TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN 5 ADET DUYURU HK. - Ankara Sanayi Odası

TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN 5 ADET DUYURU HK.

DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ TEBLİĞ NO: (2009/25) HK. 

Tarihi     : 19.03.2009
İşareti    : 6/5000 –
 1194
Yanıt      : ticaret@aso.org.tr

Sayın Üyemiz;

Oyuncakların ithalat denetimlerini düzenleyen 2008/10 sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği ve 2005/9454 sayılı Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı’na aykırı davranan Hayrettin ACAR-Oysan Oyuncak Pazarlama İç ve Dış Ticaret (Vergi Numarası: 0030005114) isimli firmanın ithalatının, bu Tebliğ’in yürürlüğe girdiği tarihten önce açılmış akreditifleri, peşin olarak dövizi satılmış işlemleri, çıkış ülkesinden ihraç edilmiş veya bedeli transfer edilmiş vesaik mukabili işlemleri, çıkış ülkesinden ihraç edilmiş veya fiili ithali yapılmış mal mukabili işlemleri ve bankalarca poliçeleri kabul edilmiş veya aval verilmiş kabul kredili işlemleri dışında kalan işlemlerini kapsamak üzere, sözkonusu Rejim Kararı’nın 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca 6 ay süreyle durdurulduğunaililşkin;“Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği Tebliğ No: (2009/25)” 18.03.2009 tarih ve 27173 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

Ek: Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği için tıklayınız. 

Bilgilerinize sunarız. 

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası

 

 

BİR KISIM MOTORLU KARAYOLU TAŞITLARININ PİYASADAN ÇEKİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 56) HK.

Tarihi     : 19.03.2009
İşareti    : 6/5000 –
 1194
Yanıt      : ticaret@aso.org.tr

Sayın Üyemiz;

Karayolu taşımalarının ekonomik, seri, elverişli, güvenli, verimli, kaliteli, çevreye kötü etkisi en az ve kamu yararını gözetecek şekilde düzenlenmesiiçin, ekonomik ve teknik ömrünü tamamlamış ticari motorlu karayolu taşıtlarının bir kısmının piyasadan çekilerek can ve mal güvenliğinin artırılması ve mevcut atıl kapasitenin azaltılarak sağlıklı bir taşımacılık piyasasının oluşturulabilmesine destek sağlamak amacıyla hazırlanan“Bir Kısım Motorlu Karayolu Taşıtlarının Piyasadan Çekilmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 56)” 19.03.2009 tarih ve 27174 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

Ek: Bir Kısım Motorlu Karayolu Taşıtlarının Piyasadan Çekilmesine İlişkin Tebliğ için tıklayınız. 

Bilgilerinize sunarız. 

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası

 

 

PROJE VE KONTROLLUK İŞLERİNDE UYGULANACAK FİYAT ARTIŞ ORANLARI HAKKINDA TEBLİĞ HK.

Tarihi     : 19.03.2009
İşareti    : 6/5000 –
 1194
Yanıt      : ticaret@aso.org.tr

Sayın Üyemiz;

28/7/1988 tarihli ve 88/13181 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “Kamu Sektörüne Dahil İdarelerin İhalesi Yapılmış ve Yapılacak İşlerinde İhale Usul ve Şekillerine Göre Fiyat Farkı Hesabında Uygulayacakları Esaslar”ın 4 üncü maddesinin (4.5) numaralı  bendi gereği, birinci derecenin son kademesindeki bekâr bir Devlet Memuru olarak Bakanlığımız Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Mimari Proje Dairesi Başkanı’nın bütün ek ödentileri dahil net maaşının sözleşmeye esas yıl dönemi (sözleşme birim fiyatlarının ait olduğu yıl dönemi) ile uygulama yılı dönemine ait miktarları arasındaki artış oranları; 01/01/2009 tarihinden itibaren, proje ve kontrolluk işlerinde uygulanmak üzere;“Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ” ile tespit edilmiş,19.03.2009 tarih ve 27174 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

Ek: Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ için tıklayınız. 

Bilgilerinize sunarız. 

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası

 

 

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2009 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ HK.

Tarihi     : 19.03.2009
İşareti    : 6/5000 –
 1194
Yanıt      : ticaret@aso.org.tr

Sayın Üyemiz;

16/07/1985 tarihli ve 85/9707 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesi’nin 3.2 maddesi gereğince mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak 2009 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetlerinin yapının mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfı dikkate alınarak inşaat genel giderleri ile yüklenici kârı dahil olacak şekilde belirlenmesine ilişkin;  “Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2009 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ” 19.03.2009 tarih ve 27174 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

Ek: Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2009 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ için tıklayınız. 

Bilgilerinize sunarız. 

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası

 

 

ÇEVRE GELİRLERİNİN TAKİP VE TAHSİLİ İLE TAHSİLAT KARŞILIĞI ÖNGÖRÜLEN ÖDENEĞİN KULLANIMI HAKKINDA YÖNETMELİKTE  DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK HK. 

Tarihi     : 19.03.2009
İşareti    : 6/5000 –
 1194
Yanıt      : ticaret@aso.org.tr

Sayın Üyemiz;

03/04/2007 tarihli ve 26482 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre Gelirlerinin Takip ve Tahsili ile Tahsilat Karşılığı Öngörülen Ödeneğin Kullanımı Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklikleri içeren; “Çevre Gelirlerinin Takip ve Tahsili İle Tahsilat Karşılığı Öngörülen Ödeneğin Kullanımı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”19.03.2009 tarih ve 27174 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

Ek: Çevre Gelirlerinin Takip ve Tahsili için tıklayınız. 

Bilgilerinize sunarız. 

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası