Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Hakkında - Ankara Sanayi Odası

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Hakkında

    18 Ocak 2016
Tarihi : 18.01.2016
İşareti : 
4/5000-117
 
Sayın Üyemiz;  
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda;  Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün yazısına atfen, Tehlikeli Eşyaların Demiryolu ile Taşınmasına İlişkin Yönetmelik (RID) paralelinde hazırlanan Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 16/07/2015 tarih ve 29418 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01/01/2016 tarihinde yürürlüğe girdiği belirtilmektedir. 
 
Aynı yazıda, söz konusu Yönetmeliğin “Yetki Belgesi Alma Zorunluluğu” başlıklı 7 nci maddesinin 1 inci fıkrasında “Bu Yönetmelik ve RID kapsamına giren tehlikeli maddelerin demiryolu ile taşınması alanında faaliyet gösteren; dolduran, paketleyen, yükleyen, taşımacı/demiryolu tren işletmecisi ve demiryolu altyapı işletmecisi bu faaliyet alanlarından biri veya birden fazlası için faaliyette bulunanların Bakanlığa başvurarak Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almalarının zorunlu olduğu, Faaliyet belgesinin düzenlenmesine ilişkin hususlar Bakanlıkça belirlenir” hükmüne vurgu yapıldığı bildirilmektedir.
 
Ayrıca, bu kapsamda söz konusu Genel Müdürlükçe hazırlanan “Demiryolu Taşımalarında Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge” 24/12/2015 tarih ve 86498 sayılı Bakanlık oluruyla onaylanmış olup, bahsi geçen yönergeye Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü internet sitesindeki (www.tmkt.gov.tr) Mevzuatlar / Yönergeler bölümünden ulaşılabileceği bildirilmektedir. 
 
  Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası