TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN 3 ADET DUYURU (KOSGEB İLE İHTİLAFLI GELMİŞ OLAN İŞLETMELERİN BORÇLA - Ankara Sanayi Odası

TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN 3 ADET DUYURU (KOSGEB İLE İHTİLAFLI GELMİŞ OLAN İŞLETMELERİN BORÇLA

KOSGEB İLE İHTİLAFLI HALE GELMİŞ OLAN İŞLETMELERİN KOSGEB’E OLAN BORÇLARINI ÖDEMELERİNİ KOLAYLAŞTIRICI DÜZENLEME HK.

Tarihi     :14.05.2009
İşareti    : 6/5000 –1933
Yanıt      : ticaret@aso.org.tr

Sayın Üyemiz;

 

“Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Kanun No: 5891)”e eklenen Geçici 4. Maddesi ile kullandıkları destekler sebebiyle KOSGEB ile ihtilaflı hale gelmiş olan İşletmelerin KOSGEB’e olan borçlarını ödemelerini kolaylaştırıcı bir düzenleme getirilmiş olup, ilgili madde aşağıda dikkatlerinize sunulmaktadır. 

 

Geçici Madde 4

“Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar bu Kanun kapsamında kullandırılan desteklerden, uygunsuzluğu tespit edilerek ihtilaflı hale gelen veya dava açılmış olmakla birlikte haklarında kesinleşmiş yargı kararı bulunmayanların, ana paranın işletmeler tarafından 31/10/2009 tarihine kadar defaten ödenmesi halinde, alacakların faizinin tahsilinden bir defaya mahsus olmak kaydıyla vazgeçilir. Bu işletmeler, KOSGEB tarafından sağlanan desteklerden herhangi bir işleme gerek kalmaksızın faydalandırılır. Bu durumda mahkemelerde veya icra dairelerinde haklarında hukuki işlem, takip veya dava devam etmekte olanların mahkeme ve icra masrafları ile vekalet ücreti işletmeler tarafından ödenir.”

  

Bilgilerinize sunarız.  

 

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası 

 

 

 

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU HK.

Tarihi     :14.05.2009
İşareti    : 6/5000 –1933
Yanıt      : ticaret@aso.org.tr

Sayın Üyemiz;

 

Odamız Mali Müşavirliği tarafından aşağıdaki açıklamaların yapılması uygun görülmüştür.

 

Bilindiği gibi 4875 sayılı “Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu” ve bu Kanun ile ilgili olarak çıkarılan “Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği” çerçevesinde ; 

Ø      Yabancı sermayeli şirketlerin , bu Yönetmelik ekindeki (Ek:1) “Bilgi Form”unu bilanço ve gelir tablosu ile birlikte , 

Ø      İrtibat büroları ise faaliyetlerine ilişkin olarak bu Yönetmelik ekindeki (Ek:4) “Bilgi Form” unu ,

 

her yıl Mayıs ayı sonuna kadar Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne göndermek zorundadırlar. Yabancı Sermayeli Şirketler ayrıca yabancı ortakların sermaye hesabına yaptıkları ödemeleri gösteren “Sermaye Bilgi Form” unu ve hisse değişikliklerine ilişkin “Hisse Devir Bilgi Form”unu ödeme veya hisse değişiklik tarihini izleyen ayın sonuna kadar Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne göndereceklerdir. Sözü edilen bilgi formları Yönetmelik ekinde Ek:2 ve Ek:3 olarak yer almaktadır. Bilgi formlarının tümü , www.hazine.gov.tr internet adresinden temin edilebilir. 

 

Ek: 

·        Ek 1 Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Faaliyet Bilgi Formu için tıklayınız.

·        Ek 2 Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Sermaye Bilgi Formu için tıklayınız.

·       Ek 3 Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Hisse Devri Bilgi Formu için tıklayınız.

·       Ek 4 İrtibat Bürolarının Faaliyetlerine İlişkin Bilgi Formu için tıklayınız.

 

Bilgilerinize sunarız.  

 

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası 

 

 

 

 

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ HK.

Tarihi     :14.05.2009
İşareti    : 6/5000 –1933
Yanıt      : ticaret@aso.org.tr

Sayın Üyemiz;

 

Odamız Mali Müşavirliği tarafından aşağıdaki açıklamaların yapılması uygun görülmüştür.

 

Mükelleflerin, geçici bir süre ile sınırlı olarak vade getirilmiş olan ileri tarihli çeklerin senet olarak kabul edilemeyeceği ve bu nedenle de reeskont uygulamasına tabi tutulamayacağı hakkında Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan 12.05.2009 gün 41 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ektedir.

 

Ek:41 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri için tıklayınız.

 

Bilgilerinize sunarız.  

 

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası