Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi

    5 Şubat 2018

İşareti : 04/5000-304
İlgili Kişi: Selin Örnek(e-posta:selin.ornek@aso.org.tr)
İrtibat : ticaret@aso.org.tr

Sayın Üyemiz;
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı II. Bölge Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, 655 sayılı sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye dayalı olarak yenilenerek ikinci kez 24/10/2013 tarihli ve 28801 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürülüğe giren ‘Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik’ gereğince; Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınması Hakkındaki Yönetmeliğin 6. maddesinin 3. fıkrası; “Bu Yönetmelik ve ADR’ye göre tehlikeli maddelerin karayoluyla taşımacılığı alanında faaliyet gösteren; dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank-konteyner/taşınabilir tank işletmecileri, bu faaliyet alanlarından biri veya birden fazlası için Bakanlığa başvurarak Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB) almaları zorunludur. Faaliyet Belgesinin düzenlenmesine ilişkin hususlar Bakanlıkça belirlenir.” hükmü ve Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönergenin 5. maddesi; “tehlikeli maddelerden bir takvim yılı içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan; dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank konteyner/taşınabilir tank işletmecisi olarak bu faaliyetlerden biri veya birden fazlasıyla iştigal eden işletmeler ile ADR ‘sınıf 1 (patlayıcı maddeler ve nesneler), sınıf 6 (zehirli maddeler) ve sınıf 7 (radyoaktif malzemeler) kapsamındaki tehlikeli maddelerle iştigal eden işletmeler, herhangi bir işlem miktarına bağlı olmaksızın Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almak zorundadır” denilmekte, aynı Yönergenin 9. maddesinin a) bendi “Yönetmeliğin 10 uncu, 11 inci, 12 nci, 13 üncü, 16 ncı, 17 nci ve 18 inci maddelerinde belirtilen hak, sorumluluk ve yükümlülüklerin yerine getirilmesine yönelik gerekli önlemleri almakla, b) bendi “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ’i hükümleri kapsamında TMGD istihdam etmek veya TMGDK’dan hizmet almakla yükümlüdürler.” hükmünün geçerli olduğu ifade edilmektedir.

Bu bilgiler çerçevesinde, ilgili mevzuatlar dahilinde TMFB alınması ve TMGD’den de hizmet alınması gerektiği söz konusu yazıda önemle vurgulanmaktadır.

Bununla birlikte, Odamıza kayıtlı ADR kapsamında faaliyet gösteren işletmelerin vergi numaraları, isim, adres ve iletişim bilgilerinin Bölge Müdürlüğü’ne iletilmek üzere Odamıza en geç 09.02.2018 tarihine kadar (E-posta: ticaret@aso.org.tr) gönderilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.


Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası

Ek :TMFB Almak için Başvuru Dilekçesi

Amateur Francais Porn guarda porno Kostenlos Deutsche Porno