TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN 3 ADET DUYURU HK. - Ankara Sanayi Odası

TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN 3 ADET DUYURU HK.

MALİ MÜŞAVİRİMİZİN AÇIKLAMALARI HK.

Tarihi     : 04.02.2009
İşareti    : 6/5000-602
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr


Sayın Üyemiz,

Odamız Mali Müşavirliği tarafından aşağıdaki açıklamaların yapılması uygun görülmüştür.

Gelir Vergisi Kanunu’nun 94 ncü maddesi çerçevesinde yapılacak vergi tevkifatına ilişkin oranları , Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 30 ncu maddesi çerçevesinde dar mükellefiyete tabi kurumların vergi kesintisine tabi kazanç ve iratlarından yapılacak vergi tevkifatı oranları ve Kurumlar Vergisi Kanununun 15 nci maddesinde yer alan vergi kesinti oranlarını belirleyen 2009 / 14592, 2009 / 14593, 2009 / 14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları  03.02.2009 gün , 27130 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla, 

Ankara Sanayi Odası

 

Ek:

–     2009 / 14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı için tıklayınız.

 

–     2009 / 14593 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı için tıklayınız.

 

–    2009 / 14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı için tıklayınız.
 

5811 SAYILI BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN KAPSAMI VE UYGULAMASI KONFERANSI HK.

Tarihi     : 04.03.2008
İşareti    : 6/5000 –603

Yanıt     :
ticaret@aso.org.tr


Sayın Üyemiz,  

Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası‘ndan alınan bir yazıda, “5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun Kapsamı ve Uygulaması” konusu ile ilgili olarak 10 Şubat 2009 Salı günü Saat:16.00’da Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı ile birlikte bir konferans düzenleneceği ifade edilmiştir.

Konferansın, Gelir İdaresi Başkanlığı Daire Başkanı Sayın Mürsel KAPLAN tarafından verileceği belirtilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası 

 

 

YURTDIŞI MÜTEAHİTLİK BELGESİ TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ VE 4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU KAPSAMINDAKİ YAPIM İŞLERİNDE BEKLENMEYEN FİYAT ARTIŞLARI NEDENİYLE UYGULANACAK İLAVE FİYAT FARKI ESASLARININ UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ HK.

Tarihi     : 04.03.2008
İşareti    : 6/5000 –603

Yanıt     :
ticaret@aso.org.tr


Sayın Üyemiz,  

03.02.2009 tarih ve 27130 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan“Yurtdışı Müteahitlik Belgesi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”, 04.02.2009 tarih ve 27131 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Kapsamındaki Yapım İşlerinde Beklenmeyen Fiyat Artışları Nedeniyle Uygulanacak İlave Fiyat Farkı Esaslarının Uygulanmasına İlişkin Tebliğ”  ekte bilgilerinize sunulmuştur.

 

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası 

Ek1: Yurtdışı Müteahitlik Belgesi Tebliğ için tıklayınız.

Ek2: Kamu İhale Sözleşmeleri Kapsamında Yapım İşlerinde Uygulanacak  Fiyat Farkı Esaslarının Uygulanmasına İlişkin Tebliğ için tıklayınız.