Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi - Ankara Sanayi Odası

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi

    4 Temmuz 2015

      Tarih: 03.07.2015
      İşareti: 05/5000-1572
 
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, 24/10/2013 tarih ve 28801 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin, “Yetki Belgesi Sahibi Olma Zorunluluğu” başlığı altındaki 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasına göre, tehlikeli maddelerin karayoluyla taşımacılığı alanında faaliyet gösteren ve bir takvim yılı içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan dolduran, paketleyen, yükleyen alıcı, boşaltan ve tank-konteyner/taşmabilir-tank işletmecisi faaliyetlerinden biri veya birden fazlası faaliyet konulan ile iştigal eden işletmecileri kayıt altına almak ve işletmecilerin Yönetmeliğin 10, 11, 12, 13, 16, 17 ve 18 inci maddesinde yer alan sorumluluk ve yükümlülüklerinin yerine getirilip getirilmediğinin tespit edilmesi amacıyla, işletmecileri “Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB)” ile belgelendirmek için “Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlemesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge” hazırlanarak 10/04/2014 tarihli ve 15341 sayılı Bakanlık Makamının Olur’u ile yayımlanarak yürürlüğe girdiği,
-Bahsi geçen Yönerge kapsamında “Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB)’’ ile belgelendirme işleminin; işletmecilerin faaliyet konularına göre en az bir veya daha fazla alanlar için, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Bölge Müdürlüklerince yürütüldüğü,
-Ancak, yapılan incelemelerde bir kısım işletmelerin “Alıcı” adı altında tek bir faaliyet için TMFB aldığı anlaşılmış olup bu işletmelerin ilgili Yönetmelik kapsamında kalan maddeleri doldurma, ambalajlama, yükleme ve boşaltma gibi diğer faaliyetlerden en az birini veya daha fazlasını icra ettikleri tespit edildiği,
-Bu kapsamda, ilgili Yönetmeliğin Tanımlar başlığı altındaki 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendindeki “Alıcı: Taşıma evrakı, sevk irsaliyesi veya taşmra senedinde belirtilen eşyanın teslim edileceği işletmeciyi” tanımı ile aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesindeki alıcı yükümlülerinin birlikte değerlendirildiğinde; alıcının taşıma evrakında göre taraflardan biri olarak, gönderilen tehlikeli maddenin kabulünden sorumlu taraf olması ve alıcının gönderilen bu tehlikeli maddeyi taşıttan, konteynerden vb. araçlardan paketli veya dökme olarak boşaltarak kabul ederken, aynı zamanda Yönetmeliğin 17 nci maddesindeki boşaltan yükümlülüklerinin kapsamındaki boşaltma yükümlülüğünü de yerine getirmiş olduklarından dolayı, bu durumdaki işletmecilere TMFB’si düzenlenirken “alıcı” faaliyeti 11e birlikte “boşaltan” faaliyetini de gösterir bir şekilde en az iki TMFB düzenlenmesi gerekmekte olduğu aksi halde yapılacak denetimlerde idari yaptırımlar uygulanacağı belirtilmektedir. Söz konusu yaptırımlarla karşı karşıya kalmamak için söz konusu durumdaki firmalarun UDHB Bölge Müdürlüklerine başvurmak süreti ile ilgili Yönetmelik ve Yönerge kapsamında gösterdikleri  faaliyetleri gözden geçirerek “alıcı” olarak aldıklaru TMFB’lerine “Boşaltan” ifadesinin işletmek suretiyle ücretsi zolarak yeniletmelerş gerektiği,
 
Ayrıca UDHB bölge Müdürlüklerinde alıcı tanj-konteyner/taşınabilir tank isletmecisi adı altında TMFB’si talebinde bulunan işletmecilere, bundan sonra alıcı- boşaltan+tank- konteyner/taşınabilir tank işletmecisi olarak TMFB düzenlenmesi gerekitiği,
 
-Sadece tank-konteyner/taşınabilir-tank işletmecisi için TMFB talebinde bulunan işletmecilerin taleplerinin ise, talep sahiplerinin tank-konteyner/taşmabilir tank işletmecisi olup olmadıklarının her üç başvurudan birinin yerinde incelenerek Yönetmeliğin 18 inci maddesi kapsamında işletmecinin tank-konteyner/taşmabilir-tank işletmecisi olduğunun tespit edilmesini müteakip, talep sahiplerine TMFB düzenlenebileceği, belirtilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
 
 Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası