TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN 4 ADET DUYURU HK. - Ankara Sanayi Odası

TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN 4 ADET DUYURU HK.

TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNE DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/45) HK.

Tarihi     :21.05.2009
İşareti    : 6/5000 –2012
Yanıt      : ticaret@aso.org.tr

Sayın Üyemiz;

21.05.2009 tarih ve 27234 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve Ülkemizin tarımsal yayım ve danışmanlık sisteminin çoğulcu, etkin ve verimli bir yapıya kavuşmasını sağlamak üzere, tarımsal danışmanlık hizmeti satın alan çiftçilerin/tarımsal işletmelerin desteklenmesi amacıyla hazırlanan;“Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2009/45)”ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Ek:Tebliğ No: 2009/45 için tıklayınız.

Bilgilerinize sunarız.   

 

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası 

 

 

KAYDİLEŞTİRİLEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN KAYITLARIN TUTULMASININ USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ HK.

Tarihi     :21.05.2009
İşareti    : 6/5000 –2012
Yanıt      : ticaret@aso.org.tr

Sayın Üyemiz;

22/12/2002 tarihli ve 24971 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Seri: IV, No: 28 sayılı “Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe”aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

            “Rehne konu sermaye piyasası araçlarının izlenmesi

            GEÇİCİ MADDE 5 –Bu Tebliğin 29/04/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Seri: IV No: 42 sayılı Tebliğ ile değiştirilen 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrası 01/12/2009 tarihinden itibaren yürürlüğe girer. Söz konusu değişiklik yürürlüğe girinceye kadar rehne konu olan sermaye piyasası araçları, mevcut hak sahibi hesabından rehin alanın hesabının bir alt hesabına kaydedilir; rehin veya teminata konu sermaye piyasası aracının lehdara ait alt hesaba kaydı halinde ise, bu hakları tesis eden kişiye ait kimlik bilgileri de bu hesapla bağlantılı olarak izlenir.”

Bilgilerinize sunarız.   

 

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası 

 

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI HK.

Tarihi     :21.05.2009
İşareti    : 6/5000 –2012
Yanıt      : ticaret@aso.org.tr

Sayın Üyemiz;

20.05.2009 tarih ve 27233 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan; “Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı  (Karar Sayısı: 3183)” Kurul Başkanlığının 13/05/2009 tarihli yazısı ekinde gönderilen 08/05/2009 tarih ve BDDK.UYI.42-1-1/8622 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

          T. Garanti Bankası A.Ş.’ye 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun Geçici 3 üncü maddesi ile 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi kapsamında “hızlı para transfer işlemlerine aracılık” konusunda faaliyet izni verilmesine karar verilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.   

 

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası 

 

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI HK.

Tarihi     :21.05.2009
İşareti    : 6/5000 –2012
Yanıt      : ticaret@aso.org.tr

Sayın Üyemiz;

20.05.2009 tarih ve 27233 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan; “Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Kararı (Karar No: 2009/DK/214)”

          Konu    : Karar Düzeltme (4/3/2009 tarih ve 2009/DK-09/109 sayılı karar)

          Karar    : Kurul’un 04/03/2009 tarihli ve 2009/DK-09/109 sayılı Kararı ile kabul edilen “IMT-2000/UMTS İşletmecilerinin Şebekelerinde Kullanılacak Donanım ve Yazılım Yatırımlarının İncelenmesi ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar”ın 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin ikinci paragrafının üçüncü cümlesinde yer alan “..bulunmalıdır.” ifadesinin “..bulunmamalıdır.” şeklinde düzeltilmesine Karar verilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.   

 

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası