi için kullanılır.

          DİBS’ler dahil, yatırımcılara ait kaydi sermaye piyasası araçları yatırımcı hesaplarında izlenir.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin üçüncü bölümünün başlığı “DİBS Dışındaki İşlemler” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 16 – İhraçcılar mali hakların kullanılmasıyla ilgili olarak, içeriği MKK tarafından belirlenecek bilgileri, yetkili organ kararının alınmasını izleyen iş günü; bu kararın bir kamu otoritesinin onayını gerektirmesi halinde onayın verilmesi veya reddi kararını, kararın verilmesini izleyen iş günü, bu kararlara ilişkin ortaya çıkan değişiklikleri, söz konusu değişikliğin gerçekleşmesini izleyen iş günü sonuna kadar en seri şekilde MKK’ya bildirmekle yükümlüdür.

          MKK, kaydi sermaye piyasası araçlarından doğan mali hakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkan değişikliklerin kayıtlara yansıtılmasını sağlayacak tedbirleri alır.

Kaydi sermaye piyasası araçlarına ilişkin faiz, temettü tutarları, hak edildikleri ilk gün, en geç ertesi iş günü ilgili hesaplara dağıtılmak üzere MKK’nın muhabir bankasına aktarılır. Bu tutarlar MKK’daki kayıtlar esas alınarak ilgili üye hesaplarına ve üyeler tarafından da hak sahiplerine derhal aktarılır.

          İhraçcı mali hakların zamanında bildirilmemesinden veya yanlış ya da eksik bildirilmesinden sorumludur.”

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 19 uncu maddesinin başlığı “Teminat, rehin ve intifa hakkına ilişkin kayıt” şeklinde, dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aşağıdaki fıkra beşinci fıkra 

           olarak eklenmiştir.

          “Rehne konu olan sermaye piyasası araçları malikin mevcut hesabına bağlı bir alt hesap açılmak suretiyle, rehin hakkı sahibinin kimlik bilgileriyle birlikte MKK kayıtlarında izlenir.”

“Sermaye piyasası araçlarının tabi olduğu hükümlere binaen Kurul, sermaye piyasası aracı bazında bu madde kapsamındaki haklarla ilgili kayıtların tutulması konusunda sınırlamalar getirebilir.”

MADDE 8 – Aynı Tebliğin Dördüncü Bölümü “Beşinci Bölüm” olarak düzenlenmiş, Dördüncü Bölüm olarak ise aynı Tebliğe yeni eklenen 23/A, 23/B, 23/C ve 23/Ç maddelerinin yer aldığı

          “Devlet İç Borçlanma Senetlerine İlişkin İşlemler” başlıklı yeni bir bölüm eklenmiştir.

MADDE 9 – Aynı Tebliğe 23 üncü maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

          “DİBS anapara ve faiz ödemeleri

MADDE 23/A – DİBS anapara ve faiz ödemelerinde, MKK, üye bazında saklama bakiyesi bilgilerini TCMB’ye iletir. Bu bakiyelere tekabül eden ödeme tutarları TCMB tarafından ilgili üye hesaplarına aktarılır. EFT üyesi olmayan MKK üyelerine ait tutarlar ise TCMB tarafından MKK’nın muhabir bankasına aktarılır ve MKK tarafından sağlanan bakiye bilgileri doğrultusunda bu muhabir banka tarafından ilgili üyelere dağıtılır. Bu işlem için sözkonusu MKK üyelerinin muhabir banka nezdinde hesap açtırmış olmaları gerekir. Yatırımcılara ait DİBS’lere tekabül eden ödeme tutarlarının yatırımcı hesaplarına aktarılması üyeler tarafından gerçekleştirilir.

DİBS anapara ve faiz ödemesi işlemlerinde ödemenin yapılacağı günden bir gün önce, EMKT sisteminin kapanmasının ardından TCMB tarafından gönderilen mesajların alınmasını takiben, ödeme yapılacak DİBS hareketsizleştirilir. Bu andan sonra söz konusu kıymetler için MKK’da herhangi bir işlem yapılmaz. Ödenecek kıymetlerin MKK sistemindeki bakiyeleri ise, TCMB’ye yapılan bildirimi takiben itfa günü ödeme işlemi başlamadan önce silinir.”

MADDE 10 – Aynı Tebliğe 23/A maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

          “EMKT ile MKK sistemleri arasında kıymet transferi

MADDE 23/B – Üyelerin MKK sistemindeki hesaplara kıymet aktarımı, MKK’nın EMKT sistemindeki hesabına EMKT sistemini kullanarak transfer yapmaları ile gerçekleştirilir. MKK’nın bu hesabına gelen kıymet tutarı, üyenin MKK’daki hesabı alacaklandırılmak suretiyle MKK sistemine yansıtılır.

MKK’daki hesaptan EMKT sistemindeki bir hesaba kıymet transferi için, MKK sistemine iletilen virman mesajı, MKK’nın EMKT sistemindeki hesabından ilgili üyenin EMKT sistemindeki hesabına kıymet devri yapılmak suretiyle gerçekleştirilir.

          Her iki tip işlemde MKK nezdindeki TCMB hesabının toplam bakiyesi güncellenir.

          EMKT’deki MKK hesabı, MKK nezdinde tutulan, TCMB Hesabı dışındaki toplam bakiyeleri gösterir.”

MADDE 11 – Aynı Tebliğe 23/B maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

          “Likidite senetlerine ilişkin işlemler

          MADDE 23/C – Likidite senetleri bu Tebliğin DİBS’lere ilişkin hükümlerine tabidir.”

MADDE 12 – Aynı Tebliğe 23/C maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

          “Diğer işlemler

MADDE 23/Ç – DİBS’ler dışındaki işlemlere ilişkin üçüncü bölümde yer alan maddelerden rehin ve teminata ilişkin 19 uncu maddesi, külli halefiyet yoluyla devirlerin kaydına ilişkin 21 inci maddesi, kaydi sermaye piyasası araçlarına ilişkin her türlü haciz ve tedbir işlemlerinin düzenlendiği 22 nci maddesi, hakların üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilmesine ilişkin 23 üncü maddesi DİBS’lere ilişkin işlemlerde de uygulanır.”

MADDE 13 – Aynı Tebliğin 28 inci maddesinin ikinci fıkrasına son cümle olarak aşağıdaki cümle eklenmiştir.

          “Şöyle ki, TCMB hakkında bu fıkra hükmü uygulanmaz.”

MADDE 14 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 15 – Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

 

Bilgilerinize sunarız.  

 

 Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası 

 

 

 

 

 

 

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/1) HK.

Tarihi     : 04.05.2009
İşareti    : 6/5000 –1772
Yanıt      : ticaret@aso.org.tr

Sayın Üyemiz;

02.05.2009 tarih ve 27216 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/1)” de; “Yerli üretici tarafından, 36.05 Gümrük Tarife Pozisyonlu “kibritler (36.04 pozisyonundaki pirotekni eşyası hariç)”in ithalatında son yıllarda artış olduğu ve yerli üretimin bu ithalattan ciddi zarar gördüğü ve ciddi zarar tehdidine maruz kaldığı belirtilerek, İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Mevzuat çerçevesinde, söz konusu eşyanın ithalatında korunma önlemi alınması için Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğü’ne başvuruda bulunulduğu ve anılan başvurunun özetine Müsteşarlığın internet sitesi (http://www.dtm.gov.tr) “İthalat Ana Sayfası”nda yer alan “Gözetim ve Korunma Önlemleri ile Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Bilgiler” bağlantısından ulaşılabileceği,

İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu’nun yapılan başvuruyla ilgili olarak başvuru konusu eşya için 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde korunma önlemi soruşturması (soruşturma) açılmasına, söz konusu ürünlerin ithalatında 200 gün süreyle geçici önlem uygulanmasına, geçici önlemin “net kilogram başına 0,64 ABD Doları” tutarında ek mali yükümlülük olarak belirlenmesine, Dünya Ticaret Örgütü Korunma Önlemleri Anlaşması’nın 9.1 maddesi gereğince gelişmekte olan ülkelere muafiyet tanınmasına ve geçici önlemin istihsali hususunda Bakanlar Kurulu’na öneride bulunulmasına karar verildiği belirtilmiştir.  

Ek: İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/1) için tıklayınız. 

Bilgilerinize sunarız.  

 

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası 

 

 

 

 

 

 

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/2) HK.

Tarihi     : 04.05.2009
İşareti    : 6/5000 –1772
Yanıt      : ticaret@aso.org.tr

Sayın Üyemiz;

02.05.2009 tarih ve 27216 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/2)”’de  23/06/2006 tarihli ve 26207 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemi Uygulanmasına  İlişkin 2006/10559 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 70.04 Gümrük Tarife Pozisyonlu (G.T.İ.P.) “çekme veya üfleme cam” ile 70.05 G.T.İ.P.’li “float cam ve yüzeyi cilalanmış veya parlatılmış cam”ın Rusya Federasyonu, Ukrayna ve İran İslam Cumhuriyeti menşeli olanlarının ithalatına 3 (üç) yıl süre ile ek mali mükellefiyet şeklinde korunma önlemi getirildiği,

Yerli üretici, Rusya ve İran menşeli olan başvuru konusu ürünler için uygulanmakta olan korunma önleminin gözden geçirilmesi talebiyle Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğü’ne başvuruda bulunulduğu, söz konusu başvurunun gizli olmayan özetine Müsteşarlığın internet sitesi (http://www.dtm.gov.tr) “İthalat Ana Sayfası”nda yer alan “Gözetim ve Korunma Önlemleri ile Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Bilgiler” bağlantısından ulaşılabileceği ve 70.04 ve 70.05 GTP’de yer alan ürünlerin Rusya ve İran menşeli olanlarının ithalatında uygulanmakta olan ek mali mükellefiyetin etkilerinin değerlendirilmesi ve söz konusu önlem uygulamasının devamının gerekli olup olmadığının incelenmesi amacıyla gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verildiği belirtilmiştir.

Ek: İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/2) için tıklayınız. 

Bilgilerinize sunarız.  

 

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası 

 

 

 

 

 

 

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 70) HK.

Tarihi     : 04.05.2009
İşareti    : 6/5000 –1772
Yanıt      : ticaret@aso.org.tr

Sayın Üyemiz;

Türkiye veya Avrupa Topluluğu’nda serbest dolaşımda bulunan eşyanın Gümrük Birliği çerçevesinde tercihli rejimden yararlanabilmesini sağlamak üzere gümrük idaresince vize edilen A.TR dolaşım belgelerinin basımı, dağıtımı, düzenlenmesi ve onaylanmasına ilişkin Gümrük Müsteşarlığınca yetki verilecek kişi, kurum, kuruluşların belirlenmesi ile bunlar tarafından yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esasların tespit edilmesini sağlayan “Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 70)” 03.05.2009 tarih ve 27217 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Ek:Gümrük Genel Tebliği için tıklayınız.

Bilgilerinize sunarız.  

 

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası 

 

 

 

TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARININ İLK UYGULAMASINA İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (TFRS 1) HAKKINDA TEBLİĞ SIRA NO: 146 HK.

Tarihi     : 04.05.2009
İşareti    : 6/5000 –1772
Yanıt      : ticaret@aso.org.tr

Sayın Üyemiz;

03.05.2009 tarih ve 27217 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulamasına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (Tfrs 1) Hakkında Tebliğ Sıra No: 146”ile Tebliğin 1 no’lu Ekinde yer alan “TFRS 1 Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması” Standardı yürürlüğe konulmuştur.

Bilgilerinize sunarız.  
 

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası 

Ek:Türkiye Finansal Raporlama Standartı için tıklayınız.