TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN 2 ADET DUYURU HK. - Ankara Sanayi Odası

TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN 2 ADET DUYURU HK.

5746 SAYILI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 2) HK.

Tarihi     : 24.03.2009
İşareti    : 6/5000 – 1251
Yanıt      : ticaret@aso.org.tr

Sayın Üyemiz;

5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki Kanun’un 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasına ilişkin olarak 5838 sayılı Kanun’un 8 inci maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen Geçici 75 inci madde uyarınca, 1 seri no.lu 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliğinin ilgili bölümlerinde 01/03/2009 – 31/12/2013 tarihleri arasında geçerli olmak üzere yapılan değişiklikleri içeren; “5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği (Seri No: 2)” 24.03.2009 tarih ve 27179 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Ek: 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği (Seri No: 2)için tıklayınız.

 

Bilgilerinize Sunarız.

 

Saygılarımızla,

 

Ankara Sanayi Odası

 

 

 

4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU KAPSAMINDAKİ YAPIM İŞLERİNDE BEKLENMEYEN FİYAT ARTIŞLARI NEDENİYLE UYGULANACAK İLAVE FİYAT FARKI ESASLARININ UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ HK.

Tarihi     : 24.03.2009
İşareti    : 6/5000 – 1251
Yanıt      : ticaret@aso.org.tr

Sayın Üyemiz;

04/02/2009 tarihli ve 27131 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Kapsamındaki Yapım İşlerinde Beklenmeyen Fiyat Artışları Nedeniyle Uygulanacak İlave Fiyat Farkı Esaslarının Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendindeki “hasır çelik boru” ibaresinin “hasır çelik” olarak , ayrıca aynı Tebliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasındaki Örnek-2 ve Örnek-3’ de ekte yer aldığı şekliyle değiştiren “4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Kapsamındaki Yapım İşlerinde Beklenmeyen Fiyat Artışları Nedeniyle Uygulanacak İlave Fiyat Farkı Esaslarının Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”24.03.2009 tarih ve 27179 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Ek:4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Kapsamındaki Yapım İşlerinde Beklenmeyen Fiyat Artışları Nedeniyle Uygulanacak İlave Fiyat Farkı Esaslarının Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ için tıklayınız.

Bilgilerinize Sunarız.

 

Saygılarımızla,

 

Ankara Sanayi Odası