TEKSTİL, HAZIRGİYİM KONFEKSİYON VE DERİ SEKTÖRLERİ STRATEJİ EYLEM PLANI HK. - Ankara Sanayi Odası

TEKSTİL, HAZIRGİYİM KONFEKSİYON VE DERİ SEKTÖRLERİ STRATEJİ EYLEM PLANI HK.

Tarihi     :15.09.2008
İşareti    :6/5000 –
3768
Yanıt     :
ticaret@aso.org.tr


Sayın Üyemiz,  

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın önderliğinde kamu ve özel kesimin geniş katılımı, ortak çalışması ve mutabakatıyla  Tekstil, Hazırgiyim Konfeksiyon ve Deri Sektörleri Strateji Eylem Planı hazırlanmıştır. Sözkonusu eylem planı sektörü, yüksek kalitede; moda, tasarım, marka ve bilgi bazlı ürünlerin üretildiği ve satıldığı bir yapıya dönüştürmeyi içermektedir. Sektörün içinde bulunduğu ve gelecekte yaşayacağı rekabet baskısı göz önüne alınarak yapılan analizler neticesinde, “Sektörde rekabet gücünü artırmak ve dönüşümü yönetmek” hedef olarak belirlenmiştir. Eylem planında, 2 ana eylem, 7 tedbir başlığı altında 28 eylem yer almaktadır. 

Bu çerçevede;

·        Sektörde rekabet gücünün geliştirilmesi için işletmelere bilgi, danışmanlık ve doğrudan destek sağlanacak;

·        Eylem stratejisinde belirtilen prensipler çerçevesinde, sektöre yatırım destekleri verilecek,

·        Mevcut işletmelerin gelişmiş yörelerden kalkınmada öncelikli yörelere, özellikle de Doğu ve Güneydoğu illerine taşınmalarına çeşitli destekler verilecektir.

Tekstil, hazır giyim-konfeksiyon, deri ve deri ürünleri sektörlerinin yeniden yapılandırılması için hazırlanan Strateji Belgesi Eylem Planında 2.2.1 numara ile yer alan, “mevcut işletmelerin gelişmiş yörelerden Kalkınmada Öncelikli Yörelere (özellikle Doğu ve G. Doğu illerine) taşınmalarına yönelik çeşitli destekler verilmesi” başlıklı eylemin uygulanmasına ilişkin olarak ilgili kamu kurum ve kuruluşlarla yapılan çalışmalar ve Ekonomik Koordinasyon Kurulunda yapılan değerlendirmeler sonucunda şu hususlarda bir anlayış birliği oluşmuştur:

·        2872 sayılı Çevre Kanunu ile getirilen arıtma tesislerine yönelik enerji desteğinin 1 Ocak 2009’dan itibaren uygulanmasına başlayacak şekilde gerekli çalışmalar süratle tamamlanacaktır.

·        5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu kapsamındaki Yönetmelik hızla tamamlanarak bu çerçevede sağlanacak desteklere işlerlik kazandırılacaktır.

·        Tekstil, hazır giyim, deri ve deri ürünleri sektörlerinde faaliyet gösteren ve asgari 30 kişilik istihdam sağlayan işletmeler, bilahare belirlenecek illere taşınmaları halinde, yeni teşvik sisteminde yer alacak desteklerden de yararlandırılacaktır.

o   Yeni teşvik sisteminde taşınılacak illerde yeni yatırımlar için KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Faiz Desteği, SSK İşveren Primi İndirimi, Kurumlar/Gelir Vergisi İndirimi, Yatırım Yeri Tahsisi gibi teşvikler öngörülmektedir. Bu illere taşınacak yukarıda yer alan sektörlerdeki firmaların da taşınmanın mahiyetine bağlı olarak bu teşviklerden yararlandırılması öngörülmektedir.

o   Bu desteklerden fiilen taşınan firmalar yararlanacaktır.

o   Taşınacak firmalara yönelik bu imkan 01.01.2009-31.12.2014 dönemini kapsayacaktır. Dolayısıyla erken taşınan firmaların desteklerden yararlanma süreleri de daha uzun olacaktır.

o   Taşınma işleminin hızla yapılmasını teminen, 2009 yılı sonuna kadar taşınacak olan firmalara ayrıca taşınma desteği verilecektir.

o   Taşınılacak illerde mevcut tesislerden 5084 sayılı Kanun’dan yararlanmaya devam edenler, söz konusu Kanunda kendilerine sağlanmış imkanları belirlenmiş sürelerin sonuna          kadar kullanabilecektir. 5084 sayılı Kanun kapsamında süresi dolmuş olan mevcut tesislere sadece sosyal güvenlik primi indirimi desteği sağlanacaktır.

 

Türkiye genelinde tekstil sektöründe yeni yatırımlara yönelik teşvikler, aşırı kapasite artışına yol açmayacak bir anlayışla ve modernizasyon, yenileme, ar-ge, tasarım, teknik tekstil ile akıllı tekstil gibi alanlarla sınırlı tutulacaktır.
 

Sektörle mutabakat halinde hazırlanan Strateji Eylem Planında her eyleme ilişkin, zamanlama, sorumlu-koordinatör kuruluş ve özel sektör temsilcileri dahil olmak üzere tüm ilgili kuruluşlar belirlenmiştir ve her eylemin, ne zaman, kimin sorumluluğunda, kimin koordinatörlüğünde, kimlerin ilgili kuruluş olarak katkılarıyla, kamu ve özel sektör temsilcilerinin kimler olacağı da dahil olmak üzere şeffaf bir biçimde ortaya konmuştur. Bu kuruluşlar eylemle ilgili gelişmeleri belirlenen takvim içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na rapor edeceklerdir.

 

Tedbirlerin izlenmesi ve gerektiğinde yeni tedbirlerin alınması amacıyla, kamu ve özel sektörün tüm taraflarını kapsayan dinamik bir mekanizma oluşturulmuştur. Bu çerçevede ihtiyaç duyulan ilave her tedbir ve eylem hızlı bir şekilde karara bağlanarak hayata geçirilecektir.

Konu ile ilgili Tekstil, Hazırgiyim Konfeksiyon ve Deri Sektörleri Strateji Eylem Planı ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Ek: Eylem Planı için tıklayınız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası